Historie této organizace sahá až do roku 1953, kdy byla založena Asociace producentů uhlí západní Evropy. Rozšířením asociace o producenty hnědého uhlí postupně přibývalo členských organizací a současně vzrůstal její význam v celoevropském měřítku. Od roku 2002 asociace užívá název EURACOAL.

V současné době EURACOAL sdružuje 27 členů z 15 zemí ( Bosna-Herzegovina, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina). Členy EURACOAL jsou producenti, zpracovatelé a uživatelé uhlí i výzkumné ústavy.

Česká republika je členem od roku 1997 a je zastoupená prostřednictvím ZSDNP. Z jeho členů působí v EURACOAL zástupci Severočeských dolů a.s., SEV.EN ENERGY, Sokolovské uhelné a.s., OKD, a.s. a Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí Most a.s. Prostřednictvím Market Committee je zapojeno i Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Činnost asociace je řízena Výkonným výborem, který koordinuje a řídí činnost 4 výborů:

  • Výbor pro energetickou a environmentální politiku
  • Výbor pro technický výzkum
  • Výbor pro obchodní statistiku a sledování vývoje na uhelných trzích (Market Committee)
  • Výbor pro komunikaci

EURACOAL zdůrazňuje úlohu uhlí pro energetickou bezpečnost EU, stabilitu síti, přijatelnou cenu energie a usiluje o vytvoření stabilního a předvídatelného rámce pro evropský uhelný průmysl i pro uživatele uhlí. Sleduje proto technické, ekonomické, sociální, ekologické a právní záležitosti týkající se uhelného průmyslu a energetiky s cílem prosazovat zájmy uhelného průmyslu a usilovat o zmezení zavádění diskriminujících opatření.

Aktivity EURACOAL jsou zaměřeny na celý uhelný řetězec - od průzkumu, přes přístup k zásobám uhlí, jeho těžbu a dopravu k užití v elektrárnách, ocelárnách a ostatních odvětvích.

Významná pozornost je věnována ochraně životního prostředí v průběhu těžby uhlí, rekultivaci ploch dotčených těžbou uhlí a snižování emisí při užití uhlí. Vzhledem k tomu, že v EU je zhruba pětina elektřiny vyráběna z uhlí a v řadě zemí, např. v Polsku, je tento podíl mnohem vyšší, jsou v centru pozornosti čisté uhelné technologie. EURACOAL navrhl třístupňovou strategii čistého užití uhlí. Od modernizace stávajících elektráren a výstavby efektivních a flexibilních uhelných elektráren přes novou generaci uhelných elektráren s ještě vyšší účinností a výrazně nižšími emisemi CO2 po eventuální technologie zachytávání a ukládání CO2.Velká pozornost je také věnována alternativnímu využívání uhlí v sektorech mimo  využívání pro výrobu elektřiny a tepla/chlazení.

Významnou aktivitou EURACOAL je spolupráce s institucemi EU, zejména Evropskou komisí (EK) a Evropským parlamentem (EP) a Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) a jeho Poradní komisí pro průmyslové změny (CCMI). Z aktivit s EK lze vyzdvihnout Dialogy o uhlí, které jsou v současné době soustředěny do Platformy pro transformaci uhelných regionů. S generálním ředitelstvím EK pro výzkum a inovace spolupracuje EURACOAL prostřednictvím svého zastoupení v Poradní skupině pro uhlí (CAG) Výzkumného fondu a oceli (RFCS). Spolupráce s generálním ředitelstvím EK pro zaměstnanost a sociální záležitosti je realizována členstvím EURACOAL v Sociálním dialogu pro těžební průmysl.

V EP EURACOAL spolupracuje zejména s Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku ITRE a Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost ENVI např. při pojednávání nové unijní legislativy s dopadem na uhelný průmysl nebo v rámci diskusních setkání, kde jsou v současné době významnými tématy Energeticko-klimatické cíle do roku 2030 a  Klimatická strategie do roku 2050. Velmi důležité jsou i dobré kontakty a společné akce s Mezinárodní energetickou agenturou IEA a Světovou asociací pro uhlí (WCA).

Významná je i publikační činnost EURACOAL. Z pravidelných publikací lze uvést např. výroční zprávy EURACOAL a zprávy o trhu s uhlím.  S velkým zájmem je vždy očekávána aktualizace publikace Uhelný průmysl v Evropě, kterou EURACOAL pravidelně vydává každé dva až tři roky. Aktuální vydání je z roku 2017.

Nejvýznamnějšími aktivitami EURACOAL v poslední době byly účast na revizi BAT pro velké spalovací zdroje, připomínkování legislativních návrhů z balíčku EU " Čistá energie pro všechny Evropany" jakož i reformy systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) a také účast v Platformě EU pro transformaci uhelných regionů.

K rozhodnutí EK o BAT pro velké spalovací zdroje podal EURACOAL žalobu k Evropskému soudnímu dvoru, protože rozhodnutí EK bylo založeno na teoretických údajích, které byly na hony vzdálené realitě, zejména u stanovených rozsahů emisí pro rtuť a NOx. V tzv. zimním balíčku, jehož cílem je zajistit čistou energii pro všechny Evropany, se EURACOAL soustředil zejména na nařízení o trhu s elektřinou a na návrh emisního standardu ve výši 550 g CO2/t pro účast v kapacitních mechanismech. Tohoto limitu by uhelné, a dokonce ani některé plynové elektrárny, nebyly schopny dosáhnout. U EU ETS EURACOAL dlouhodobě rozporuje umělé zásahy do tržního systému s cílem snížit počet povolenek a tím zvýšit její cenu. V Platformě pro uhelné regiony je EURACOAL zapojen do Pracovní skupiny pro ekologické inovace a vyspělé uhelné technologie projektem CoalTech2051, jehož cílem je stanovit směry uhelného výzkumu a zpracovat sít vyspělých uhelných technologií v EU.

Z dalších realizovaných aktivit lze zmínit výstavu "Be Co@l" k aktuálním tématům uhelného průmyslu, která se uskutečnila v roce 2018  v EP ve Štrasburku a konferenci  Energie 24. Tuto konferenci zorganizoval EURACOAL v Katowicích v době konání klimatické konference COP 24. Jejími hlavními tématy byly bezpečnost zásobování energií a stabilita uhelných regionů

Co se týče plánovaných aktivit, budou v nejbližší době zaměřeny na kontakty s  členy nového EP, zejména s členy výborů  ITRE a ENVI, např. formou osvědčených setkání k projednávaným dokumentům v EP. S EK bude pokračováno v projektu CoalTech 2051 k budoucí problematice uhelného výzkumu a budou navázány  kontakty s novými komisaři a jejich týmy s cílem prosazovat zájmy evropského uhelného průmyslu.

 

Více informací o EURACOAL: https://euracoal.eu/