Místo konání:             sídlo ZSDNP                     

Termín konání:          26. září 2016

Účastníci:

Organizace Jméno
ZSDNP Dr. Václav Amort
ČEZ/SD a.s. Ing. Vladimír Budinský, MBA
Severní energetická a.s. Dr. Renata Eisenvortová
Diamo, s.p. Ing. Josef Havelka
SU a.s. Dr. Jiří Štěrba
Info-Princip s.r.o. Dr. Marie Vrbová
Omluveni:  
OKD a.s. Ing. Radim Tabášek
ZSDNP Ing. František Ondruš - omluven (dovolená)

Program:

  1. Informace vedoucích podvýborů ZV ZSDNP o aktuální činnosti
  2. Shrnutí připravovaných akcí do konce roku 2019
  3. Různé

Ad 1 - Informace vedoucích podvýborů ZV ZSDNP o aktuální činnosti

EURACOAL

(předsedkyně podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

24. června se konalo zasedání Výkonného výboru EURACOAL. V pravidelné upřesněné informaci k světové těžbě uhlí za uplynulý rok byl konstatován v roce 2018 nárůst těžby o necelá 3 % na 7,06 mld. t s růstem těžby zejména v Číně, Indii a Indonésii. Co se týče dovozu černého uhlí do EU, celkový dovoz klesl, např. na 45 mil. t v Německu, dovozy klesaly i ve Španělsku, Itálii a Francii. Nárůst na 20 mil. byl naopak zaznamenán v Polsku. Ceny uhlí začátkem roku 2019 významně poklesly a očekává se zvýšený tlak LNG na uhlí. V EU bylo v roce 2018 vytěženo 367 mil. t. hnědého uhlí a 76 mil. t černého uhlí. Dovezeno bylo 166 mil. t černého uhlí.

V oblasti energeticko- klimatické politiky byla projednána dvě stanoviska EURACOAL, tj. k Rámcové směrnici o vodách a ke klimatické strategii EU do roku 2050. Dle stanoviska k Rámcové směrnici o vodách by měly všechny vodní útvary do roku 2027 dosáhnout "dobrého stavu" a nemělo by docházet ke zhoršení. Princip nezhoršení je však problematický, protože chybí jasná definice. Rozhodnutí Evropského soudního dvora (případ Weser) interpretuje zhoršení jako pokles jakéhokoli parametru, i když se zlepší všechny ostatní. Do roku 2027 mohou členské státy rozhodnout o méně přísných požadavcích na konkrétní vodní útvar. Poté možnost "výjimek" skončí. EURACOAL ve svém stanovisku požaduje jasnou definici pojmu "zhoršení" a prodloužení výjimek pro dosažení rovnováhy mezi kvalitou vody a vodotečemi, do kterých se vypouští.

Klimatická strategii EU do roku 2050 " Čistá planeta pro všechny" požaduje do roku 2050 dosažení uhlíkové neutrality. EURACOAL na zasedání výkonného výboru tuto vizi podrobně projednal a následně zpracoval stanovisko. Ve svém stanovisku uvádí, že je nutné globální řešení a nejen ambiciózní rozhodnutí EU, která se podílí na světových emisích skleníkových plynů 9 %. Zdůrazňuje nutnost technologického rozvoje, řešení velkokapacitního ukládání energie, dostupných cen energie a zachování práva členských zemí EU určit si svůj energetický mix. Připomíná, že uhelný sektor snížil od roku 1990 emise CO2 o 47 % a že žádný jiný sektor nedosáhl takového snížení. Dokládá, že uhelné elektrárny jsou partnerem volatilních OZE a flexibilním zdrojem pro stabilitu sítí. Celé stanovisko je umístěno na stránkách EURACOAL https://euracoal.eu/library/annual-reports/externí odkaz .

Mezi dalšími diskutovanými tématy byla směrnice 2006/21 o těžebních odpadech. Bylo upozorněno, že EK by chtěla znovu definovat těžební odpady a vedlejší produkty. Dále bylo konstatováno, že stále nebylo rozhodnuto o žalobě Polska proti rozhodnutí o BAT pro velké spalovací zdroje (VSZ).

Na zasedání byl dále projednán a schválen obsah výroční zprávy EURACOAL za rok 2018. Jsou v ní shrnuty všechny zásadní aktivity EURACOAL, např. činnost výborů (market commitee, výbor pro energetickou a environemtnální politiku a výbor pro technický výzkum), spluopráce s EP, s EK v oblasti transformace uhelných regionů, energetická konference konaná v době klimatické konference v Katowicích aj. výroční zpráva je ke stažení na www.euracoal.orgexterní odkaz 

V současné době EURACOAL finalizuje aktualizaci publikace EURACOAL "Coal Industry across Europe". Cílem je jí dokončit do listopadu/prosince 2019, aby mohla být předložena nové EK a jako obvykle prezentována zástupcům EP, stálých zastoupení a dalším významným organizacím v Bruselu.

V červenci se zástupci EURACOAL zúčastnili Platformy pro transformaci uhelných regionů. Jednalo se již o 5. setkání pracovních skupin. V rámci EHSV se uskutečnily dva stoly, v Řecku a Polsku.

Byly také upřesněny připravované akce. Mezi nejvýznamnější patří Energetický summit, který se uskuteční 1.-2. října ve Varšavě a na jehož organizaci se EURACOAL aktivně podílí. 15. října se uskuteční zasedání dvou výborů EURACOAL: 15. října Market committee a 16. října zasedání Výboru pro energetickou a environmentální politiku. Ve dnech 16.-17. října je plánováno 6. zasedání Platformy pro transformaci uhelných regionů.

EHK OSN (UNECE) - Skupina expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN: Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Vladimír Budinský, místopředseda Skupiny expertů UNECE pro čistší elektroenergetické systémy, informoval o výsledcích a podnětech Týdne summitů OSN v New Yorku (21.-27.9.2019) týkajících se sledované aktualizace Cíle udržitelného rozvoje č. 7 (SDG 7). Z klimatického summitu vyplynula shoda na aktivním postupu proti klimatické změně. Ambice vlád států i akce ze strany soukromého sektoru zaznamenaly další postup na cestě ke klíčovému klimatickému termínu 2020 a 65 států se zavázalo ke snížení emisí skleníkových plynů na čistou nulu do roku 2050.

Během klimatického summitu byly také vyhlášeny nové iniciativy k urychlení přechodu na čistší energetiku: Globální program skladování energie (v partnerství se Světovou bankou má přinést rozhodující obrat ve skladování vyrobené energie a řešení OZE), Řešení čistého vaření (3 miliardy lidí ve světě stále spoléhají na špinavá a neefektivní paliva a praktiky při vaření), Koalice pro efektivní a ekologicky neškodné chlazení, Globální komise k ukončení energetické chudoby aj. OSN připraví ve spolupráci s nezávislými vědci globální zprávu o udržitelném rozvoji shrnující akce uplynulých 4 let a zakotví budoucí akce nutné k dosažení Agendy OSN 2030.

Vůbec poprvé v OSN organizovaný mládežnický klimatický summit vyvíjel další tlak na vlády a byznys, aby zahájily urgentní akce k řešení ohroženého klimatu.

Probíhají přípravy na listopadová zasedání v Ženevě: 15. zasedání Skupiny expertů pro čistší elektroenergetické systémy (5.-6.11.2019) a 14. zasedání Skupiny expertů pro slojový metan z uhelných dolů (7.-8.11.2019). Vladimír Budinský spolupracuje na úvodní prezentaci stavu čistších elektroenergetických systémů a roli elektřiny pro dosažení cílů udržitelného rozvoje, zejména pak pro dosažení uhlíkové neutrality v regionu UNECE. Připravil rovněž podklady z oblasti flexibility uhelných elektráren, slaďování technologií čistého uhlí, zemního plynu a OZE. Vladimír Budinský byl delegován také k aktivní účasti na 14. zasedání Skupiny expertů pro slojový metan z uhelných dolů, kde se aktivně zapojí do společného workshopu na téma Role fosilních paliv v systémech dekarbonizace energetiky.

3. Organizační výbor světových hornických kongresů (IOC WMC)

(předseda podvýboru pro spolupráci s IOC WMC: Ing. Josef Havelka)

Josef Havelka podal zprávu o průběhu a výsledcích zářijového 100. zasedání IOC WMC v Arequipě/Peru. Hlavním bodem byla další etapa přípravy nových stanov a návrh na posílení počtu členů IOC z členských zemí na 5 osob. Byly rovněž kontrolovány úhrady příspěvků členských zemí IOC sekretariátu IOC WMC v Katovicích.

Příští 101. zasedání IOC WMC proběhne v roce 2020 v Moskvě a bude finišovat přípravy na světový hornický kongres WMC 2021 v australském Brisbane. Výzva k předložení abstraktů kongresových referátů na konkrétní témata bude vyhlášena 10.2.2020, a to s termínem zaslání abstraktů do 26.6.2020.

Ad 2 - Shrnutí hlavních plánovaných akcí do konce roku 2019

1.-2. října 2019 Energetický summit Varšava, Polsko
15.-16. října 2019 Zasedání Výboru EURACOAL pro energetickou a ekologickou politiku + Market committee Brusel, Belgie
15.-16. října 2019 Zasedání Platformy EK k transformaci uhelných regionů Brusel, Belgie
5.-6.listopadu 2019 15. zasedání Skupiny expertů pro čistší elektroenergetické systémy (první zasedání pod novým názvem) Ženeva, Švýcarsko
7.-8. listopadu 2019 14. zasedání Skupiny expertů pro slojový metan z uhelných dolů Ženeva, Švýcarsko

Ad 3 - Různé

Příští schůzka zahraničního výboru se uskuteční v polovině listopadu 2019, termín bude upřesněn.

 

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP
Stav k 26. září