Aktuální informace o činnosti Zahraničního výboru ZSDNP (od poloviny března 2018)

V organizacích sdružených v Zahraničním výboru ZSDNP, tj. v EURACOAL, EHK OSN a Organizačním výboru světových hornických kongresů (IOC WMC), se od poloviny března, kdy byla předložena minulá informace, uskutečnily následující akce a aktivity:

 

EURACOAL

(předsedkyně podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

Dne 18. dubna 2018 se v Bruselu uskutečnila zasedání Výboru EURACOAL pro energetickou a environmentální politiku a zasedání statistického Market committe. Poprvé se také sešla nově vytvořená pracovní skupina k Post mining.

Na zasedání statistického Market committee upřesnili členové EURACOAL údaje týkající se černouhelného a hnědouhelného průmyslu v roce 2017. Informace za ČR prezentovala ve spolupráci s MPO Dr. Eisenvortová. Na základě aktuálních údajů byla finalizována zpráva za rok 2017, viz: http://euracoal.eu/library/coal-market-reports/ . Ze zprávy vyplývá, že v roce 2017 vzrostla světová těžba černého uhlí na 7 mld. t, z toho bylo v Číně vytěženo 3,5 mil. t. V EU naproti tomu došlo k poklesu na 81 mil. t (2016 – 87 mil. t), zejména v důsledku uzavření dolů v Německu a Polsku. Současně však vzrostl dovoz černého uhlí na 172 mil. t (+ 3,3%). Největšími dovozci byly Německo (48 mil. t) a Španělsko (19 mil. t). Těžba hnědého uhlí v roce 2017 vzrostla na téměř 383 mil. t (+ 3%). Největším evropským, ale i světovým producentem bylo Německo s 171 mil. t, následované Polskem s 61 mil. t a ČR s 39 mil. t.

Zasedání Výboru pro energetickou a environmentální politiku se zúčastnil i nový předseda EURACOAL Tomasz Rogala, který uvedl plánované aktivity EURACOAL na rok 2018. Jedná se o aktivity ke změně image a spravedlivějšího pohledu na uhlí v Evropě. Připravuje se např. prezentace v EP a akce v rámci klimatické konference COP 24, která se uskuteční v prosinci 2018 v Katowicích. Do konce roku by měla být také vydána „propagační“ brožura zdůrazňující v 10 klíčových bodech hlavní přínosy uhlí. Výbor se dále zabýval zejména vývojem legislativy a prováděcích rozhodnutí s dopadem na uhelný průmysl. Revize Evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) na období 2021-2030 byla zveřejněna 19. března v Úředním věstníku EU a po 20 dnech vstoupila v platnost. Dle EK má reforma přinést obnovení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Nástroje reformy jsou však zaměřeny na snížení počtu povolenek v systému a tím na zvýšení ceny povolenky. Již nyní cena povoleny přesáhla 14 €/t CO2, zatímco v červnu 2017 se pohybovala pod hranicí 5 €. Nařízení pro trh s elektřinou s emisním standardem ve výši 550gCO2/kWh, který stanovila EK pro účast v kapacitních mechanismech, je v procesu jednání mezi EK, EP a Radou. Co se týče žaloby EURACOAL proti prováděcímu rozhodnutí EK o BREF pro velké spalovací zdroje (ke které se přidala řada organizací, včetně českých), EURACOAL rozporoval 5. dubna stanovisko EK, že žaloba je nepřípustná, protože EURACOAL není prováděcím rozhodnutím přímo dotčen. Rozhodnutí o přípustnosti žaloby ze strany EURACOAL je nyní v rukou Soudního dvora EU v Lucembursku. U BREF pro těžební odpady, který není právně závazný, bylo na finálním zasedání pracovní skupiny dohodnuto, že skrývka při těžbě hnědého uhlí není odpadem.

První informační zasedání pracovní skupiny EURACOAL k Post mining bylo zaměřeno na výměnu informací k řešení situace po ukončení těžby. Zúčastnili se jej zástupci Španělska, Řecka, Německa,Polska a ČR. Bylo diskutováno o tom, kdo by měl mít ústřední úlohu v aktivitách po ukončení těžby, zda těžební společnost či regionální orgány, a jak nejlépe využít platformu EK k transformaci uhelných regionů. Účastníci zasedání se shodli, že je důležité připravit životaschopné projekty a využít spolupráce s EK k získání unijních finančních prostředků. V této souvislosti lze konstatovat, že ČR byla vybrána mezi pilotní země a bude na červencovém zasedání platformy informovat o programu RESTART pro transformaci Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Dr. Eisenvortová informovala o kulatých stolech, které uskuteční Evropský hospodářský a sociální výbor k transformaci uhelných regionů k řešení sociální problematiky. První kulatý stůl se uskuteční koncem května v Německu a druhý na podzim v ČR.

Ve Výboru pro technický výzkum pokračuje příprava návrhů projektů do Výzkumného fondu uhlí a oceli (RFCS) na rok 2018. VÚHU se účastní přípravy minimálně čtyř projektů – z toho jsou 2 projekty zaměřeny na řešení optimalizace strojních zařízení pro těžbu nerostů a 2 na geotechnickou problematiku povrchových lomů. Znovu budou podány 2 projekty z oblasti rekultivací, které v roce 2017 nebyly přijaty vzhledem k omezeným finančním prostředkům fondu. Jedná se o projekt týkající se substrátů pro rekultivace s využitím těžebních odpadů a o projekt zaměřený na rizika a správný postup hydrických rekultivací. Znovu bude také podán upravený demonstrační projekt, který koordinuje VÚHU a který se týká čištění čerpaných stařinových vod s využitím kořenové čistírny budované v Mariánských Radčicích. Na řešení tohoto projektu budou spolupracovat PKÚ Ústí, polské instituty POLTEGOR a GIG a zájem o spolupráci projevila i německá společnost Kurt-Schwabe Institut für Mess- und Sensortechnik, Meinsberg.

 

EHK OSN (UNECE) – Skupina expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN – Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Po úspěšném zasedání Regionálního fóra o udržitelném rozvoji pro region EHK (UNECE), které se konalo začátkem března 2018 a na kterém Vladimír Budinský přednesl případovou studii zaměřenou na hnědouhelnou elektrárnu Ledvice, se příští jednání uskuteční v listopadu 2018 na pozvání Ministerstva energetiky Ukrajiny. Zasedání se uskuteční souběžně se 14. zasedáním skupiny expertů pro čistší produkci elektřiny.

Energetika je klíčem k dosažení téměř všech cílů udržitelného rozvoje OSN a představuje cíl č. 7 (SDG 7)Agendy 2030. Po únorové globální konferenci SDG 7 v Bangkoku se EHK OSN (UNECE) připravuje na další dialog stakeholderů s důrazem na integrující a průřezový charakter udržitelné energetiky a její mnohanásobnou roli pro podporu dosažení všech cílů SDG. Další jednání (HLPF 2018) se uskuteční ve dnech 9. - 18. 7.2018 v sídle OSN v New Yorku,přičemž poslední tři dny budou zahrnovat jednání na ministerské úrovni.

 

Podvýbor pro spolupráci s IOC WMC (Mezinárodní organizační výbor světových hornických kongresů)

(předseda podvýboru Ing. Josef Havelka)

V rámci příprav na nadcházející 25. světový hornický kongres WMC v Astaně (19. - 22. června 2018) došla Českému národnímu organizačnímu komitétu pozvánka k účasti na 99. zasedání IOC WMC, které se uskuteční těsně před zahájením kongresu, tedy 18. 6. 2018 v Astaně. Zúčastní se Vladimír Budinský, který je rovněž potvrzeným delegátem kongresu s přijatým referátem Výzvy a cíle bezpečnosti práce pro uhelný průmysl.

Z významných akcí, které se v reportovaném období uskutečnily, je také nutné zmínit X. jubilejní mezinárodní kongres hnědouhelného hornictví, který se konal ve dnech 16. -18. dubna 2018 v polském Belchatowě pod heslem HNĚDÉ UHLÍ DNES A V BUDOUCNU. Zúčastnili se ho i členové ZV ZSDNP Ing. Budinský a Dr. Vrbová i řada členů EURACOAL. České hnědouhelné hornictví prezentoval ve svém referátu Czech Brown Coal Industry Remain Positive (České hnědouhelné hornictví zůstává pozitivní) Vladimír Budinský. V diskusi delegáti z Polska i Německa několikrát ocenili český pragmatický přístup k těžbě hnědého uhlí a sladění provozuschopnosti modernizovaných i nových elektrárenských bloků s dalším vývojem objemů těžby. Z ostatních vystoupení i odborných referátů zaujaly ty, které se věnovaly hnědému uhlí jako optimálnímu palivu pro polskou ekonomiku až do poloviny 21. století, problémům s procesem povolování těžby na nových polských ložiscích a hrozbě vysoké ceny za emisní povolenky. Brian Ricketts za EURACOAL představil projekt CoalTech2051 změřený na stanovení směrů uhelného výzkumu a využití evropského uhlí. Ohlas vzbudil referát profesora Shozo Kaneko z Tokijské univerzity o integrovaném zplyňování uhlí v paroplynovém cyklu jakožto o přední perspektivní technologii pro uhelnou energetiku. Aktuální výzvy pro německý hnědouhelný průmysl ozřejmil Dr. Thorsten Dierks z DEBRIV. Řecká delegace z PPC seznámila účastníky kongresu s využíváním zásob hnědého uhlí v kontextu změn energetického mixu. Kanadští autoři prezentovali úspěšný projekt integrované sekvestrace CO2 v elektrárně Boundary Dam.

Shrnutí významných plánovaných akcí v roce 2018

7. - 8. června 2018 Den hnědého uhlí Halle, Německo
18. června 2018 99. zasedání IOC WMC Astana, Kazachstán
19. - 22. června 2018 25. světový hornický kongres a výstava Astana, Kazachstán
24. -25. června 2018 Zasedání výkonného výboru EURACOAL a Plenární zasedání EURACOAL Atény, Řecko
12. - 13. července 2018 Zasedání Platformy pro transformaci uhelných regionů Brusel, Belgie
24. října 2018 Zasedání EURACOAL: Market committee, Výbor pro energetickou a environmentální politiku a pracovní skupina pro post mining Brusel, Belgie
listopad 2018 14. zasedání skupiny expertů pro čistší produkci elektřiny. Kyjev, Ukrajina
listopad 2018 Regionální fórum o udržitelném rozvoji pro region EHK (UNECE) Kyjev, Ukrajina
prosinec 2018 Uhelná konference v rámci klimatické konference COP 24 Katowice, Polsko

Stav k 10. květnu 2018

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP