Souhrnná informace o činnosti Zahraničního výboru ZSDNP od valné hromady ZSDNP v roce 2015 do června 2016

V organizacích sdružených v Zahraničním výboru ZSDNP, tj. v EURACOAL, EHK OSN a Organizačním výboru světových hornických kongresů (IOC WMC), se v období od června 2015 do června 2016 uskutečnily následující zásadní akce a aktivity:

 

EURACOAL

(předsedkyně podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

Rok 2015 byl v EU poznamenán Pařížskou klimatickou konferencí, zesílených útoků na uhlí a požadavků na odstoupení od fosilních paliv. Finanční instituce i banky se odkláněly od poskytování úvěrů pro uhelné projekty a mediální ataky proti fosilním palivům a zejména uhlí byly na pořadu dne. Mezinárodní energetická agentura IEA však předpovídá, že celosvětově bude využívání fosilních paliv narůstat, zejména v zemích mimo OECD.

Uhelný průmysl byl v EU napadán zejména kvůli emisím CO2. Je však nutno konstatovat, že v celosvětovémobjemu činí emise CO2 EU v současné době zhruba 9 % a v roce 2030 budou činit pouhých 6 %. EURACOAL proto napsal dopis předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi s kopií na premiéry všech členských zemí EU s doporučením zvážit ambiciózní cíl snížit emise skleníkových plynů o 40 %do roku 2030. Pokud se tak bude pokračovat, budou emise v odvětvích, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi CO2 sníženy roce 2058 na nulu, ovšem za cenu téměř úplnédeindustrializace EU a odchodu veškerého energeticky náročného průmyslu z Evropy.

EU se proto musí rozhodnout, zda pokračovat ve své ambiciózní klimatické politice nebo vycházet z reality a z dopadů na konkurenceschopnost EU. Toto rozhodnutí bude být významný vliv na uhelný průmysl. EURACOAL se proto podílel na organizaci Evropského energetického fóra, které se konalo 2. února v rámci zasedání EP ve Štrasburku. Hlavním tématem byly klimatické změnya podíl člověka na těchto změnách. Fóru předsedal J. Buzek, předseda Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a hlavním řečníkem byl Patrick Moore, zakladatel Greenpeace a bývalý mezinárodní ředitel této organizace, se kterou se však po 15 letech rozloučil, protože vyžadoval, aby byla ekologická politika založena na vědě a logice a ne na senzacechtivosti a strachu. Dr. Moore, nyní nezávislý kanadský konzultant, nesouhlasí s dominantním antropogenním vlivem na globální oteplování a kritizuje Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) za to, že zkoumá pouze vliv člověka na změnu klimatu. Za nebezpečí pro Zemi považuje ne nadbytek CO2 v atmosféře, ale jeho nedostatek.

Je zřejmé, že nelze očekávat rychlé změny v anti uhelných náladách. Jak výstižně řekl představitel DEBRIV, „Tok řeky nelze zastavit, je však možno šikovně navigovat“. Z hlediska uhelného průmyslu to znamená, že je nutné přesvědčovat, žeuhlí má v energetické transformaci EUsvé místo jako podpora nestabilních OZE a že jako zdroj energie, který je k dispozici 24 hodin po 7 dní v týdnu, hraje významnou úlohu pro bezpečnost zásobování a stabilizací síti. Zásadním cílem je udržet v provozu stávající uhelná zařízení a lokality.

EURACOAL proto pokračuje v dlouhodobých kontaktech s Evropskou komisí, s Evropským parlamentem a s Evropským hospodářským a sociálním výborem. Ve spolupráci se všemi uvedenými organizacemi se uskutečnil 10. června již 12. dialog o uhlí. V letošním roce byl zaměřen na budoucnost uhlí po Pařížské klimatické konferenci. Na dialogu, který řídil ředitel pro vnitřní trh K-.D. Borchard s místopředsedou EURACOAL V. Budinským, bylo diskutováno o konkurenceschopnosti EU, o revizi systému obchodování s emisními povolenkami i o zachytávání a ukládání CCS. Bylo na něm také prezentováno stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru „ Domácí uhlí v kontextu transformace energetiky EU“, jehož generální spoluzpravodajkyní byla R. Eisenvortová, členka Poradní komise pro průmyslové změny. Stanovisko je zaměřeno na uhelné regiony a hlavním doporučením je zpracovat strategii pro tyto regiony v souvislosti s utlumováním těžby a jejich restrukturalizací. Jedná se o strategii pro regiony, ve kterých bude těžba ukončena rychle v důsledku ekonomických či klimatických důvodů nebo v důsledku jiných rozhodnutí, tak i pro regiony, ve kterých bude těžba pokračovat ještě několik desetiletí. Stanovisko ve všech jazycích EU: www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ccmi-opinions.34830 .

Z aktuálních zásadních činností EURACOAL je nutno zmínit zejména aktivity související s přípravou nejlepších dostupných technik (BAT) pro velké spalovací zdroje, a to vzhledem ke značnému zpřísnění limitů, které ohrožují provoz uhelných elektráren. V rámci Výboru pro energetickou a klimatickou politiku byla ustanovena pracovní skupina pro tuto oblast (člen R. Eisenvortová). Členové pracovní skupiny z Německa a ČR a zástupci bruselského sekretariátu EURACOAL se setkali s ředitelkou EK pro ochranu kvality života, vody a ovzduší klima paní Marianne Wenning a sdělili jí hlavní obavy ze zpřísnění emisích limitů a jejich dopad na uhelné elektrárny a teplárny. Značná pozornost byla věnována navrženým limitům rtuti, o které byly BAT nově rozšířeny a které by působily problémy celému uhelnému sektoru. Finální dokument se očekává v červnu.

Kromě výboru EURACOAL pro energetikou a klimatickou politiku má ZSDNP zastoupení i ve výboru EURACOAL pro technický výzkum, ve kterém aktivně působí technický náměstek VÚHU P. Svoboda. Významnou činností výboru je projektová činnost v rámci Výzkumného fondu uhlí a oceli (RFCS). V roce 2015 VÚHU zahájilo řešení 2 projektů s podporou RFCS v rámci vzniklých mezinárodních konsorcií.Jedná se o projekty SLOPES – monitoring stability svahů povrchových lomů a BEWEXMIN – strojní konstrukce korečkových rypadel. VÚHU souběžně spolupracovalo na přípravě 6 návrhů projektů předložených k posouzení v rámci výzvy RFCS s termínem podání 15. září 2015. Uspěl projekt DIRPRIMCOAL, ve kterém jde o vývoj nové metody nízkonákladové technologie přímého katalytického zkapalňování uhlí s cílem jejího využití pro výrobu uhlovodíkových frakcí vhodných pro výrobu motorových paliv a ostatní petrochemické procesy. Projekt má být zaměřen hlavně na využití uhlí s nižší kvalitou a zvodněných typů lignitu, které poskytují nejvyšší výtěžky při zkapalňování. Smlouva mezi RFCS a hlavním koordinátorem projektu – Universitou of Nottingham je před podpisem, který by měl proběhnout 16. června 2016. Zahájení projektuse předpokládá k 1. 7. 2016. V současné době se pracuje na dalších návrzích projektů zaměřených na využití uhlí pro jiné účely než je výroba energií a na ochranu životního prostředí včetně záchytu CO2.

Do konce letošního roku EURACOAL připravuje aktualizaci publikace Uhelný průmysl v Evropě, pravidelné červnové zasedání Výkonného výboru, tentokrát v Bukurešti, na kterém bude stanovena další strategie EURACOAL, a bude také zahájen proces přípravy plánu/strategie pro evropské uhelné regiony v souvislosti s utlumováním těžby a jejich restrukturalizací.

 

EHK OSN

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN – Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Na podzim 2015 se konaly v ženevském Paláci národů za účasti Vladimíra Budinského Workshop o nejlepších praktických postupech výroby elektřiny z uhlí a 11. zasedání Skupiny expertů pro čistší výrobu elektrárny z uhlí a ostatních fosilních paliv.

Workshop, který se uskutečnil 29. října, zahrnoval 4 odborné sekce zaměřené na úlohu uhlí v energetických systémech (i), možnosti volby nové výstavby tepelných elektráren (ii), možnosti volby retrofitů a jejich limity(iii) a možnosti redukce emisí CO2 zvyšováním tepelné účinnosti (iv).

Přínosem workshopu bylo získání obrazu současného a budoucího globálního užití uhlí (z referátů čelních představitelů WCA a IEA), přehledu technologií elektroenergetické výroby (IEA CCS, EPR, Shell, Alstom, Jcoal aj.) a ocenění retrofitu jako jednoho ze specifických řešení redukce emisí a zvyšování účinnosti stávajících uhelných elektráren. Vladimír Budinský, který vystoupil s referátem o perspektivách čistší produkce elektřiny z uhlí v ČR, byl ze strany IEA CCS London a japonské asociace Jcoal pozván k aktivní účasti a prezentaci na workshop Vysoce účinné a nízko emisní uhelné elektrárny, který se konal 23.-25. května 2016 v Tokiu.

Na 11. zasedání Skupiny expertů pro čistší výrobu elektřiny z uhlí a ostatních fosilních paliv (dále Skupina expertů), které se uskutečnilo 30. října, se experti se zabývali zprávami a doporučeními pracovních skupin ke zvyšování účinnosti elektráren spalujících fosilní paliva(i), k záměrům, cílům a indikátorům účinnosti elektráren spalujících fosilní paliva (ii), k připravenosti elektráren na technologie CCS (iii), k transferu technologií CCUS(iv) a ke spolupráci s bankami (v). Zprávy byly postoupeny ke schválení nadřízeným orgánem – Výborem udržitelné energetiky EHK OSN.

Na zasedání Skupiny expertů pro čistší výrobu elektřiny z uhlí a ostatních fosilních paliv byl znovuzvolen do funkce místopředsedy Skupiny expertů Vladimír Budinský, a to na období 2016 – 2017.

Na období 2016-2017 byl na zasedání navržen a projednán plán práce Skupiny expertů s následujícími hlavními aktivitami:

  • Zhodnocení budoucí role tepelných elektráren v udržitelných elektroenergetických systémech,
  • Zvyšování flexibility uhelných elektráren,
  • Snižování emisí a zvyšování účinnosti u nových a stávajících uhelných elektráren s využitím nejlepších praktických postup v regionu EHK OSN i v celosvětovém měřítku a
  • Zhodnocení opatření pro vývoj a nasazení technologií a know-how CCUS.

V roce 2016 uspořádal předseda Skupiny expertů Barry Worthington ve spolupráci s ženevským sekretariátem EHK OSN 22. února 2016 telekonferenci k prioritám agendy pro rok 2016. Za ČR se do telekonference zapojil Vladimír Budinský a potvrdil jako naši prioritu téma zvyšování flexibility konvenčních elektráren.

Skupina expertů podpořila iniciativu prezidenta Kazachstánu, který hodlá zřídit v Astaně mezinárodní centrum zelených technologií, zaměřené zejména na pokrokové čisté uhelné technologie. Jako první krok se uskutečnil ve dnech 9. - 10. března 2016 v Astaně workshop ve spolupráci s EHK OSN pod heslem Progresivní technologie užití fosilních paliv jako důležitý prvek iniciativy Zelený most. Prezentované technologie budou experti Kazachstánu i Skupiny expertů zkoumat spolu s regionálními stakeholdery a posoudí konkrétní možnosti a cíle ustavení uvažovaného mezinárodního centra. Centrum by v Astaně mělo pod záštitou EHK OSN vzniknout do roku 2017, kdy bude hlavní město Kazachstánu hostit světovou výstavu Expo 2017 s hlavním tématem Future Energy.

Příští - 12. zasedání Skupiny expertů je naplánováno na 26. - 27. října 2016 v Ženevě, 13. zasedání pak bude v roce 2017 (červen – červenec) svoláno zřejmě do Astany.

 

Podvýbor pro spolupráci s IOC WMC (Mezinárodní organizační výbor světových hornických kongresů)

(předseda podvýboru Ing. J. Havelka)

Aktivity IOC WMC byly ve sledovaném období zaměřeny zejména na přípravu 24. Světového hornického kongresu, který se uskuteční v říjnu letošního roku v Riu de Janeiro.

Zpráva brazilského národního komitétu o postupu příprav na 24. světový hornický kongres byla předložena na 96. zasedání IOC WMC, které se konalo 23. června 2015 ve Freibergu. Hostitelem zasedání byla Technická univerzita – Bergakademie Freiberg. Na programu zasedání IOC WMC byly kromě přípravy Světového hornického kongresu, implementace akčního plánu WMC, prezentace německého těžebního průmyslu (charakteristika nerostných zdrojů; problémy německého hornictví) a prezentace k jubileu 250 let Bergakademie Freiberg. S velkým zájmem byl sledován referát k World Mining Data 2015 s podrobným přehledem údajů světového těžebního průmyslu.

24. Světový hornický kongres v Riu de Janeiro, který se bude konat od 18. do 21. 10. 2016, si zvolil jako motto „Hornictví ve světě inovací“. Jako hlavní témata byla stanovena: geologický průzkum nerostných ložisek, povrchové a hlubinné dobývání, úprava vytěžených nerostů, automatizace a robotizace, báňské inovace, báňská ekonomika a udržitelnost v hornictví. Kongresu se zúčastní V. Budinský s referátem „Odpovědná těžební činnost“. Dalšími účastníky budou J. Havelka, Diamo, a prof. V. Slivka,VŠB.

Den před zasedáním Světového hornického kongresu se uskuteční 97. zasedání IOC WMC. Co se týče dalšího Světového hornického kongresu, oznámili zástupci Kazachstánu v IOC WMC záměr uspořádat 25. Světový hornický kongres v roce 2018 v Astaně vzhledem k významu nerostného bohatství země, efektivní státní politice v hornictví a významnému průmyslovému i vědeckotechnickému potenciálu.

Shrnutí hlavních plánových akcí do konce roku 2016

20.06.2016 Zasedání Výkonného výboru a Plenární zasedání EURACOAL Rumunsko, Bukurešť
17.10.2016 97. zasedání IOC Brazílie, Rio de Janiero
18. - 21.10. 2016 24. hornický kongres Brazílie, Rio de Janiero
26. - 27.10. 2016 12. zasedání Skupiny expertů pro čistší výrobu elektřiny z uhlí a ostatních fosilních paliv Ženeva, Švýcarsko

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně ZV ZSDNP