Platná surovinová politika ČR

 • První návrh byl Ministerstvem průmyslu a obchodu předložen na jednání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii (dále jen Rada vlády) na podzim 2011. Při přípravě dokumentu v této fázi úzce spolupracovali členové Rady vlády s Ministerstvem průmyslu a obchodu; na platformě Rady vlády proběhlo též interní připomínkové řízení. Rada vlády též v usnesení doporučila, aby vláda souběžně projednala nejen novou Surovinovou politiku, ale též aktualizaci Státní energetické koncepce a Státní politiky životního prostředí. K tomu ale z nám neznámých důvodů nedošlo.
 • 25. 11. 2015 byl do mezirezortního připomínkového řízení rozeslán návrh Surovinové politiky, týž den byl sekretariátem ZSDNP rozeslán členským organizacím svazu k vyžádání jejich stanovisek.
 • 12. 2015 byl návrh nové Surovinové politiky zařazen na pořad 20. jednání Rady vlády,
 • 7. 12. 2015 byl návrh nové Surovinové politiky projednán v pracovním týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku,
 • 8. 12. 2015 uspořádal ZSDNP konferenci sociálních partnerů na téma „Surovinová politika a její vliv na zaměstnanost“. Účastníci konference z řad zaměstnavatelů a zaměstnanců přijali rezoluci, kterou zaslali na příslušné orgány státní správy.
 • 10. 12. 2015 ZSDNP odesílá připomínky na MPO (viz příloha),
 • 22. 12. 2015 proběhla na MPO porada k vypořádání připomínek
 • 2. 2016 materiál projednán a podpořen na 125. Plenární schůzi RHSD ČR
 • 2. 2016 byl návrh nové Surovinové politiky (verze prosinec 2015) vzat vládou ČR usnesením č. 77 na vědomí a postoupen do procesu hodnocení vlivu SURPOL na životní prostředí
 • 6. 2. 2017 se na MPO konalo veřejné projednání SURPOL, podána informace o dosavadním průběhu procesu SEA. Po jednání konstatováno, že veřejné projednání proběhlo v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • 27. 4. 2017 vláda po veřejném projednání usnesením č. 441 schválila aktualizovaný text (verze únor 2017).