Informace o činnosti Zahraničního výboru ZSDNP za 3. čtvrtletí 2017 s výhledem do konce roku 2017

V organizacích sdružených v Zahraničním výboru ZSDNP, tj. v EURACOAL, EHK OSN a Organizačním výboru světových hornických kongresů (IOC WMC), se ve 3. čtvrtletí 2017 uskutečnily následující zásadní aktivity:

 

EURACOAL

(předsedkyně podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

V červenci a srpnu 2017 patřily k prioritám činnosti EURACOAL revize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velké spalovací zdroje(VSZ) a příprava projektů pro Výzkumný fond uhlí a oceli RFCS za rok 2017.

31. července informovala EK o schválení Závěrů o BAT pro VSZ a následně je 17.8. zveřejnila v Ústředním věstníku EU. Závěry byly schváleny přes opakovaná nesouhlasná vyjádření k procedurálním nesrovnalostem i ke stanovené výši emisních limitů, zejména u emisí NOx a rtuti. Nové závěry o BAT pro VSZ vstoupí platnost za 4 roky, tj. v roce 2021.Do 11. listopadu běží lhůta pro podání žaloby. Možnost podání žaloby byla v EURACOAL diskutována pod vedením německého hnědouhelného průmyslu DEBRIV. Právní společnost Freschfield Bruckhaus Deringer zpracovala pro DEBRIV odpovědi na otázky v souvislosti s eventuálním podáním žaloby. Z dokumentu, který DEBRIV poskytl EURACOAL vyplývá, že u soudu EU mohou předložit žalobu i svazy, jako DEBRIV, EURACOAL apod. Předsednictvu ZSNDP byl dokument postoupen. Pro získání argumentů pro eventuální přípravu žalobyposlala právní společnost Freschfield Bruckhaus Deringer na EK žádost o poskytnutí dalších informací k procesu stanovení závěrů o BAT (na základě nařízení 1049/2001/EU o poskytování informací). DEBRIV se koncem září rozhodl podat právní žalobu, která by proces revize BAT pro VSZ zpochybnila. EURACOAL se k žalobě připojí, pokud s tím budou členové Výkonného výboru souhlasit. Připojení a další s tím související záležitosti budou projednány na zasedání EURACOAL 4. října v Bruselu.

V rámci Výzkumného fondu uhlí a oceli RFCS jsou pravidelně 15. září překládány nové projekty. VÚHU, člen komise EURACOAL pro technický výzkum, se v letošním roce účastní podání celkem devíti návrhů projektů: dva projekty jsou zaměřeny na řešení a monitorování stability svahů lomů a výsypek, další dva na zlepšování účinnosti a údržby strojních těžebních zařízení, zejména pasových dopravníků, jeden na bezpečnost provozu povrchových dolů, další na využití rekultivovaných vnějších výsypek pro výrobu energie z OZE a zbývající tři projekty na rekultivaci a sanaci opuštěných důlních děl a výsypek. Rekultivační projekt WETLANDCLEAN zaměřený na čištění čerpaných stařinových vod s využitím kořenové čistírny budované v Mariánských Radčicích je koordinován VÚHU a podáván ve spolupráci s PKÚ Ústí a polským institutem POLTEGOR.

EURACOAL dále podal v rámci RSCF projekt CoalTech2051, jehož cílem je vytvořit program strategického uhelného výzkumu, který by byl v souladu s vizí EU o energetické unii do roku 2050 a s globálními trendy využití uhlí. Projekt podal EURACOAL ve spolupráci s Centrem pro čisté užití uhlí Mezinárodní energetické agentury IEA (koordinátor projektu) v Londýně, Hlavním hornickým ústavem GIG v Katowicích a Ústavem pro chemické procesy a energetické zdroje (CERTH) v Marousi, Řecko. EURACOAL by měl se zúčastněnými stranami zřídit evropskou síť čistých uhelných technologií, která by doplňovala připravovanou Uhelnou platformu EK. Tato platforma vzniká pod vedením generálního ředitelství pro energetiku EK a slibuje podporu regionům s intenzivním využíváním uhlí během jejich energetické transformace. K další části Uhelné platformy, k sociální části, připravuje EK koncepční dokument, který má být dokončen do konce letošního roku. Pro zahájení činnosti Uhelné platformy je zatím pro rok 2018 navržen rozpočet ve výši 2 mil. €.

V září, po letních prázdninách v EU, EURACAOL pokračoval v kampani za zájmy uhelného průmyslu v připravované legislativě ze Zimního balíčku EU „Čistá energie pro všechny Evropany“. EURACOAL se zaměřil na trh s elektřinou a kapacitní mechanismy. Vymezuje se zejména proti požadavku neumožnit u kapacitních mechanismů emise vyšší než 550gCO2/kWh. V tomto smyslu podal EURACOAL pozměňovací návrh a reagoval na internetovou kampaň plynařského průmyslu za čistou elektřinu Make Power Clean zahájenou 27. září. EURACOAL připravil text pro 12 pohlednic s argumenty pro odmítnutí limitu 550gCO2/kWh (např. ohrožení bezpečnosti zásobování, konkurenceschopnosti, stability sítí, zvýšení závislosti na dovozu plynu, zvýšení cen a energetické chudoby, emise v systému EU ETS byly sníženy více, než bylo plánováno). Další aktivity EURACOAL v oblasti připravované legislativy EU budou projednány na zasedání Výboru EURACOAL pro energetickou a environmentální politiku dne 4. října. O trhu s uhlím budou téhož dne jednat členové statistického Market Committee.

Dne 5. října se v Bruselu uskuteční workshop ke strategii a budoucnosti EURACOAL. V současné době čelí EURACOAL dvěma hlavním hrozbám. Za prvé čelí stále přísnější klimatické politice EU, kterou členské státy EU podporují, a klimatickým hnutím organizujícím přímé akce proti uhlí. Za druhé je vystaven silné konkurenci ze strany jiných zdrojů energie, zejména oligopolu dodavatelů zemního plynu a dotovaných OZE. Klimatická agenda tak v EU dominuje, a to s téměř vyloučením všech ostatních aspektů. EURACOAL nicméně věří v pragmatismus a vliv skutečné reality. Stojí za svou třístupňovou strategií čistého užití uhlí: od výstavby nejmodernějších uhelných elektráren, přes investice do výzkumu a vývoje pro novou generaci efektivnějších a flexibilnějších uhelných elektráren až po zachycování a ukládání CO2, pokud bude tato technologie vyžadována a podporována. Obdobnou technologii přijala i Světová uhelná asociace (Word Coal Association). Cílem workshopu je rozhodnout o dalším směrování EURACOAL, které by dle našeho názoru mělo být ještě více „ovlivňující“, tj. EURACOAL by měl ještě intenzivněji působit na tvůrce politik v EK a EP osobními kontakty a překládáním pozměňovacích návrhů k návrhům EK. Na workshopu bude dále diskutováno o vývoji trhu s uhlím při klesající domácí těžbě uhlí, o úspěšnosti lobbingu ve prospěch uhlí a o odpovědi uhelného průmyslu na stále tvrdší pozici EU v oblasti snižování emisí CO2.

 

EHK OSN (UNECE) – Skupina expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN – Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Probíhaly práce na přípravě dokumentů pro zasedání nadřízeného orgánu Skupiny expertů – Výboru EHK OSN po udržitelnou energetiku (Palác národů v Ženevě, 26.-29.9.2017). Výbor jedná především o tom, jak může svými silami akcelerovat rozvoj moderní energetiky pro udržitelný rozvoj, zlepšovat ekologickou stopu energetických systémů v rámci regionální kooperace. Za Skupinu expertů byly zpracovány podklady k tématu ústřední role čistých technologií CCUS a HELE, jakož i k roli fosilních paliv v energetických systémech, včetně synergií mezi OZE a fosilními palivy. Závěry ze zasedání Výboru budou přeneseny na 13. zasedání Skupiny expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv, které se uskuteční v Ženevě 26.-27.10.2017 za účasti místopředsedy Skupiny expertů Vladimíra Budinského, který se ujme role moderátora tematického bloku Energetická účinnost v rámci workshopu Udržitelný management fosilních paliv v elektroenergetické produkci. Je studován diskusní dokument týkající se pracovního plánu Skupiny expertů na období 2018-2019.

Za ČR budou podpořeny zejména tyto aktivity:

  • Vyhodnocení budoucí role tepelných elektráren v systémech udržitelné elektroenergetiky (pokračování úkolu z let 2016-2017)
  • Zvyšování flexibility uhelných elektráren (pokračování úkolu z let 2016-2017)
  • Snižování emisí a zvyšování účinnosti nových i stávajících uhelných elektráren s uplatněním nejlepších praktických postupů (HELE) v regionu EHK i v ostatním světě
  • Vyhodnocení prostředků pro rozvoj a uplatnění technologie CCUS (zachycování, využívání a ukládání CO2)
  • Příležitosti pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (CHP), zplyňování uhlí a další technologie neenergetického užití uhlí.

 

Podvýbor pro spolupráci s IOC WMC (Mezinárodní organizační výbor světových hornických kongresů)

(předseda podvýboru Ing. Josef Havelka)

Členové českého národního komitétu IOC zahájili přípravu na 98. zasedání IOC WMC (New Delhi, 3.-4.11.2017), a to zejména vypracování stanoviska k návrhům týkajícím se nové strategie IOC. Má jít o zásadní krok k přizpůsobení strategie IOC nové globální situaci v hornictví. IOC bude nadále stálým mezinárodním komitétem rozvíjejícím zkušenosti a znalosti ve všech báňských oborech pro plnohodnotnou existenci hornictví. Bude více podněcovat angažovanost všech stakeholderů. Proto má být interakce a komunikace mezi členskými zeměmi IOC aktivnější a standardy organizování světových hornických kongresů kvalitnější, včetně zajišťování vysoce kvalitních vědeckých a technických prezentací. Pro nositele politických rozhodnutí i pro širší veřejnost by měl IOC připravovat jasnástanoviska k problematice hornictví, publikovat spolehlivé relevantní informace a data. Je třeba lépe identifikovat nové naléhavé výzvy a příležitosti, rozšiřovat členskou základnu při zvyšování její angažovanosti.

Pokud bude v New Delhi odsouhlaseno zřízení subkomitétů a potvrzeno v nich zastoupení jednotlivých členských zemí, mohly by být na příštím zasedání IOC WMC v Astaně 2018 odsouhlaseny příslušné změny stanov vycházející z nové strategie.

Koncem srpna byly distribuovány členům IOC pozvánky na 25. světový hornický kongres a výstavu (Astana, 19.-22.6.2018). Abstrakty navrhovaných referátů či posterů je třeba odeslat organizátorům kongresu do 15.11.2017, draft kompletního textu po notifikaci pak v prosinci 2017 a finální podobu prezentace v březnu 2018. Autoři si mohou vybrat ze široké škály oficiálních témat kongresu: Globální hornický byznys – Povrchové dobývání – Hlubinné dobývání – Úpravnictví - Energetika a energetická účinnost – Báňská bezpečnost – Inovace – Lidé a sousední komunity –Geologie – Báňská ekonomika – Ekologie – Automatizace – Uhlí – Rudy – Zlato – Uran – Těžební stroje a zařízení.

Stav k 30. 9.2017

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP