Souhrnná informace o činnosti Zahraničního výboru ZSDNP od valné hromady ZSDNP v roce 2014 do června 2015

V organizacích sdružených v Zahraničním výboru ZSDNP, tj. v EURACOAL, EHK OSN a Organizačním výboru světových hornických kongresů (IOC WMC), se v období od června 2014 do června 2015 uskutečnily následující zásadní akce a aktivity:

 

EURACOAL

(předsedkyně podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

Rok 2014 byl v EU poznamenán situací na Ukrajině a do popředí se dostala otázka energetické bezpečnosti. EK zveřejnila v květnu 2014 Strategii energetické bezpečnosti EU, na kterou reagoval EURACOAL v červnu na 10. Dialogu o uhlí. EK se své strategii sice zdůraznila význam domácích zdrojů energie, měla však na mysli převážně OZE. Zástupci EURACOAL ve svých vystoupeních prezentovali proč a jak může uhlí přispět k bezpečnému zásobování energií a zdůraznili, že čisté uhelné technologie jsou cestou k udržitelnému využívání uhlí a že využívání a nediskriminace domácího uhlí jsou dobrým předpokladem energetické nezávislosti EU. Důležitost domácího uhlí byla jasně vylíčena na mezinárodní konferenci k situaci na Ukrajině, kterou zorganizoval EURACOAL ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem. Byly zde popsány dopady na energetiku a hospodářství po náhlém zastavení těžby ve více než polovině uhelných dolů. Význam uhlí pro bezpečnost zásobování energií prezentoval EURACOAL i ve své publikaci „Uhlí - palivo 21. století“, kterou představil v prosinci v tiskovém středisku v Bruselu. Informace o této publikaci byla zveřejněna v č. 1/2015 Uhlí, rudy, geologický průzkum.

Druhým významným tématem, kterým se EURACOAL zabýval, byly energeticko-klimatické cíle EU do roku 2030. EURACOAL se zúčastnil veřejné diskuse a prosazoval pouze jeden jediný cíl, snížení emisí skleníkových plynů. K navrhované 40% redukci emisí však byl kritický a konstatoval, že za jednu dekádu, tj. od roku 2020 do roku 2030, by mělo být dosaženo stejného objemu snížení emisí skleníkových plynů, jako za tři desetiletí, tj. 1990 až 2020. Navrhovanou výši redukce emisí EURACOAL podmiňuje uzavřením mezinárodní dohody. Ve spolupráci s evropským těžebním průmyslem zpracoval EURACOAL stanovisko k cílům 2030 a svůj postoj vyjádřil v argumentačním dokumentu „Méně je někdy více“, jehož podstatné části byly publikovány v č. 4/2014 časopisu Uhlí rudy, geologický průzkum.

EURACOAL věnoval velkou pozornost spolupráci s novým Evropským parlamentem (EP) a novou Evropskou komisí (EK). S EK bylo dohodnuto ustanovení pozice desk officer pro uhlí a pokračování každoročních Dialogů o uhlí. Vedení EURACOAL bylo také přijato místopředsedou EK Marošem Šefčovičem, který sice souhlasil s významem uhlí pro zásobování energií, požaduje však od uhelného průmyslu přístup, který je v souladu s prioritami Evropské rady v boji proti změně klimatu. Tento postoj tvrdě zopakoval v odpovědi na dopis, který EURACOAL zaslal před zveřejněním strategie k Energetické unii. M. Šefčovič v něm zdůraznil dohodnuté 40% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a dekarbonizaci EU, která se mezitím stala jedním z pěti pilířů Energetické unie.

S EP bylo dohodnuto pokračovat v pořádání Kulatých stolů o uhlí a velkým úspěchem bylo, že jsou řízeny předsedou výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) prof. J. Buzkem a členem tohoto výboru Ch. Ehlerem, otcem konceptu Kulatých stolů o uhlí. První kulatý stůl s novým EP se uskutečnil koncem ledna 2015 k problematice energetické bezpečnosti. EURACOAL zde konstatoval, že EU je v situaci, kdy problematika ochrany klimatu dostává přednost před ekonomikou, což bez uzavření celosvětové dohody o ochraně klimatu neblaze působí na konkurenceschopnost EU. Vize a cíle EU se tak míjejí s celosvětovou realitou. Druhý kulatý stůl, který se konal v červnu 2015, byl zaměřen na Energetickou unii. Tato strategie požaduje odchod od ekonomiky založené na fosilních palivech. Pozoruhodné přitom je, že se věnuje diverzifikaci dodávek plynu, strategii LNG, ale uhlí, které je též fosilním palivem, není ve strategii Energetické unie zmíněno ani jednou.

Aktivní činnost ZSDNP v EURACOAL, kde je ZSDNP členem již od roku 1997, byla začátkem roku 2015 ohodnocena nabídkou pozice vice-presidenta, kterým se stal Ing.Vladimír Budinský.

Nový prezidentem EURACOAL byl zvolen Zygmunt Łukaszczyk, předseda představenstva Katowického uhelného holdingu (KHW).

Co se týče vnitřních aktivit EURACOAL, lze pozitivně hodnotit zapojení ZSDNP do činnosti Výboru pro energetickou politiku, a tím jeho účast na tvorbě strategie EURACOAL a zapojení do výboru pro technický výzkum, kde je ZSDNP zastoupen Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí (VÚHU).

VÚHU se účastní jako spoluřešitel na dvou projektech subvencovaných ze zdrojů Výzkumného fondu uhlí a oceli (RFCS). Jedná se o projekty SLOPES – monitoring stability svahů povrchových lomů a BEWEXMIN – strojní konstrukce korečkových rypadel. I v letošním roce se VÚHU aktivně zapojil do přípravy projektů, které jsou zaměřeny na různé aspekty spojené s těžbou na povrchových lomech. Tyto projekty budou fondu RFCS předloženy v polovině září 2015.

Díky možnosti účastnit se práce výboru TRC EURACOAL navázal VÚHU v posledních 2 až 3 letech výhodnou spolupráci s výzkumnými organizacemi ze všech členských zemí EURACOAL – od Řecka po Španělsko. Velmi dobré kontakty jsou např. s polskými výzkumnými institucemi GIG a Poltegor, výrazné jsou ale i kontakty s universitami ve Velké Británii – Nottingham, Exeter.

Za úspěch lze také považovat schválení možnosti zpracovat v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), v Komisi pro průmyslové změny, stanovisko „Přínos domácího uhlí pro energetickou bezpečnost EU“. Toto bude dokončeno v listopadu 2015, přičemž 14. září se v Bruselu uskuteční veřejné slyšení, které připravuje jako spoluzpravodaj Dr. Eisenvortová.

Vzhledem k aktivní účasti na zasedáních v únoru a březnu se VÚHU v roce 2015 opět aktivně účastní na přípravě dalších 4 – 5 projektů, některé z nich dosud nemají ani pracovní název. Termín podání přihlášek do fondu RFCS je opět polovina září 2015.

 

EHK OSN

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN – Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Skupina expertů (SE) pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv se sešla koncem října 2014 v ženevském Paláci národů, aby zhodnotila možnosti uhelných elektráren při plnění cíle snižování emisí CO2. Za ČR byl prezentován národní referát o projektu nového hnědouhelného 660 MWe bloku v Elektrárně Ledvice, který bude vykazovat čistou účinnost až 47 %. S nadřízeným orgánem - Výborem EHK OSN pro udržitelnou energetiku - byla následně připravena série inovativních dialogových akcí o udržitelné energetice Geneva Energy Conversation. Koncem května 2015 se uskutečnila v rámci těchto dialogů konzultace na téma Určení reálných výzev. Pomůže Výboru pro udržitelnou energetiku i jeho šesti skupinám expertů vytvářet budoucí pracovní program tak, aby skutečně prakticky a konkrétně řešil problémy v energetice, jimž jsou členské státy EHK OSN vystaveny. Cílem je vypracování solidní strategie založené na prověřených datech a indikátorech, jakož i na správně zvolených strategických aliancích a partnerstvích mezi vládními organizacemi EHK OSN a veřejnoprávními podniky i soukromou sférou. Úspěšná řešení mají přispět k vybudování udržitelných systémů energetiky ve velmi rozmanitém a specifickém prostředí členských států EHK OSN.

SE pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv vypracovala specifický soubor doporučení pro Rámcovou konvenci OSN ke změně klimatu (UNFCCC) a k možnostem pozitivního přispění technologií CCS. Doporučení již oficiálně odsouhlasilo 56 členských států a bude využito experty UNFCCC k přípravě dohody Post-Kyoto Protocol na prosincovém globálním jednání COP21 v Paříži.

V současné době SE pracuje na dokončení studie o zvyšování účinnosti elektráren spalujících fosilní paliva (se zvláštním zřetelem na uhelné elektrárny) a na potenciálním sestavení normativních nástrojů. Ve spolupráci s rozvojovými bankami se zabývá možnostmi transferu technologií CCS a CCUS a související připraveností elektráren na zachycování CO2.

Budoucí pracovní plán SE se zaměří i nadále na efektivní užití uhlí a technologie CCS. Zvažuje se zařazení nových témat jako flexibilní výroba elektřiny, zplyňování uhlí, malá kogenerace, integrované udržitelné rozvody elektřiny aj.

 

IOC WMC

(předseda podvýboru pro spolupráci s IOC WMC – Ing. Josef Havelka)

V červnu 2014 se v kazašské Astaně uskutečnilo 95. zasedání Mezinárodního organizačního komitétu Světového hornického kongresu (IOC WMC). Byla zde zahájena příprava na 24. kongres v Rio de Janeiro v roce 2016. Zástupci Kazachstánu v IOC WMC oznámili záměr uspořádat 25. světový hornický kongres v roce 2018 v Astaně vzhledem k významu nerostného bohatství země, efektivní státní politice v hornictví a významnému průmyslovému i vědeckotechnickému potenciálu.

96. zasedání IOC WMC se připravuje na 23. červen 2015 ve Freibergu. Hostitelem bude Technická univerzita – Bergakademie Freiberg. Na programu zasedání IOC WMC je např. prezentace německého těžebního průmyslu (charakteristika nerostných zdrojů; problémy německého hornictví), prezentace k jubileu 250 let Bergakademie Freiberg, implementace akčního plánu WMC a zpráva brazilského národního komitétu o postupu příprav na 24. světový hornický kongres v Riu de Janeiro

24. světový hornický kongres v Riu de Janeiro, který se uskuteční od 18. do 21.10.2016, si zvolil jako motto „Hornictví ve světě inovací“. Jako hlavní témata byly stanoveny: geologický průzkum nerostných ložisek, povrchové a hlubinné dobývání, úprava vytěžených nerostů, automatizace a robotizace, báňské inovace, báňská ekonomika a udržitelnost v hornictví.

Přehled plánovaných aktivit

22.06.2015 Zasedání výkonného výboru EURACOAL Budapešť, Maďarsko
23.06.2015 96. zasedání IOC WMC Freiberg, Německo
30.06.2015 Zasedání výboru EURACOAL pro technický výzkum Velenje, Slovinsko
08.07.2015 11. Dialog o uhlí s EK Brusel, Belgie
14.09.2015 Veřejné slyšení ke stanovisku Přínos domácího uhlí pro energetickou bezpečnost v EHSV Brusel, Belgie
29.9.-1.10.2015 6. mezinárodní fórum EHK OSN o energetice pro udržitelný rozvoj Jerevan, Arménie
30.10.2015 11. zasedání SE pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv EHK OSN Palác národů, Ženeva
Švýcarsko
18.-20.11.2015 24. zasedání Výboru EHK OSN pro udržitelnou energetiku Palác národů, Ženeva
Švýcarsko
18.-21.10.2016 24. světový hornický kongres (WMC) Brazílie, Rio de Janeiro

Stav k 17. 6. 2015

Dr. Renata Eisenvortová 
Předsedkyně ZV ZSDNP