V podvýborech Zahraničního výboru (ZV) ZSDNP, tj. v podvýborech pro spolupráci s EURACOAL, s EHK OSN a s Mezinárodním komitétem pro organizování hornických kongresů (IOC WMC) se od poloviny června 2013, kdy byla představenstvu předložena minulá informace, uskutečnily a připravují následující zásadní akce nebo aktivity:

1. EURACOAL

 • Zasedání výkonného výboru a plenárního shromáždění EURACOAL

  Pravidelné červnové zasedání se uskutečnilo ve Vídni 24. června za účasti zástupců SD (Vl. Budinský), SU (Z. Bučko) a Czech Coal (R.Eisenvortová). Byla zde prezentována zpráva o současné situaci v uhelném průmyslu a energetice v ČR. (R.Eisenvortová). Na zasedání byly dohodnuty akce EURACOAL do konce roku 2013 a lobystické cíle ve prospěch uhlí s EK a EP.
 • Stanoviska k aktuálním legislativním návrhům a programům EU

  1. Obchodování s emisními povolenkami
   3. července odhlasovalo plénum Evropského parlamentu návrh EK na dočasné stažení 900 mil. povolenek z třetího obchodovacího období 2013-2020. EURACOAL s dočasným stažením povolenek nesouhlasí a prezentoval svůj názor v intenzivní kampani. Dočasné stažení povolenek dle názoru EURACOAL problém nízkých cen povolenek (výrazně ovlivněných ekonomickou recesí v EU) neřeší, ale jen oddaluje. Systém obchodování je tržně orientovaný systém, do kterého zásahy nepatří, a kromě toho bude stanovený cíl 20% snížení emisí CO2 do roku 2020 velmi pravděpodobně dosažen. K návrhu se nyní budou vyjadřovat členské země EU.
  2. Energeticko-klimatická politika do roku 2030
   Do 2. července probíhala veřejná diskuse k návrhu energeticko-klimatické politiky do roku 20203, který EK vydala koncem března. Otevřela se tím v EU diskuse o hlavních aspektech vývoje energetického sektoru po roce 2020 a nastavení závazných cílů pro rok 2030. Otázkou je, zda bude stanoven cíl nebo cíle na úrovni EU, členských zemí či dokonce odvětví. Co se týče snižování emisí skleníkových plynů, navrhuje EK alespoň 40 % redukci v porovnání s rokem 1990.EURACOAL v odpovědi na veřejnou diskusi zdůraznil, že vzhledem ke konkurenceschopnosti EU je proti dalším cílům snižování emisí skleníkových plynů, pokud nebude dosaženo závazné mezinárodní dohody. 26. září proběhla první jednání k energeticko-klimatické politice do roku 2030 v EP. Jejich předmětem byla diskuse o tom, zda přijmout do roku 2030 jeden cíl, tj. pro snížení emisí CO2, nebo více cílů, tj. cíle i pro OZE a úsporu energie.
 • Kulatý stůl o uhlí v Evropském parlamentu

  Tématem již 21. Kulatého stolu, který se konal 24. září v EP, byla „Inteligentní těžba uhlí“. Jako pozitivní příklad moderní a efektivní těžby byl zvolen polský černouhelný důl Bogdanka, který je největším černouhelným dolem v EU a nejefektivnějším černouhelným dolem v Polsku. S využitím moderních technologií plánuje zdvojnásobit do roku 2015 těžbu ve srovnání s rokem 2011(z 6 mil. t na 12 mil. t). Těžbu má v úmyslu prodloužit až do roku 2050. Druhým tématem Kulatého stolu byla informace o činnosti Výzkumného fondu uhlí a oceli (RFCS).
 • Publikační činnost EURACOAL

  EURACOAL dokončuje aktualizaci publikace „Uhelný průmysl v Evropě“. Prezentuje zde evropské země z hlediska těžby a užití uhlí. Do publikace bude přidána i speciální kapitola, ve které budou uvedeny úspěšné výsledky aktivit v členských zemích EURACOAL. Za ČR bude zveřejněna rekonstrukce elektrárny Prunéřov s výrazným snížením emisí CO2 a zvýšením účinnosti, „Březenský Drak“ (vysloužilé rýpadlo KU 800 z SD) a obdivovaný výsledek české rekultivační školy – mostecký hipodrom.
 • 4. Evropské dny o uhlí

  Uskuteční se ve dnech 12.-14. listopadu 2013 v EP v Bruselu. Jejich součástí bude prezentace aktualizované publikace „Uhelný průmysl v Evropě“, která bude provedena pod záštitou českého europoslance Jana Březiny. V rámci 4. Evropských dnů o uhlí se rovněž uskuteční kulatý stůl o uhlí k tématu zplyňování uhlí, výstava úspěšných aktivit v uhelném průmyslu a Evropské energetické fórum věnované uhlí (program se upřesňuje).

 

2. EHK OSN

 • Od dubnového 8. zasedání Ad Hoc Skupiny expertů pro čistší výrobu elektřiny z uhlí a ostatních fosilních paliv se činnost zaměřuje na přípravu 9. zasedání, které je plánováno na 18. listopad 2013, v rámci Energetického týdne UNECE, kdy se uskuteční ještě 19.-20. listopadu zasedání Ad Hoc Skupiny expertů pro metan z uhelných slojí a zejména pak 22. výroční zasedání Výboru UNECE pro udržitelnou energetiku (21.-22.11.2013).
 • Probíhají konzultace mezi sekretariátem UNECE (divizí udržitelné energetiky) a jednotlivými delegacemi zemí v Ad Hoc Skupině expertů pro čistší výrobu elektřiny z uhlí a ostatních fosilních paliv, a to zejména pokud jde o finalizaci mandátu Skupiny a programu její činnosti na nadcházející období. Vl. Budinský, člen předsednictva Skupiny (nominace potvrzena 30.4.2013 v Ženevě) již dle požadavku sekretariátu sdělil za ČR návrhy konkrétních témat: strategie čistého uhlí pro zvyšování účinnosti uhelných elektráren, vysoce efektivní a flexibilní pokrokové technologie včetně zachycování a ukládání CO2 a jeho využití (CCS/CCUS), potenciál nekonvenčních fosilních paliv včetně břidličného plynu a jeho vliv na čistší produkci elektřiny. Na zasedání 18.11.v Ženevě vystoupí Vl. Budinský s referátem o moderních technologiích v uhelné energetice.
 • V současné době je studována obsáhlá zpráva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) „Přehled implementace závazků OSCE v oblasti energetiky – Diverzifikace energetického mixu prostřednictvím rozvoje obnovitelných energetických zdrojů“ , která byla prezentována v Praze ve dnech 11.-13.9.2013. Po vyjádření členů předsednictva Skupiny by měla být zpráva zařazena na pořad jednání 18.11., vzhledem k její relevanci s aktivitami UNECE a Energetické charty.

 

3. IOC WMC

 • Zasedání IOC WMC

  Zasedání se konalo 10. srpna 2013 v Montrealu. Za ČR se zúčastnili členové IOC Vl. Budinský a Vl. Slivka. Hlavním bodem byla kontrola příprav 23. světového hornického kongresu, který se v Montrealu uskutečnil hned v následujících dnech. Na zasedání IOC WMC bylo rozhodnuto o místech konání a termínech budoucích kongresů a zasedání IOC:
  • 24. kongres WMC 2016 bude v Rio de Janeiro (Brazílie, organizátor IBRAM – Brazilská hornická asociace)
  • 25. kongres WMC 2018 bude v Kazachstánu
  • Zasedání IOC WMC 2014 se sejde 12. - 13. června 2014 v Astaně (Kazachstán), v rámci kongresu AMM – Astana Mining & Metallurgy 2014
  • Zasedání IOC WMC 2015 se sejde ve Freibergu (Německo) v roce 2015.
 • Světový hornický kongres

  Kongres se uskutečnil 11. - 15. srpna 2013 pod heslem „Mapování budoucnosti“. Zúčastnilo se jej více než 1500 delegátů z celého světa, kteří ve 14 odborných sekcích sdíleli prezentace referátů k aktuálním tématům a navštívili expozice 300 vystavovatelů na doprovodné výstavě MiningExpo. Ve velké konkurenci přísně sledované kvality prezentací obstály s úspěchem 2 referáty za ČR (Vl. Budinský, SD Chomutov: Společenská odpovědnost podniků v českém uhelném průmyslu; J. Trojáček/J. Mužák, DIAMO: Rekultivace oblasti po těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem). Vl. Budinský byl navíc pozván k MultiStakeholder Dialogue, kde k tématu „Těžba, etika a udržitelnost“ diskutoval o problematice společenské odpovědnosti podniků v těžebním průmyslu a o vztazích mezi těžaři a NGO.

9. října 2013

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně ZV ZSDNP