Cílem této informace je ohlédnutí za nejvýznamnějšími aktivitami, které se uskutečnily od minulé valné hromady  v roce 2018 v organizacích sdružených v Zahraničním výboru ZSDNP, tj. v EURACOAL, EHK OSN a Organizačním výboru světových hornických kongresů (IOC WMC).

 

1. URACOAL

(předsedkyně podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

Evropská asociace uhelného průmyslu EURACOAL, pokračovala v nelehkém hájení zájmů uhelného průmyslu v EU. V druhé polovině 2018 byla v EU i globálně v centru zájmu příprava Klimatické konference COP 24 v Katovicích a v souvislosti s ní zesílily aktivity proti uhlí. EURACOAL  proto zorganizoval společně s Evropským energetickým fórem pod vedením J. Buzka, předsedy výboru  EP pro průmysl výzkum a energetiku ITRE, v červenci 2019 v EP v Bruselu diner debate k úloze uhlí v energetickém mixu. V EP ve Štrasburku se následně v září uskutečnila výstava k uhelnému průmyslu „be co@l“. Hlavními tématy byly zabezpečení kapacit pro výrobu elektřiny a tepla, stabilita sítě vzhledem k nárůstu OZE, růst cen energie a dovozní závislosti a energetická transformace. V průběhu vlastní klimatické konference COP 24 v Katowicích byla zorganizována konference Energy 24 za účasti polského ministra energetiky Krzysztofa Tchórzewkeho a státního tajemníka ministerstva energetiky Gregorza Tobiszowkého. Bylo zdůrazněno, že není možné unáhleně a bez adekvátní energetické náhrady uzavírat doly a elektrárny a ohrozit bezpečnost zásobování energií a stabilitu v uhelných regionech (účast V. Budinský, R. Eisenvortová).

V oblasti unijní legislativy  EURACOAL  aktivně připomínkoval směrnici o reformě trhu s elektřinou, která řeší budoucnost kapacitních mechanismů a je součástí 4. energetického balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“. Bylo dosaženo určitého kompromisu. Stávající elektrárny emitující více než 550 g CO2/kWh a více než 350 kg CO2/kWh v průměru  za rok  se mohou účastnit kapacitních mechanismů do 1. července 2025. Nové  elektrárny, které zahájí komerční výrobu po vstupu nařízení v platnost, nesmí pro účast v kapacitních mechanismech překročit 550 g CO2/kWh. Pro ochranu investic byla dohodnuta klausule (grandfathering clause), tj. výjimka  pro všechny smlouvy s výrobci elektřiny schválené před 31. prosincem 2019. Všech 8 legislativních předpisů ze 4. energetického balíčku je nyní schváleno a pracuje se na metodikách. U OZE bylo dohodnuto do roku 2030 zvýšení na 32%, u energetické účinnosti na 32,5%, u emisí skleníkových plynu snížení o 40% oproti roku 1990 a na základě nařízení o správě EU připravují členské státy své energeticko- klimatické plány do roku 2030, které musí být dokončeny do konce letošního roku.

 Co se týče žaloby EURACOAL  DEBRIV, LEAG, MIBRAG a eins energie in sachsen proti rozhodnutí o BAT pro velké spalovací zdroje (VSZ), ke které se přidaly i české společnosti (elektrárna Chvaletice, Počerady), Soudní dvůr EU ji v prosinci 2018 zamítl jako nepřípustnou, protože rozhodnutím nejsou porušena vlastní práva žalobců, jelikož členské státy, kterým je rozhodnutí BREF pro VSZ určeno, mají při jeho implementaci prostor pro žádosti o výjimku. O vznesené věcné otázce, zda jsou emisní rozsahy pro NOx a Hg v procesu BREF zákonné a přiměřené, Soudní dvůr EU nerozhodl. EURACOAL se proti odmítnutí odvolal v únoru 2019. Vzhledem k tomu, že v zamítnutí žaloby jsou i pozitivní body týkající se výjimek, bylo rozhodnuto, že se odvolá pouze EURACOAL, aby společnosti mohly při žádostech o výjimky profitovat z pozitivních bodů v rozhodnutí Soudního dvora EU. Právníci, kteří žaloby EURACOAL zpracovávali, předložili účty, které činí 35 000 €. Svaz německého hnědouhelného průmyslu DEBRIV z tohoto uhradí 25 000 € a o uhrazení 10 000 € budou dopisem požádání členové EURACOAL. Vzhledem k jasné deklaraci možnosti  výjimek  u BAT pro VSZ ze strany Soudního dvora EU, kterou mohou společnosti využít při žádostech o výjimky, se EURACOAL domnívá, že tyto  úhrady  ze strany ostatních členů EURACOAL jsou přiměřené vzhledem k úsporám v případě získání výjimek.  Delegace ZSDNP, jako člen nejvlivnější skupiny A, navrhuje podílet se částkou 2 000 - 3 000 €.  Nelze vyloučit, že v případě odmítnutí odvolání EURACOAL vzniknou i v roce 2020 náklady na úhradu prohraného sporu ve prospěch EK. Tyto však budou výrazně nižší a DEBRIV již deklaroval, že opět uhradí většinu nákladů.  Ve hře je stále žaloba Polska jako členského státu EU, kterou podpořily Bulharsko a Maďarsko.

 V současné době EURACOAL pracuje na stanovisku k revizi rámcové směrnice o vodách. Požaduje jasné rozhodnutí k výjimkám po roce 2027 a vyjasnění nejasné definice pro zhoršování kvality vody. Dále připravuje stanovisko ke Klimatické strategii EU do roku 2050, které bude projednáno na zasedání Výkonného výboru EURACOAL v červnu 2019.

Výše uvedenými záležitostmi se zabýval Výbor EURACOAL pro energetickou a ekologickou politiku. Z činnosti Výboru pro technický výzkum (člen Petr Svoboda) lze vyzdvihnout úspěchy členů EURACOAL v oblasti čerpání prostředků z Výzkumného fondu uhlí a oceli (RFCS). Na přípravě projektů se aktivně podílí Výzkumný ústav pro hnědé uhlí (VÚHU). V roce 2018 se účastnil přípravy celkem 8 projektů zaměřených na sledování stability svahů jak aktivních lomů, tak i vnějších a vnitřních výsypek, na správné postupy a rizika rekultivace opuštěných důlních děl a na postupy sanace a rekultivace s využitím odpadních materiálů vznikajících při těžbě uhlí. VÚHU byl úspěšný se třemi projekty. Ve druhé polovině roku 2019 tak zahájí spolupráci na řešení projektu RAFF zabývající se hodnocením rizik při zatápění ukončených důlních děl, projektu SUMAD  orientovaného na udržitelné využívání důlních výsypek a projektu TEXMIN  zabývajícího  se  vlivem extrémních klimatických podmínek na důlní provozy. V roce 2019 se VÚHU opět zapojí v rámci mezinárodních konsorcií do přípravy 5 až 6 projektů do soutěže RFCS a samo jako koordinátor znovu předloží projekt WETLAND - demonstrační projekt zaměřený na čištění čerpaných stařinových vod s využitím kořenové čistírny budované v Mariánských Radčicích.

Třetí z výborů EURACOAL, Market committee, vydává pravidelné statistické Market reporty, ve kterých informuje o vývoji světové těžby uhlí, emisích, cenách uhlí a situaci v evropských uhelných zemích. Z poslední  zprávy vyplývá, že v roce 2018 bylo ve světě  vytěženo 7, 04 mld. t uhlí, z čehož více než polovinu vytěžila Čína (3 546 mil. t). V Evropě bylo v roce 2018 vytěženo 76 mil. t černého uhlí a 337 mil. t hnědého uhlí. Dovezeno bylo 166 mil. t černého uhlí. Co se týče cen černého energetického uhlí, spadly v prvním čtvrtletí 2019 na 55 USD/Z, zatímco na začátku roku byly ve výši 85 USD/t. Zpráva rovněž poukazuje např. na hromadění uhlí v evropských přístavech a poskytuje další aktuální informace týkající se trhu s uhlím.

Vzhledem k nutnosti hájit zájmy uhlí proti nepřetržitým útokům ekologických aktivistů i dekarbonizační strategii EU bylo rozhodnuto založit v EURACOAL čtvrtý výbor – Komunikační výbor. K první schůzce se sešel koncem května (účast V. Budinský, R. Eisenvortová). Systematické a propracované aktivity budou nyní nutné v souvislosti s ustanovením nového EP v červenci 2019 a na podzim s ohledem na volbu nového předsedy EK a komisařů.  V EP je nutno navázat kontakty s novými výbory ITRE a ENVI. Bylo diskutováno o možnosti vytvoření intergroup v EP. Pro nové členy EP i pro EK se připravuje aktualizace publikace EURACOAL „Coal Industry across Europe“ s cílem zvýšit informovanost o evropském uhelném průmyslu a uvést i odkazy na pohled a přístup k uhelnému průmyslu ve světě.

EURACOAL ve sledovaném období pokračoval ve spolupráci s EK  a Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) v projektu transformace uhelných regionů. V listopadu 2018 realizoval EHSV (R. Eisenvortová) kulatý stůl v Ústeckém kraji zaměřený na sociální problematiku uhelných regionů. V roce 2019 navštívil v rámci činnosti platformy EK pro uhelné regiony procházející transformací tzv. country team EK pro ČR Moravskoslezský, Karlovarský i Ústecký kraj, aby se seznámil s prioritními projekty v těchto krajích a následně byl nápomocen při doporučení vhodných evropských programů nebo fondů pro financování těchto projektů. Diskutuje se i o vytvoření fondu pro uhelné regiony. V rámci platformy  EK pracuje EURACOAL na projektu CoalTech2051, jehož cílem je stanovení směru uhelného výzkumu do roku 2050 a vytvoření sítě pokročilých uhelných technologií. EURACOAL také aktivně působil v rámci Sociálního dialogu pro těžební průmysl, kterému v roce 2018 předsedal (V. Budinský). Na zasedáních např. V. Budinský informoval o bezpečnosti práce v ČR a R. Eisenvortová o kulatých stolech, které  EHSV organizoval u evropských uhelných regionech.

 

2. EHK OSN (UNECE) – Skupina expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN: Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Skupina expertů, v jejímž vedení působí Vladimír Budinský jako místopředseda, sledovala a diskutovala pokrok na cestě k dosažení cílů globální Agendy udržitelného rozvoje 2030, se zvláštním zřetelem na cíl 7 – Udržitelná energetika. V řadě témat již Energetická divize EHK OSN v Ženevě dosáhla určitého pokroku (klasifikace energetických zdrojů a zásob, orientace na udržitelnou energetiku, standardy energetické účinnosti aj.).

Během Energetického týdne v září 2018 se Vladimír Budinský zúčastnil za Skupinu expertů zasedání nadřízeného orgánu - Výboru pro udržitelnou energetiku. Program se věnoval zejména hlavnímu tématu – roli produkce elektřiny pro zvládnutí hluboké transformace energetického systému. Byl odstartován projekt Cesty k udržitelné energetice.  Akce Energetického týdne pokračovaly interaktivním workshopem a řádným zasedáním Skupiny expertů. Byly diskutovány současné aktivity (vysoce účinné a nízko emisní technologie produkce elektřiny z uhlí (HELE), flexibilita provozování uhelných elektráren, zachycování, ukládání a užití CO2  - CCUS) a vytipovány potenciální budoucí aktivity (zejména synergie mezi fosilními palivy, tj. flexibilním čistým uhlím a zemním plynem, a obnovitelnými zdroji energie). 

V prvním pololetí 2019 Skupina expertů pokračovala v implementaci svého pracovního plánu 2018/2019 s hlavními tématy Budoucí role tepelných elektráren v udržitelných energetických systémech, Zvyšování flexibility uhelných elektráren, Technologie HELE a CCUS. Rozhodla se změnit svůj název, který ještě více zdůrazňuje nutnost snižování emisí skleníkových plynů z elektráren spalujících fosilní paliva, a od května působí jako Skupina expertů pro čistší elektroenergetické systémy. Její první zasedání se připravuje na listopad 2019. Připravují se nová témata pro další dvouletý pracovní plán. Jsou předběžně zaměřena na příležitosti kombinované výroby elektřiny a tepla a neenergetické využití uhlí. Velmi důležitá jsou jednání o tzv. průřezových aktivitách ve spolupráci se Skupinou expertů pro plyn (Vladimír Budinský již byl vyzván k účasti na jejím březnovém zasedání, kde diskutoval o roli fosilních paliv v podpoře zavádění OZE) a se Skupinou expertů pro slojový metan z uhelných dolů.

 

3. Organizační výbor světových hornických kongresů (IOC WMC)

(předseda podvýboru pro spolupráci s IOC WMC: Ing. Josef Havelka)

99. zasedání IOC a 25. světový hornický kongres (WMC) se uskutečnily od 18. do 22. 6. 2019 v Astaně (Kazachstán). Obou akcí se zúčastnil člen IOC WMC Vladimír Budinský. V rámci kongresové sekce Bezpečnost a ochrana zdraví při hornické práci vystoupil s referátem Výzvy a cíle bezpečnosti práce pro uhelný průmysl. Kongres navštívilo více než 21 400 delegátů z 50 zemí světa. Byli to především představitelé 64 hornických svazů či asociací a 70 technických univerzit.

Po kongresu v Astaně zahájil Český národní komitét v IOC WMC přípravu na 100. zasedání IOC WMC, které se uskuteční 15. 9. 2019 v Arequipě (Peru) a bude zde součástí 39. zasedání vlivného peruánského hornického svazu PERUMIN (16. - 20. 9. 2019). Pořadatelem je Institut báňských inženýrů Peru. Za Český národní komitét se zúčastní jeho předseda Josef Havelka a člen Vladimír Budinský.

Hlavním předmětem jednání 100. zasedání IOC WMC bude aktualizace jeho stanov. IOC má zůstat i nadále permanentním orgánem WMC jako mezinárodní nevládní organizace spojující osoby angažované v montánních vědách, moderních těžebních a úpravárenských technologiích a v praktické produkci uhlí a rud. Zatím má každá členská země závazek uhradit ročně 250 USD na podporu činnosti sekretariátu IOC WMC v Katovicích.

IOC WMC získal v květnu 2019 od rakouského národního komitétu přehled World Mining Data 2019. Přehled údajů o světové těžbě železné rudy, neželezných kovů, vzácných kovů, průmyslových nerostů a minerálních paliv sestavilo rakouské Spolkové ministerstvo pro udržitelnost a turismus. Spolu s úvodním slovem paní ministryně je v angličtině k dispozici na www.wmc.org.plsipka

 

4. Shrnutí hlavních plánovaných akcí do konce roku 2019

24. června 2019 Zasedání Výkonného výboru EURACOAL Krakov, Polsko
15.-16. července 2019  Zasedání Platformy EK k transformaci uhelných regionů Belgie, Brusel
25.-27. září 2019 28. Zasedání Výboru pro udržitelnou energetiku (UNECE) Ženeva, Švýcarsko  
15.-16. října 2019 Zasedání Výboru EURACOAL pro energetickou a ekologickou politiku + Market committee Brusel, Belgie
15.-16. října 2019 Zasedání Platformy EK k transformaci uhelných regionů Brusel, Belgie
7.- 8.listopadu 2019 15. zasedání Skupiny expertů pro čistší elektroenergetické systémy (první zasedání pod novým názvem)  Ženeva, Švýcarsko

 

Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP
Stav k 9. 6. 2019