Informace o činnosti Zahraničního výboru ZSDNP v prvním čtvrtletí 2018

V organizacích sdružených v Zahraničním výboru ZSDNP, tj. v EURACOAL, EHK OSN a Organizačním výboru světových hornických kongresů (IOC WMC), se v prvním čtvrtletí 2018 uskutečnily následující akce a aktivity:

 

EURACOAL

(předsedkyně podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

Dne 22. ledna se v Bruselu uskutečnilo pravidelné lednové zasedání Výkonného výboru EURACOAL. Byly na něm stanoveny aktivity na rok 2018 a jednáno o novém vedení EURACOAL. Hlavními tématy pro EURACOAL budou i nadále žaloba proti novým emisním limitům stanoveným EK v rámci nejlepších dostupných technologií (BAT) pro velké spalovací zdroje (VSZ) a proti pochybením v průběhu celého procesu BREF, dále legislativa ze zimního balíčku EK „Čistá energie pro všechny Evropany“ a dopady reformy evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS).

Proti rozhodnutí EK o BAT pro VSZ podalo žalobu Polsko, ke kterému se připojilo Bulharsko. MPO rovněž připravilo návrh žaloby za ČR, vláda ji však odmítla. K žalobě EURACOAL, DEBRIV, LEAG, MIBRAG a eins energie in sachsen se jako vedlejší účastnici přidaly i české společnosti: elektrárna Chvaletice, elektrárna Počerady a elektrárna Opatovice, dále společnost Saale Energie GmbH a také Svobodný stát Sasko. O vstup do řízení na straně EK naopak požádala Francie. EK jakákoliv pochybení odmítá, což také písemně oznámila Evropskému soudnímu dvoru. Žalobu ze strany EURACOAL i společností považuje za nepřípustnou. Právníci zastupující EURACOAL nesouhlasí a do 5. dubna 2018 budou reagovat na námitky EK.

Co se týče zimního balíčku EK, EURACOAL sleduje dopady vývoje legislativy v oblasti OZE, energetické účinnosti a správy energetické unie. Intenzivní lobbing je soustředěn na trh s elektřinou a zejména na nařízení pro trh s elektřinou. EURACOAL intenzivně lobuje proti emisnímu standardu ve výši 550gCO2/kWh, který stanovila EK pro účast v kapacitních mechanismech. Rozhodnutí padne v trialogu mezi EK, EP a Radou. Nejambicióznější požadavky má EP, který by připustil zařazení producentů elektřiny emitujících 550 g CO2 / kWh nebo více jen v případě strategických rezerv, jejichž maximální výše emisí by byla omezena na 200 kg/CO2/ kW pro výrobu elektřiny za rok.

Reforma evropského obchodování s emisemi na období 2020-2030 byla schválena v únoru 2018. Hlavním cílem EK je snížit počet povolenek a zvýšit jejich cenu. Přebytek povolenek se uvádí ve výši zhruba 1,7 mld. Po schválení reformy cena povolenky dle očekávání roste, v současné době překonala hranici 11 €/t CO2, což je poprvé od roku 2011. Trh tak reaguje na připravovaná opatření na snížení počtu povolenek. Již od roku 2019 bude zavedena rezerva tržní stability, do které budou přebytečné povolenky stanovány. Dalšími opatřeními budou od roku 2020 roční snižování objemu povolenek o 2,2% a systematické odstraňování povolenek z rezervy tržní stability. EURACOAL prosazoval v průběhu celého jednání tržní přístup a odmítal vyčleňování povolenek ze systému .

Volba nového vedení EURACOAL se neodehrála na zasedání Výkonného výboru, protože žádný z kandidátů na prezidenta by nezískal potřebnou většinu hlasů. Volba byla provedena písemnou formou na základě doporučení stávajícího prezidenta. Prezidentem byl jednomyslně zvolen Tomasz Rogala, předseda představenstva a GŘ polské společnost PGG, která je nevětším těžařem černého uhlí v Polsku i v EU. Prvním místopředsedou EURACOAL byl zvolen kandidát ZSDNP Vladimír Budinský. Dle nových stanov by se měl při příštích volbách posunout na post prezidenta EURACOAL.

Koncem února se členové EURACOAL zúčastnili jednání pracovních skupin Platformy pro uhelné regiony v transformaci, která byla ustanovena v prosinci 2017. V rámci této platformy, byly zřízeny dvě pracovní skupiny: pracovní skupina pro hospodářskou a strukturální transformaci po ukončení těžby a pracovní skupina pro ekologické inovace a pokročilé uhelné technologie. Při zasedání druhé pracovní skupiny prezentoval EURACOAL projekt CoalTech2051, který řídí. Jeho cílem je stanovit směr uhelného výzkumu do roku 2050 a vytvořit síť pokročilých uhelných technologií. Projekt bude zahájen v červenci 2018. S první pracovní skupinou Platformy bude spolupracovat post mining tým EURACOAL, který zahájí svou činnost v dubnu 2018.

V prvním pololetí 2018 EURACOAL připravuje v dubnu zasedání Výboru pro energetickou a environmentální politiku a jednání Market committee. V červnu se uskuteční pravidelné červnové zasedání Výkonného výboru EURACOAL a zástupci EURACOAL se zúčastní druhého zasedání pracovních skupin Platformy pro transformaci uhelných region. Na tomto zasedání by měla ČR prezentovat program RESTART pro transformaci Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

 

EHK OSN (UNECE) – Skupina expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN – Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Skupina expertů doporučila změnu svého názvu, který má znít Skupina expertů pro čistou elektřinu. Změnu by měl potvrdit nadřízený orgán – Výbor pro udržitelnou energetiku – do září 2018.

V průběhu I. čtvrtletí 2018 předsednictvo Skupiny expertů korespondenčně diskutovalo v kontextu Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj o svém stanovisku k Principům financování projektů zaměřených na čistá fosilní paliva. Doporučilo vládám a finančním institucím vypracovat taková investiční kritéria se zaměřením na hodnoty emisí či účinnosti, které by nadměrně nezatěžovaly průmyslové sektory a příslušné země, včetně zemí rozvojových.

Ve dnech 1. - 2. března 2018 se konalo v Mezinárodním konferenčním centru v Ženevě Regionální fórum o udržitelném rozvoji pro region UNECE. Cílem byla výměna zkušeností mezi zeměmi regionu o cestách k transformaci energetiky na podporu Agendy 2030.

Diskutovalo se o klíčových tématech:

  1. Jaké strategie a opatření mají nositelé politických rozhodnutí vypracovat a implementovat k urychlení transformace na udržitelnou energetiku?
  2. Jak lze smírně vyřešit potřebu redukce emisí CO2 k dosažení cílů Pařížské dohody s nezbytností spoléhat se na fosilní paliva jako na důležitou součást energetického mixu, a to v krátkodobém a střednědobém výhledu?
  3. Jak země řeší potenciální sociální dopady transformace na udržitelnou energetiku?
  4. Jak mohou země dosáhnout přístupu žen k energetickým zdrojům a jejich plného a efektivního zapojení do rozvíjení budoucího udržitelného energetického systému?

Vladimír Budinský přednesl jako jeden ze čtyř klíčových řečníků na Regionálním fóru vyžádanou případovou studii o koordinovaném provozu flexibilních uhelných a elektráren a OZE (téma b).

Fosilní paliva stále představují v regionu UNECE i ve zbytku světa více než 80 % primární energie. Zásadní výzvou je usnadnění transformace na udržitelný systém energetiky co nejefektivnějším způsobem.

 

Podvýbor pro spolupráci s IOC WMC (Mezinárodní organizační výbor světových hornických kongresů)

(předseda podvýboru Ing. Josef Havelka)

Postupují přípravy na nadcházející 25. světový hornický kongres WMC, který se bude konat 10. - 22. 6.2018 v Astaně v Kazachstánu. Tématy kongresu budou: Globální hornický byznys – Povrchové dobývání – Hlubinné dobývání – Úpravnictví - Energetika a energetická účinnost – Báňská bezpečnost – Inovace – Lidé a sousední komunity – Geologie – Báňská ekonomika – Ekologie – Automatizace – Uhlí – Rudy – Zlato – Uran – Těžební stroje a zařízení. Po potvrzení abstraktu Výzvy a cíle bezpečnosti práce pro uhelný průmysl předložil autor Vladimír Budinský plný text referátu k odbornému posouzení. Text byl schválen bez připomínek a referát byl zařazen do programu kongresových jednání, a to na středu 20. 6. 2018, jakožto klíčový referát.

Na zasedání IOC WMC v Astaně 2018, které se uskuteční před Světovým hornickým kongresem, bude jednáno o strategii IOC WMC zaměřené na efektivní šíření relevantních informací a dat a na zvyšování angažovanosti členů IOC WMC.

Shrnutí významných plánovaných akcí v prvním pololetí 2018

16.-18. 4. 2018 10. mezinárodní kongres o dobývání a užití hnědého uhlí Belchatów, Polsko
18. 4. 201 8 Zasedání Výboru EURACOAL pro energetickou a environmentální politiku, zasedání Market Committee, zasedání Post mining skupiny EURACOAL Brusel, Belgie
3.-8. 6. 2018 9. mezinárodní freibergská konference o moderních spalovacích technologiích s důrazem na roli uhlí v ekonomice s redukcí emisí CO2, Berlín, Německo
7.-8. 6. 2018 Den hnědého uhlí Halle, Německo
19.- 22. 6. 2018 25. světový hornický kongres a výstava Astana, Kazachstán
24.-25. června 2018 Zasedání výkonného výboru EURACOAL a Plenární zasedání EURACOAL Atény, Řecko
26.-27 .6. 2018 2. zasedání pracovních skupin Platformy pro uhelné regiony v transformaci Brusel, Belgie

Stav k 18. 3. 2018

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP