Cílem této informace je shrnutí nejvýznamnějších aktivit od červnové valné hromady ZSDNP v organizacích sdružených v Zahraničním výboru ZSDNP, tj. v EURACOAL, EHK OSN a Organizačním výboru světových hornických kongresů (IOC WMC).

EURACOAL

(předsedkyně podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

Ve sledovaném období se uskutečnilo zasedání výkonného výboru, plenární zasedání a pravidelná zasedání výborů EURACOAL.

Výkonný výbor EURACOAL jako vždy reagoval na zásadní unijní témata. V poslední době je v EU v centru diskusí na všech úrovních ochrana klimatu a odezva na klimatickou strategii EU „Čistá planeta pro všechny“ požadující do roku 2050 klimatickou neutralitu. EURACOAL zpracoval k této strategii stanovisko, ve kterém požaduje globální řešení a nejen ambiciózní rozhodnutí EU, která se podílí na světových emisích skleníkových plynů 9 %. Stanovisko zdůrazňuje nutnost technologického rozvoje, řešení velkokapacitního ukládání energie, dostupných cen energie a zachování práva členských zemí EU určit si svůj energetický mix. Toto stanovisko včetně postojů členských zemí EURACOAL prezentovala R. Eisenvortová na konferenci Udržitelná těžba 6. - 8. listopadu 2019 v Brně, které se zúčastnili i zástupci EK a organizace Euromines, která sdružuje významné společnosti těžící převážně neenergetické suroviny.

Lze očekávat, že politika ochrany klimatu bude potencována s nástupem nové EK, která připravuje rozsáhlý projekt European Green Deal. V jeho záměrech je např. připravit do jara 2020 klimatický zákon s cílem dosažení klimatické neutrality do roku 2050, snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 50 - 55 %, (zatím dohodnuto alespoň 40% ve srovnání s rokem 1990), přijetí evropského klimatického paktu, revize směrnice o zdanění energetických produktů, zrušení jednomyslnosti hlasování u daňových politik, revize státní pomoci v oblasti životního prostředí a energetiky, přeměna části EIB v klimatickou banku a doporučení, aby EU byla z globálního hlediska průkopníkem v klimatických vyjednáváních. Projekt European Green Deal plánuje EK zveřejnit 11. prosince. Klimatické projekty a záměry EK mají podporu i v EP, který 28. 11. přijal rezoluci k vyhlášení klimatické a ekologické nouze v Evropě a ve světě.

Dalším stanoviskem, které EURACOAL zpracoval, je stanovisko k Rámcové směrnici o vodách, dle které  by měly všechny vodní útvary do roku 2027 dosáhnout „dobrého stavu“ a nemělo by docházet ke zhoršení. Do roku 2027 jsou možné výjimky.  EURACOAL požaduje  prodloužení výjimek,  a jasnou definici principu nezhoršení. Stanoviska  EURACOAL jsou uvedena na https://euracoal.eu/library/position-papers/ . Mezi dalšími diskutovanými tématy  byla např. směrnice 2006/21 o těžebních odpadech. Bylo upozorněno, že EK by chtěla znovu definovat těžební odpady a vedlejší produkty.

Zástupci EURACOAL (Budinský, Eisenvortová) se také účastnili zasedání pracovních skupin Platformy pro transformaci uhelných regionů. Pracovní skupiny zasedaly v červenci a v říjnu 2019 a 25. listopadu se konalo v německém Zhořelci výroční vyhodnocení činností pracovních skupin za rok 2019. Jednalo se o politický dialog, na kterém byla přijata Zhořelecká deklarace. Podepsaly ji zástupci 5 zemí - Německa, České republiky, Polska, Slovenska a Španělska. Mezi signatáři byli i zástupci českých uhelných regionů, tj. Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského regionu. V deklaraci se např. požaduje, aby ve víceletém finančním rámci 2021-2027 byl závazek pro řešení sociálně-ekonomických a ekologických dopadů strukturálních změn v uhelných regionech, aby byly vypláceny kompenzace za předčasný odchod od uhlí a bylo umožněno poskytovat uhelným regionům státní pomoc. Rozhodně nesmí být porušováno právo členských zemí určovat energetický mix, které vyplývá z Lisabonské smlouvy. Deklaraci bezprostředně kritizovalo otevřeným dopisem ekologické sdružení Europe Beyond Coal, které požaduje odchod od uhlí v roce 2030. Ve své aktivitě Kulatých stolů, přímo v uhelných regionech, pokračoval i Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV). S dotčenými stakeholdry diskutoval v Polsku, ve slezském regionu, a v Řecku, v regionu Kozani (Eisenvortová). Znovu byla konstatována specifičnost jednotlivých regionů, jejich různé potenciály i různý přístup vlád a představitelů regionů. EHSV pracuje na vyhodnocení dvouletého programu kulatých stolů, které bude předmětem konference EHSV v únoru 2020.

Co se týče výborů EURACOAL, Výbor pro energickou a ekologickou politiku pracoval na výše uvedených stanoviscích, podílel se zpracování výroční zprávy EURACOAL za rok 2018 (viz https://euracoal.eu/library/annual-reports- a v současné době finalizuje s výborem pro komunikaci aktualizaci publikace EURACOAL „Coal Industry across Europe“, která bude dokončena do konce letošního roku a prezentována po dalším zasedání Výkonného výboru v lednu 2020 za plánované účasti EK, EP, stálých zastoupení a dalších významných bruselských organizací. Market committee dokončuje svou druhou letošní zprávu. Výbor pro aplikovaný výzkum připravil a podal grantové projekty do Výzkumného fondu uhlí a oceli. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, který je členem tohoto výboru, je zapojen do 4 programů (demonstrační projekt kořenové čistírny v Mariánských Radčicích, zplynování uhlí, vývoj sofistikovaného 3D modelovacího nástroje složitých geotechnických problémů a zvýšení konkurenceschopnosti těžebních organizací pomocí udržitelné strategie regenerace (sanace a rekultivace)). Výbor pro komunikaci, pokračuje v navazování kontaktů s novým EP, zejména s výbory ENVI a ITRE, a nyní, po zahájení činnosti nové EK, se zaměří na navazování kontaktů s novými představiteli EK.

EHK OSN (UNECE) - Skupina expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN: Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Ve dnech 5. - 6.11.2019 se Paláci národů v Ženevě konalo 15. zasedání Skupiny expertů UNECE pro čistší elektroenergetické systémy. Vladimír Budinský obhájil mandát místopředsedy na další dvouleté období, tj. do konce 17. zasedání Skupiny v roce 2021. Jako předseda byl znovu potvrzen Barry Worthington z USA, další místopředsedové byli zvoleni na základě nominací z Ruské federace, Kazachstánu, Srbska a Velké Británie.

Jednání se soustředilo na téma elektřiny jako hnací síly k dosažení hluboké transformace celého energetického systému, kdy byly představeny aktivity a priority OSN z posledního summitu o klimatu, diskutována role uhlí v budoucí udržitelné energetice i výzvy k co nejrychlejšímu přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

Vladimír Budinský vedl jednu ze tří diskusních skupin na téma „Vstříc nové strategii Skupiny expertů“ na základě určení role uhlí a ostatních fosilních paliv v udržitelné energetice a plnění klimatických cílů. Experti se shodli na nutnosti pragmatického (politického, ekonomického i ekologického) přístupu i nutnosti zvážení lokálního kontextu globálních výzev.

Strategie Skupiny expertů bude značně rozšířena a sleduje následující priority:

  • Vypracování stanoviska k problematice fosilních paliv/dekarbonizace/uhlí
  • Navržení postupů financování čistých uhelných technologií (CCS, CCUS) ve spolupráci s finančním sektorem
  • Nastavení cesty k projektu Udržitelná energetika
  • Zlepšení komunikace ve věci uhlí a ostatních fosilních paliv – není snadné, ale je možné
  • Role technologií pro dosažení budoucí uhlíkové neutrality (HELE, Synfuels, baterie pro skladování elektroenergie aj.)
  • Flexibilita uhelných elektráren
  • Digitalizace a její dopady na sektor energetiky

Tyto priority budou implementovány do pracovního plánu Skupiny expertů na období 2020-2021.

3. Organizační výbor světových hornických kongresů (IOC WMC)

(předseda podvýboru pro spolupráci s IOC WMC: Ing. Josef Havelka)

V září 2019 se uskutečnilo 100. zasedání IOC WMC v Arequipě/Peru. Hlavním bodem byla další etapa přípravy nových stanov a návrh na posílení počtu členů IOC z členských zemí na 5 osob. V současné době se členové českého národního komitétu zaměřují na přípravu 101. zasedání IOC WMC, které se uskuteční v Moskvě/Ruská federace, kde bude mimo jiné pokračovat diskuse o podobě nových stanov a posilování členstva národních komitétů zastoupených v IOC WMC. Paralelně probíhají přípravy na světový hornický kongres WMC 2021 v australském Brisbane. Výzva k předložení abstraktů kongresových referátů na konkrétní témata bude vyhlášena 10. 2. 2020. Vladimír Budinský bude po obdržení výzvy organizátorů připravovat téma referátu českého národního komitétu. Abstrakty bude nutné zaslat 26. 6.2020.

 

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP
Stav k 2. 12 .2019