V rámci současných aktivit Výboru UNECE pro udržitelnou energetiku patří čistší produkce elektřiny spolu s energetickou účinností a energetickou bezpečností k hlavním úkolům. UNECE (Evropská hospodářská komise OSN) je vládní organizace působící od roku 1947 v Ženevě. Spojuje 56 zemí, nejen z Evropy, ale i ze Severní Ameriky a Společenství nezávislých států. Jejích zasedání a činností se účastní také více než 70 mezinárodních expertních organizací a institucí i nevládních organizací. V současné době sleduje její Výbor pro udržitelnou energetiku se svými podřízenými skupinami expertů plnění Cíle č. 7 udržitelného rozvoje OSN - Agendy 2030, a to Dosažení přístupu k dostatku spolehlivé, udržitelné a moderní energie pro všechny (2015-2030).

Fosilní paliva stále představují v regionu UNECE i ve zbytku světa víc než 80 % primární energie. Zásadní výzvou je usnadnění transformace na udržitelný systém energetiky co nejefektivnějším způsobem. Podařilo se přesvědčit Divizi udržitelné energetiky EHK OSN, že uhlí může být nadále součástí energetického mixu, ovšem musí překonat bariéry na cestě k zlepšení své věrohodnosti pro udržitelný rozvoj. Technologie HELE (Higher Efficiency, Lower Emissions) zvyšující účinnost tepelných elektráren a současně snižující emise CO2 se mohou stát globálním standardem pro další užití uhlí. Jsou součástí Pařížské dohody OSN o klimatu a již dnes jsou v nákladech konkurenceschopné.

Zahraniční výbor ZSDNP v koordinaci s MPO ČR podporuje aktivity Skupiny expertů pro čistší elektroenergetické systémy (Group of Experts on Cleaner Electricity Systems) zaměřené zejména na tyto oblasti:

 • Posouzení budoucí role tepelných elektráren v udržitelných elektroenergetických systémech
 • Zvyšování flexibility uhelných elektráren
 • Snižování emisí a zvyšování účinnosti nových i stávajících uhelných elektráren
 • Posouzení využitelnosti vývoje a nasazení zařízení pro zachycování emisí CO2 (technologie CCS a CCUS)
 • Možnosti kombinovaného cyklu výroby tepla a elektřiny (CHP), zplyňování uhlí a vývoj dalších technologií zpracování uhlí na kapalná paliva, či neenergetické užití uhlí pro chemickou výrobu
 • Úloha fosilních paliv při zálohování obnovitelných zdrojů výroby elektřiny
 • Význam zemního plynu a zkapalněného plynu při výrobě elektřiny (ve spolupráci se Skupinou expertů UNECE pro plyn)
 • Inovace v těžbě a užití metanu z uhelných ložisek při výrobě elektřiny (ve spolupráci se Skupinou expertů UNECE pro metan z uhelných dolů).

Zasedání Skupiny expertů se koná zpravidla jednou ročně v Ženevě. Pro rok 2019 je svoláno na 5. – 6. listopadu.

Nedílnou součástí aktivit Skupiny expertů pro čistší elektroenergetické systémy je zapojení do kontinuálních každoročních zasedání Fóra k udržitelnému rozvoji pro region UNECE. Cílem je výměna zkušeností mezi zeměmi regionu o cestách k transformaci energetiky na podporu Agendy 2030. Fórum diskutuje o klíčových otázkách:

 • Jaké strategie a opatření mají nositelé politických rozhodnutí vypracovat a implementovat k urychlení transformace na udržitelnou energetiku
 • Jak lze smírně vyřešit potřebu redukce emisí CO2 k dosažení cílů Pařížské dohody při nezbytnosti spoléhání se na fosilní paliva jako na důležitou součást energetického mixu, a to v krátkodobém a střednědobém výhledu
 • Jak země řeší potenciální sociální dopady transformace na udržitelnou energetiku

 

Více informací o UNECE : www.unece.org/energy/se/cep