Spolupráce s ČBÚ je dlouhodobá a tradiční.logo ČBÚ

Státní báňská správa je, při výkonu vrchního dozoru nad využíváním ložisek nerostů, bezpečností provozu a nakládáním s výbušninami, s členskými organizacemi v každodenním styku. Úzká vzájemná spolupráce probíhá při tvorbě a novelizaci báňské legislativy, další oblastí spolupráce je pořádání sympozií, konferencí a ,společně s Těžební unií, vydávání Hornické ročenky.