joel pokorny

Mezi smutnými sděleními, které na nás dolehly na přelomu roku 2020 /2021 patří i zpráva, že 19. ledna 2001 nás opustil ve věku 91 let pan RNDr. Joel Pokorný, CSc.

Bude nám ctí zde vzpomenout památky našeho kolegy, který přes svoji velkou skromnost vykonal velmi mnoho v oborech geologických věd a přispěl k poznání geologie ložisek nejen v naší republice, ale též v několika zemích světa. Jeho organizační schopnosti, upřímnost a přátelské postoje byly záhy rozpoznány a oceněny. K jeho osobnosti patřilo i velké umění jednat s lidmi Těmito cennými lidskými vlastnostmi si získával nemalý počet svých příznivců a přátel v naší republice i v zahraničí.

Na tomto místě si připomeňme některé ze ústředních bodů jeho života. Joel Pokorný se narodil 11. 8. 1929 v obci Strměchy, okres Pelhřimov. Již od svého mládí projevoval  velký zájem o přírodu. V letech 1948 - 1952 vystudoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně mineralogii a petrografii (RNDr). V roce 1968 obhájil kandidátskou disertační práci na Universitě Karlově v Praze.

Jeho pracovní začátky byly v letech 1952 – 1958 v Ústavu pro výzkum rud v Kutné Hoře, v letech 1958 - 1966 působil jako vedoucí prospekce ložisek v podniku Geologický průzkum Brno.

Všechny svoje schopnosti a organizační talent mohl plně rozvinout v rámci svého dlouholetého působení v Ústředním ústavu geologickém (ÚÚG), nynější České geologické službě v Praze, kam nastoupil 1. 2. 1966 a úspěšně pracoval v mnoha náročných funkcích až do odchodu do důchodu v roce 1991.

Po Mezinárodním geologickém kongresu v r. 1968 (MGK), přerušeném neblahými srpnovými událostmi, převzal dr. Pokorný v ÚÚG vedení výzkumné skupiny ložisek. V této funkci působil  až do svého odjezdu do Iráku, kde působil jako expert v letech 1976-1980. V posledních  letech své profesní dráhy mezi (1986 - 1991) pracoval jako samostatný expert v průzkumné organizaci BRPM Rabat (Bureau de Recherches et Participations Minieres) v Maroku.

Z jeho odborné činnosti je třeba zmínit zejména působnost ve vědecké a redakční radě ÚÚG (ČGS). Byl také členem Čs. národního mineralogického komitétu, Technické rady n.p. Geofyzika v Brně a Komise pro obhajoby kandidátských disertačních pro obory ložisková geologie a užitá geofyzika. Jako externista přednášel geochemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze a pravidelně přednášel na geochemických kurzech UNESCO.

V zahraničí bylo významné členství v International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD) a Société de la Géologie Appliquée.

Jeho zásluhy a celoživotní práce v geologii byly oceněny i udělením Pamětní medaile Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislavě, Stříbrné medaile symposia „Hornická Příbram ve vědě a technice“ a medailí Prof. Dr. Cyrila Purkyně.

Všichni, kdo jste našeho kolegu a vzácného přítele měli rádi pro jeho jednání, povahu a schopnosti, vzpomeňte prosím něj. Byl velkou osobností ve svém oboru. Čest jeho památce.

 

Karel Pošmourný