Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (dále jen ZSDNP) je nezávislá dobrovolná organizace, která v České republice reprezentuje hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.

Při vzniku svazu na ustavujícím zasedání v Ostravě v květnu roku 1990 se jeho členy stalo 8 organizací. V současné době (2023) sdružuje 19 organizací s více než 26 000 pracovníky.

Jsou to významné akciové společnosti a státní podniky v uhelném, rudném, nerudném a naftovém průmyslu, včetně širokého spektra organizací, které s báňskou činností úzce souvisí, a nebo na ni navazují. Jsou to organizace stavební, strojírenské, rekultivační a další se vztahem k poradenství, průzkumu, projektování, úpravě a zhodnocování nerostných surovin.

V průběhu procesu restrukturalizace těžkého průmyslu doprovázené postupnými fázemi útlumu těžeb - tedy po celou dobu existence svazu - je jeho hlavním posláním obhajovat zájmy svých členů, formulovat a prosazovat jejich cíle při jednání s orgány státní správy, s odborovou organizací, případně jinými subjekty a institucemi.

K hlavním aktivitám ZSDNP v poslední době patří zejména problematika, jež souvisí s přípravou nového horního zákona, se zpracováním energetické koncepce státu a problematikou útlumových procesů. Svaz rovněž reprezentuje své členy při jednáních s Odborovým svazem pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu a Odborovým svazem energetiky a hornictví ke kolektivní smlouvě vyššího stupně.

Svaz je garantem, pořadatelem či spolupořadatelem různých domácích odborných akcí. K nejvýznamnějším patří každoročně realizované hornické sympozium.

Zaměstnavatelský svaz věnuje značnou pozornost i zahraničním aktivitám. Od roku 1993 je členem Mezinárodního výboru pro organizaci světových hornických kongresů IOC WMC, od devadesátých let působí v rámci aktivit MPO v EHK OSN a od roku 1997 je ZSDNP členem Evropského výboru pro pevná paliva (CECSO), dnes EURACOAL.