1. Formulace společných zájmů a cílů svazu a jejich prosazování ve spolupráci s partnerskými svazy, orgány státní správy a odbory, nebo přímým jednáním s příslušnými institucemi a orgány.
 2. Podpora vzájemné spolupráce členských organizací.
 3. Zpracovávání kvalifikovaných prognóz, koncepcí, stanovisek a doporučení k legislativním materiálům, materiálům pro připomínková řízení a ostatním.
 4. Zabezpečování odborné vzdělávací, výchovné a poradenské činnosti.
 5. Zastupování členů na jednáních s příslušnými odborovými svazy a uzavírání vyšší kolektivní smlouvy.
 6. Zastupování zájmů svých členů v mezinárodních zaměstnavatelských a profesních organizacích.

Zaměření Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu na příští období

 1. V oblasti strategických materiálů státu a oblasti legislativy

  bude pozornost i nadále zaměřena na tyto okruhy:
  • horní právo a nový horní zákon
  • sociální oblast se zaměřením na kontrolu kolektivních smluv, kolektivní vyjednávání s OSEH a OSPHGN, s cílem udržení sociálního smíru
  • surovinovou a energetickou politiku, environmentální politiku, problematiku sanací a rekultivací
  • pomoc uhelným regionům (RESTART, aktivní přístup k české uhelné komisi)
  • úzkou spolupráci s KZPS, MPO a spolupráci s ostatními svazy, orgány a institucemi majícími vliv na problematiku hornictví
 2. V oblasti zahraničních aktivit:

  • na další spolupráci s evropskou asociací uhelného průmyslu  EURACOAL
  • na aktivní účast ve skupině expertů pro čistší elektroenergetické systémy při  EHK OSN v Ženevě
  • na spolupráci s mezinárodním komitétem pro organizaci světových hornických kongresů - IOC WMC
 3. V sociální oblasti, oblasti vzdělávání a hornických tradic

  budou aktivity ZSDNP zaměřeny:
  • na spolupráci a hledání společných cílů a jednotného postupu s OSPHGN a OSEH při přípravě doplňků KSVS na příští období na přípravu KSVS
  • při vydávání časopisu Uhlí rudy geologický průzkum na celospolečenskou přijatelnost a rehabilitaci hornictví jako důležitého oboru národního hospodářství a udržení odborné úrovně
  • na pokračování vydávání Hornické ročenky ve spolupráci s ČBÚ
  • spolupořádání sympozií se zaměřením na hornictví
  • na podporu a udržování hornických tradic, a propagaci hornictví, a podporu Hornického pěveckého sboru Kladno a Cechu Příbramských horníků a hutníků.