Informace o činnosti Zahraničního výboru ZSDNP

Od června 2015, kdy byla předložena informace o činnosti ZV ZSDNP pro valnou hromadu, se v organizacích sdružených v ZV ZSDNP, tj. v EURACOAL, EHK OSN a Organizačním výboru světových hornických kongresů (IOC WMC) uskutečnily následující zásadní akce a aktivity.

 

EURACOAL

(předseda podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

Situace a aktivity v EU byly po celý rok silně ovlivňovány přípravou klimatické konference COP21, která se koná v Paříži od 30.11 -10. 12. 2015. V popředí všech diskusí byly klimatické cíle EU a dekarbonizace. Na pravidelném červnovém zasedání výkonného výboru EURACOAL 20. - 21. června v Budapešti byla proto věnována značná pozornost budoucnosti uhelného průmyslu v souvislosti s plánovaným přechodem EU k nízko emisní energetice a stále sílícím útokům proti uhlí. Velmi frustrující byla pro EURACOAL odpověď EK na dopis požadující zahrnutí uhlí do Energetické unie. Místopředseda EK Šefčovič a eurokomisař pro energetiku a životní prostředí Canete napsali, že budoucí užití uhlí je nekompatibilní s dekarbonizačním programem EU. Přesto, že Energetická unie měla být zaměřena na bezpečnost zásobování, je její hlavní tézí ochrana klimatu, a uhlí v ní vůbec není zmíněno.

Uhlí je v celé Evropě v nelehké situaci a má stále více odpůrců: nevládní organizace, ropný a plynárenský průmysl, akademiky, politiky a média. Nevládní organizace jsou nyní efektivnější než dříve, působí globálně a více využívají média. Nevládní organizace a lidé placení nevládními organizacemi ovládají Brusel i členské země EU. V Bruselu je nejvlivnější Evropská klimatická nadace (EKN), která je sponzorována americkými nadacemi, z nich nejvýznamnější jsou nadace Hewlett a nadace Packard. EKN vynakládá na lobbing více než 25 mil. € ročně. Peníze vzniklé v USA z průmyslu nyní ničí průmysl v Evropě.

O postavení uhlí v EU bylo diskutováno i na každoročním Dialogu o uhlí s EK, který se uskutečnil 8. července v Bruselu. Zástupce EK Klaus-Dieter Borchard sice potvrdil význam uhlí pro energetickou bezpečnost, zdůraznil však, že jeho těžba i užití budou ovlivněny dohodnutými klimatickými cíli do roku 2030 se 40% snížením emisí skleníkových plynů. Uhelný průmysl se proto musí v tomto novém polickém prostředí prosadit a být aktivnější než doposud. Je třeba prokázat, jak může uhelný průmysl napomoci dekarbonizaci ekonomiky čistými uhelnými technologiemi, podporou nestabilních OZE, zachycováním a využíváním CO2 a v budoucnosti i ukládáním (CCS). Během dialogu bylo debatováno o nových uhelných technologiích, čerpání finančních prostředků z výzkumného fondu uhlí a oceli (RFCS), státní pomoci pro uhelný průmysl, kvalitě ovzduší v EU a trendech snižování emisí ve světě. Podrobná informace byla zveřejněna v č. 04/2015 časopisu Uhlí, rudy, geologický průzkum (R. Eisenvortová).

Na výsledky červnového zasedání EURACOAL a Dialogu o uhlí navázal Výbor EURACOAL pro energetickou politiku na svém zasedání 22. září. Bylo na něm také projednáno a přijato stanovisko „Přínos domácího uhlí pro bezpečnost zásobování EU“, které je zpracováváno v Evropské komisi pro průmyslové změny (CCMI), jenž je součástí Evropského hospodářského a sociálního výboru. Spoluzpravodaj, R. Eisenvortová, a expert, B. Rickkets, informovali o slyšení k tomuto tématu, které se uskutečnilo 14. září, a také o značně negativním postoji zástupců nevládních organizací, kteří jsou členy studijní skupiny a neustále zdůrazňují dopady těžby a užití uhlí na zdraví obyvatel a kvalitu ovzduší. Toto stanovisko, které je kompromisem zaměstnavatelů, odborů, nevládních a ekologických organizací, bylo projednáno a přijato přes usilovný odpor nevládních a ekologických organizací 5. listopadu na zasedání CCMI, což lze považovat za značný úspěch (viz příloha). Stanovisko bude ještě projednáno v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9. prosince 2015 nebo v lednu 2016. Pokud se projednání uskuteční v průběhu klimatické konference v Paříži, lze očekávat ještě větší tlak, zejména ze strany ekologických sdružení.

15. září se v EP se setkal management EURACOAL, včetně V. Budinského, v rámci Kulatého stolu o uhlí s předsedou Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku ITRE profesorem Buzkem a dlouholetým předsedou těchto kulatých stolů německým europoslancem Ch. Ehlerem. Kromě diskuse o aktuálních tématech v oblasti průmyslu v EU (např. revize EU ETS, tržní stabilizační rezerva, dopady EU ETS a dekarbonizace na průmysl, kapacitní rezervy, BREF pro velké spalovací zdroje, příprava klimatické konference COP 21 v Paříži) bylo cílem projednání struktury dalších kulatých stolů. Bylo dohodnuto, že další Kulaté stoly budou po dohodě organizovány ke strategickým a legislativním tématům. Dr. Ehler doporučuje např. Horizont 2020, politiku úvěrů EIB, výzkum v oblasti uhlí. Prof. Buzek doporučuje EURACOAL mnohem agresivnější lobbing a šíření informací o spolehlivosti a dostupnosti uhlí, o jeho významu pro konkurence schopnost Evropy a bezpečnost zásobování, jinak bude uhlí stále jen označováno za znečišťovatele.

EURACOAL podpořil workshop a konferenci „Cesta k čistému, nízko emisnímu užití uhlí“, kterou zorganizovala v Bruselu 17. listopadu Světová uhelná asociace WCA. Akce byla zaměřena na 3 oblasti: uhlí a snížení emisí skleníkových plynů, nové cesty pro podporu nízkoemisních technologií a uhlí v globálním energetickém mixu. Třetí sekci moderoval V. Budinský. Svět se k uhlí chová mnohem racionálněji než EU. Indická vláda např. plánuje v dohledné době otevřít šest desítek nových uhelných dolů. Cílem je během pěti let zdvojnásobit současnou indickou produkci uhlí na 1500 milionů tun. Druhá nejlidnatější země světa tak uhlí rozhodně neodepisuje.

EURACOAL považuje podporu čistých uhelných technologií za zásadní pro další užití uhlí. Navrhuje proto, aby EURACOAL měl zastoupení v Technologické platformě pro snižování emisí (ZEP - Zero Emmission Platform). Jako nejvhodnější a nejkvalifikovanější kandidát se jeví kandidát z výzkumu. Podporu z EURACOAL má ing. Petr Svoboda, technický náměstek z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí VÚHU. V případě souhlasu představenstva ZSDNP bude nahlášen jako kandidát za EURACOAL.

Do konce letošního roku EURACOAL zpracuje aktualizaci publikace „Uhelný průmysl v Evropě“, která bude oficiálně představena v Bruselu po lednovém zasedání výkonného výboru EURACOAL. Na tomto zasedání bude také stanovena činnost EURACOAL na rok 2016.

 

EHK OSN

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN – Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Proběhla intenzivní příprava na podzimní zasedání Skupiny expertů EHK OSN pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv a Výboru pro udržitelnou energetiku. Největší pozornost za ČR se stále soustřeďuje na velké téma účinnosti tepelných elektráren. Vladimír Budinský v rámci širšího elektronického komunikačního procesu sledoval a připomínkoval činnost dvou Task Forces k tomuto tématu. První dokončila základní analýzu účinnosti elektráren spalujících fosilní paliva v regionu EHK OSN včetně zkoumání cest ke zvyšování účinnosti, a to hlavně uhelných elektráren a k redukci emisí skleníkových plynů. Druhá Task Force se zabývá hodnocením zatím dosažených cílů a sestavením indikátorů účinnosti elektráren.

Podzimní zasedání Skupiny expertů bylo zahájeno workshopem (29. října), zahrnujícím 4 odborné sekce: Role uhlí v energetických systémech, Čistší energie z uhlí - možnosti nově budovaných uhelných bloků, Čistší energie z uhlí – Možnosti a limity retrofitu (včetně referátu V. Budinského za ČR) a Možnosti zmírňování emisí CO2 cestou zvyšování energetické účinnosti. Hodnota workshopu spočívala v získání přehledu o současném a budoucím globálním užití uhlí, o specifických technologiích a řešeních pro čistší produkci elektřiny z uhlí. Bylo rozhodnuto, že se odborný workshop k užití uhlí uskuteční i v příštím roce před 12. zasedáním Skupiny expertů.

Hlavní jednání 11. zasedání Skupiny expertů se uskutečnilo 30. října. Kromě delegátů členských států EHK OSN (za ČR V. Budinský) se zúčastnili rovněž představitelé IEA Clean Coal Centre, World Coal Association, Japan Coal Energy Center, World Business Council on Sustainable Development. Skupina expertů volila nové předsednictvo na další dvouleté období. Vladimír Budinský byl znovuzvolen jako místopředseda (Vice-Chair) a v čele předsednictva Skupiny expertů byl opět potvrzen Barry Worthington (USA). Jednání se zaměřilo na otázky přechodu na udržitelný energetický systém v regionu EHK OSN, jenž vyžaduje co nejvyšší účinnost, a to od samotného energetického zdroje až po jeho užití, minimalizaci ekologických dopadů, redukci energetické i karbonové náročnosti a také nápravu určitých pochybení na energetickém trhu. Očekává se, že výsledky konference COP21 v Paříži nastaví rámec pro příští období. Podle názoru Skupiny expertů i jejích nadřízených orgánů v EHK OSN by měl být nadále kladen větší důraz na systémové myšlení (Systems Thinking) se zahrnutím všech technologií, neboť jedna jediná technologie (například CCS) nemůže vyřešit všechny problémy, jimž globální energetika v současné době čelí.

Zasedání odsouhlasilo výsledky celoroční práce pěti Task Forces a sestavilo plán práce na období 2016 – 2017 a následujícími hlavními oblastmi:

 • Dialog o energetické a regulační politice
 • Sdílení nejlepších praktických postupů v čistší produkci elektřiny z fosilních paliv v regionu EHK OSN
 • Progresivní technologie včetně CCUS - zachycování a ukládání resp. užití CO2
 • Vyhodnocení budoucí role tepelných elektráren v systémech udržitelné elektroenergetiky
 • Zvyšování flexibility v produkci elektřiny z uhlí
 • Snižování emisí a zvyšování účinnosti u nových i stávajících uhelných elektráren

Skupina expertů požádala v této souvislosti Výkonný výbor EHK OSN o prodloužení mandátu do 31. prosince 2017. Výbor pro udržitelnou energetiku toto prodloužení mandátu na svém zasedání 18. - 20. listopadu doporučil.

 

Podvýbor pro spolupráci s IOC WMC (Mezinárodní organizační výbor světových hornických kongresů)

(předseda podvýboru J. Havelka)

23. června se uskutečnilo ve Freibergu zasedání IOC WMC. Probíhalo v rámci mezinárodní konference o hornictví a hutnictví a sjezdu profesorů báňských věd z celého světa, které se konaly od 17. do 26. 6. 2015. Zasedání IOC WMC bylo zaměřeno na přípravu 24. světového hornického kongresu, který se uskuteční v Rio de Janeiro od 18. - 21. 10. 2016. Zasedání se zúčastní všichni členové Českého národního komitétu v IOC WMC - J. Havelka, V. Budinský, prof. V. Slivka a Jiří Pöpperl. Prof. Slivka byl jmenován do komise pro výběr referátů určených k prezentaci na světových hornických kongresech.

Původní termín (do 1. 11. 2015) pro odeslání abstraktů uvažovaných referátů (pro ústní či posterovou prezentaci) byl prodloužen do 1. 12. 2015. Ohlášené tematické okruhy zahrnují:

 • Geologický a báňský průzkum
 • Povrchové dobývání
 • Hlubinné dobývání
 • Báňská ekonomika
 • Udržitelnost hornictví
 • Úpravnictví
 • Automatizace a robotizace
 • Inovace v hornictví

Vladimír Budinský registroval na www.wmc2016.org.br svůj profil 7. 10. 2015 a zároveň odeslal abstrakt referátu SUSTAINABLE MINING OPERATION. Předpokládá se odeslání ještě dalších dvou abstraktů (za VŠB TU Ostrava a za DIAMO, s. p.). Autoři by měli být do konce roku 2015 vyrozuměni o přijetí referátu.

Shrnutí doposud známých plánovaných akcí do konce roku 2015 a v roce 2016

09/10. 12. 2015 nebo 20/21.10.2016 Projednání stanoviska k významu domácích zdrojů uhlí pro bezpečnost zásobování EU v Evropském hospodářském a sociálním výboru Belgie, Brusel
25. 01. 2016 Zasedání výkonného výboru EURACOAL Belgie, Brusel
02. 12. 2016 Dinner debate v EP organizovaná EURACOAL Belgie, Brusel
11.-13.4. 2016 IX. mezinárodní kongres hnědouhelného hornictví – Hnědé uhlí jako garant energetické bezpečnosti Polsko, Belchatów
květen 2016 Den hnědého uhlí DEBRIV Německo, místo jednání bude upřesněno
červen 2016 Zasedání Výkonného výboru a Plenární zasedání EURACOAL Místo jednání bude upřesněno
18.-21.10.2016 24. světový hornický kongres + zasedání IOC WMC Brazílie, Rio de Janeiro
říjen 2016 12. zasedání Skupiny expertů EHK OSN pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv + workshop Švýcarsko, Ženeva

RE 30.11.2015