V organizacích sdružených v Zahraničním výboru ZSDNP, tj. v EURACOAL, EHK OSN a Organizačním výboru světových hornických kongresů (IOC WMC), se od června 2018 uskutečnily následující zásadní akce a aktivity:

 

1. URACOAL

URACOAL

(předsedkyně podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

V oblasti unijní legislativy se EURACOAL zabýval reformou trhu s elektřinou, vývojem žaloby EURACOAL na rozhodnutí o BAT pro velké spalovací zdroje, zařazením těžby hnědého uhlí na předběžný seznam carbon leakage, rámcovou směrnicí o vodě a veřejnou konzultací ke klimatické strategii do roku 2050.

Reforma trhu s elektřinou je jediným doposud nedokončeným legislativním návrhem ze zimního balíčku EK "Čistá energie pro všechny Evropany". EURACOAL sleduje vývoj nařízení, které řeší budoucnost kapacitních mechanismů. Stále probíhá trialog mezi EK, EP a Radou. Jejich stanoviska jsou v rozdílná a doposud nedošlo k opravdové diskusi. EU se totiž zmítá mezi potřebou dostatečných výkonových rezerv a klimatickými cíli EU. Rada chce umožnit účast v kapacitních mechanismech stávajícím zdrojům, jejichž emise přesahují 550 g CO2/kWh či 700 Kg CO2 ročně na instalovaný kW výkonu, až do roku 2030. Nově budované zdroje s emisemi převyšujícími tyto limity by se dle názoru Rady nemohly o kapacitní platby ucházet po roce 2025. Odlišnou pozici však zastává EP, který prosazuje pouze jediný limit ve výši 550 g CO2/kWh vyrobené elektřiny, jež by se měl po schválení reformy ihned vztahovat na všechny nové zdroje. Stávající zdroje by platby v rámci kapacitních mechanismů mohly čerpat po dobu 5 let od schválení reformy, tedy zhruba do roku 2024, pokud by nová pravidla byla přijata dle očekávání v následujícím roce. EURACOAL podporuje stanovisko Rady a předložilo řadu pozměňovacích návrhů. Stanovisko Rady podpořily dopisem Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Polsko a Spojené království. Další jednání trialogu se uskuteční 5. prosince.

Vzhledem k tomu, že Evropský soudní dvůr stále ještě nereagoval na žalobu EURACOAL k rozhodnutí o BAT pro velké spalovací zdroje ze 7. listopadu 2017, dotázal se svaz německého hnědouhelného průmyslu DEBRIV dopisem Evropského soudního dvora, kdy bude rozhodnuto o žalobě EURACOAL. Obdržel zdvořilou, leč nic nevypovídající odpověď, že na žalobě se pracuje a žalující strana bude o výsledku informována. Evropský úřad životního prostředí EEB (European Environmental Bureau) poslal rakouskému předsednictví memorandum, v němž se snaží omezit výjimky z BAT. Bylo dohodnuto, že EURACOAL pošle dopis EK ohledně neodůvodněného požadavku EEB.

V rámci revidované směrnice o evropském obchodování s emisemi EU ETS byla v květnu 2018 těžba hnědého uhlí poprvé zařazena na předběžný seznam Carbon leakage s možností bezplatného přidělení emisních povolenek. Pro zařazení na finální seznam bylo nutno podat žádost za celý hnědouhelný sektor. Členové EURACOAL podání žádosti podpořili a administrativně složitá žádost byla 8. srpna 2018 podána. Zpracování se zúčastnily Německo (RWE), Řecko (PPC) Rumunsko a ČR (Bučko, Eisenvortová), EK jí však 8. října odmítla a uvedla, že hnědouhelné doly nemají přímé emise, EURACOAL upozorňoval na nepřímé emise a na skutečnost, že odvětví hnědého uhlí trpí, zejména na jihovýchodě Evropy, konkurencí ze strany hnědouhelných elektráren mimo EU. Stejně jako bylo odmítnuto zařazení těžby hnědého uhlí na finální seznam Carbon leakage, byla odmítnuta i těžba zemního plynu.

EURACOAL dále diskutoval o rámcové směrnici o vodě s tím, že po roce 2027 již nemohou být uděleny obecné výjimky týkající se kvality vody, což by uhelnému průmyslu působilo potíže. EURACOAL debatoval o otevření směrnice a prodloužení doby na udělení výjimek do roku 2040. Bylo dohodnuto, že EURACOAL připraví stanovisko k revizi rámcové směrnice o vodě.

EURACOAL se rovněž zúčastnil veřejné konzultace ke klimatické strategii do roku 2050 pro snížení emisí skleníkových plynů, ačkoliv si neslibuje ovlivnění nastaveného směrování EU. Zdůraznil nutnost zachování konkurenceschopnosti EU, systematického rozvoje technologií pro snižování emisí a nízký podíl EU na celkových emisích skleníkových plynů (9%).

Co se týče spolupráce s institucemi EU, byl EURACOAL včetně českých členů EURACOAL (Eisenvortová, Budinský, Tabášek) účastníkem dalších dvou zasedání Platformy EK pro transformaci uhelných regionů, a to v červenci a listopadu. Na červencovém zasedání se prezentovala Česká republika s vládním programem RE:START a vybranými projekty. Prioritní projekty představila Český republika zástupcům EK na separátním jednání zástupcům 6. listopadu. Jednalo se např. o např. uzavření hnědouhelné elektrárny Tisová a převod zásobování teplem do Vřesové, revitalizaci a resocializaci jezera Milada, čistou mobilitu -využití vodíku, geotermální projekt Litoměřice, Evropské energetické centrum kompetence a centrum pro celoživotní vzdělávání. Další jednání i osobní prohlídka prioritních projektů ze strany zástupců EK s doručením k jejich financování se očekává začátkem příštího roku. Za EURACOAL vystoupil na listopadovém zasedání prezident EURACOAL T. Rogala. Zdůraznil význam uhelných společností pro region a hodnotový řetězec a uvedl konkrétní příklady ze slezského regionu, kde působí největší polská černouhelná společnost PGG. Požadoval sociálně únosnou transformaci a uvedl, že pouze ve slezském regionu by si náhrada pracovních míst v hornictví prací v jiných odvětvích vyžádala dle výpočtů Univerzity v Katowicích více než 50 mld. €. Vyhodnocení roční činnosti platformy se uskuteční v Katowicích 30. listopadu. Od ledna 2019 bude po tři roky fungovat sekretariát a EP navrhuje zřízení fondu pro transformaci uhelných regionů ve výši 4,8 mld. € s účinností od roku 2021. Pro transformační projekty bude dále možné využít modernizační fond z revidované směrnice EU ETS a pochopitelně unijní fondy.

Problematikou uhelných regionů se zabývá i Evropský hospodářský a sociální výbor, konkrétně Poradní komise pro průmyslové změny CCMI (člen Eisenvortová). Tento výbor se rozhodl zorganizovat kulaté stoly přímo v uhelných regionech a diskutovat energetickou transformaci se příslušnými stakeholdry. V letošním roce se uskutečnily 3 kulaté stoly: v Německu (Porýní), Rumunsku (Jiu Valley) a 28. listopadu v ČR v Ústeckém kraji, kde se však zúčastnili i zástupci Moravsko-slezského kraje a Karlovarského kraje. Během těchto kulatých stolů bylo konstatováno, že každý uhelný region musí vyjít ze svého potenciálu, neexistuje vzorové řešení. Nicméně výměna zkušeností je inspirativní a nápomocná. Podstatné je zapojení celého regionu do transformace a akceptace obyvatel, aby se zabránilo následné kritice a zklamání. Nutná je jasná dlouhodobá a střednědobá strategie a orientace na životaschopné projekty přínosné pro region a pro jeho obyvatele. Zásadní je přitom mobilizace lokálních, regionálních, národních i unijních finančních prostředků. Tyto zkušenosti byly detailně prezentovány na zasedání Sociálního dialogu pro těžební průmysl 15. listopadu v Brusselu.

V EP v Brusselu zorganizoval EURACOAL s Evropským energetickým forem 9. července diner debate pod vedením J. Buzka, člena ITRE, a za účasti českého člena EP a místopředsedy ITRE J Kohlíčka. Tématem byla úloha uhlí v energetickém mixu (dostatek potřebné kapacity, ceny energie, dovozní závislost) a energetická transformace. Ve dnech 11. - 13. září se uskutečnila ve Štrasburku výstava k uhelnému průmyslu be co@l https://www.becoal.com/#start .

Z dokumentů byla vydána výroční zpráva EURACOAL za rok 2017
https://euracoal.eu/library/annual-reports/ odkaz na exerní web
a Market report za 1 pololetí 2018
https://euracoal2.org/download/Public-Archive/Library/Market-Reports/EURACOAL-Market-Report-2018-2-sjr.pdf odkaz na exerní web.
V roce 2019 EURACOAL připravuje vydání aktualizované publikace Coal Industry across Europe.

EURACOAL se samozřejmě zapojí do akcí klimatické konference COP 24 v Katowicích. Ve dnech 11. - 12. prosince uspořádá konferenci k energetické transformaci a k inovacím v těžebním průmyslu. Polská černouhelná společnost PPG dále upořádá 13. prosince v polském pavilonu seminář ke zplynování uhlí. EK uspořádá 11. prosince v pavilonu EU Energy Day.

 

EHK OSN (UNECE) - Skupina expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN - Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Skupina expertů sledovala průběh a výsledky Politického fóra OSN na nejvyšší úrovni k udržitelnému rozvoji (HLPF), které se sešlo v červenci 2018 v New Yorku a diskutovalo pokrok směřující k dosažení cílů Agendy udržitelného rozvoje 2030, včetně cíle 7 - Udržitelná energetika. Ukazuje se, že svět právě v oblasti udržitelné energetiky není na cestě k dosažení závazků. Otázkou je, zda současná měření - podle rámcových indikátorů používaných k měření žádoucího pokroku - reflektují takový pokrok dost přesně a srovnatelně. Například EHK OSN argumentuje tím, že přístup k energii nebyl jen o získání fyzického přístupu k infrastruktuře, ale týkal se rovněž disponibility, hojnosti a kvality poskytovaných energetických služeb. Řada projektů energetické divize EHK OSN určitého pokroku již dosáhla, například klasifikace zdrojů a zásob, měření a zvládání emisí metanu, orientace na udržitelnou energetiku, standardy energetické účinnosti budov.

Ve dnech 26. - 27. 9. 2018 zasedal v Paláci národů v Ženevě (za účasti Vladimíra Budinského jakožto místopředsedy Skupiny expertů) Výbor pro udržitelnou energetiku (27. zasedání). Věnoval se především hlavnímu tématu - roli produkce elektřiny v usnadnění hluboké transformace energetického systému. Požadavky, respektive doporučení Výboru musí převést do konkrétních kroků Skupina expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv. Musí přitom úžeji spolupracovat s ostatními podřízenými orgány Výboru (průřezové iniciativy, společná práce). Výbor již v tomto duchu odstartoval projekt "Cesty k udržitelné energetice".

Ve dnech 27. - 28. 9.2018 se sešli členové Skupiny expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv v Paláci národů v Ženevě na neformálním interaktivním workshopu (27. 9.) a na řádném 14. zasedání Skupiny expertů (28. 9.), které spoluřídil Vladimír Budinský. Byly diskutovány současné aktivity:

 • řídící principy pro financování projektů čisté energetiky v kontextu Agendy udržitelného rozvoje 2030
 • vysoce účinné a nízko emisní technologie produkce elektroenergie (HELE)
 • zachycování, ukládání a užití CO2 (CCUS)

Stejně vysoká pozornost byla věnována vytipování potenciálních budoucích aktivit, jako například:

 • elektřina jako primární hybatel hluboké transformace energetického systému
 • synergie mezi fosilními palivy (flexibilním čistým uhlím, zemním plynem) a OZE
 • design trhu s elektřinou pro Agendu 2030
 • technologie HELE
 • CCUS
 • digitalizace
 • e-mobilita
 • ICT na podporu energeticky vysoce účinných budov a udržitelných chytrých měst
 • dekarbonizace energetiky - definovaná ekonomickými, ekologickými i sociálními potřebami
 • finanční infrastruktura
 • čistá elektřina na podporu cílených aktivit Výboru udržitelné energetiky.

Je zřejmé, že některé z potenciálních nových aktivit by si vyžádaly rozšíření stávající základny expertů, a to jak geograficky, tak věcně. Až dosud je pro Skupinu expertů klíčová expertiza v oblasti čistší produkce elektřiny z fosilních paliv, a to zejména z uhlí. Vzhledem k novým požadavkům a úkolům Skupina expertů došla k závěru, že má dobrou pozici k tomu, aby se ujala vedení aktivit souvisejících s transformací elektroenergetiky. S uvážením komplexních budoucích úkolů Skupina expertů vyvodila, že by bylo prospěšné, pokud by Výbor pro udržitelnou energetiku rozhodl o změně jejího názvu, a to na Skupinu expertů pro čistší elektroenergetický systém. To by umožnilo implementovat další aktivity v kontextu transformace na udržitelnou energetiku.

Skupina expertů, společně s dalšími pěti skupinami podřízenými Výboru udržitelné energetiky, bude na přípravném zasedání 16. května 2019 vysvětlovat svoji konkrétní roli v řešení uvedených výzev. Všechny skupiny expertů mají zvážit doporučení k efektivnosti a účinnosti svých současných postupů a uvést, zda je jejich aktuální struktura a plány práce adekvátně podporují v úsilí o dosažení výzev, jimž čelí.

 

Podvýbor pro spolupráci s IOC WMC (Mezinárodní organizační výbor světových hornických kongresů)

(předseda podvýboru Ing. Josef Havelka)

Vladimír Budinský, člen IOC WMC, se zúčastnil 18. 6. 2018 v Astaně (Kazachstán) 99. zasedání IOC a ve dnech 19. - 22. 6. 2018 vlastního 25. světového hornického kongresu. V rámci sekce Bezpečnost a ochrana zdraví hornické práce vystoupil s referátem Výzvy a cíle bezpečnosti práce pro uhelný průmysl. Zdůraznil, že úspěšné uhelné společnosti musí neustále vylepšovat své programy BOZP a iniciativně sledovat cíle co nejnižšího počtu pracovních úrazů. Český uhelný průmysl již dosáhl výrazného pokroku na cestě k dosažení cílů nových globálních strategií prevence (například VISION ZERO). Těžební společnosti, odborové organizace i samotní horníci hledají nejlepší autonomní systém prevence pracovních úrazů. Vyžaduje to samozřejmě o reálný pohled na to, jak zaměstnanci důlních provozů vnímají hodnotu bezpečnosti i vlastní odpovědnosti a jak lze zvládat rizika úrazů. Iniciativa SD Efektivní a bezpečná těžba reprezentuje integrovaný přístup k bezpečnému a vysoce produktivnímu povrchovému dobývání uhlí.

25. světového hornického kongresu v Astaně se zúčastnili představitelé 64 hornických asociací, 70 univerzit a celkově bylo registrováno víc než 2 400 delegátů z 50 zemí světa. Příští - 26. světový hornický kongres se uskuteční 20. - 22. 7. 2021 v australském Brisbane. 100. zasedání IOC bude svoláno na září 2019 do Arequipy (Peru).

Shrnutí hlavních plánovaných akcí v prvním pololetí 2019
21. ledna 2019 Zasedání Výkonného výboru a Plenární zasedání EURACOAL Belgie, Brusel
21.-22. března 2019 Regionální fórum o udržitelném rozvoji pro region EHK OSN Švýcarsko, Ženeva
4. dubna 2019 Zasedání výboru EURACOAL pro průmyslovou politiku a životní prostředí Belgie, Brusel
4. dubna 2019 Zasedání Market Committe Belgie, Brusel
16.-17. května 2019 Den hnědého uhlí Kolín nad Rýnem, Německo
16. května 2019 Přípravné jednání pod vedením Výboru pro udržitelnou energetiku EHK OSN k projektu Cesty k udržitelné energetice Švýcarsko, Ženeva
3. -7. června 2019 Mezinárodní konference o čistých uhelných technologiích (pořádá IEA Clean Coal Centre) USA, Houston, Texas
Červen 2019 Zasedání Výkonného výboru a Plenární zasedání EURACOAL tbc

ZV ZSDNP děkuje vedení ZSDNP za podporu udělení medaile Jiřího Agricoly Dr. Georgi Milojcicovi, který po dlouhá léta spolupracoval se zástupci českého uhelného průmyslu jako hlavní jednatel Svazu německého hnědouhelného průmyslu DEBRIV a vůdčí osobnost Asociace evropského uhelného průmyslu EURACOAL. Vždy jsme oceňovali jeho přístup při hledání vhodného postupu k řešení často složitých témat v uhelném průmyslu a energetice, hluboké znalosti v oblasti energetiky i nezbytnou diplomacii. Udělení medaile Jiřího Agricoly je vhodným poděkováním za dlouhodobou a opravdu přínosnou spolupráci a podporu českého hornictví.

 

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP

Stav k 28.11.2018