blog1aVáclav II. (27.9.1271 - 21.6.1305) byl český a polský král z rodu Přemyslovců. Byl synem českého krále Přemysla Otakara II. a jeho druhé manželky Kunhuty. Po Přemyslově smrti v bitvě na Moravském poli roku 1278 se poručníkem sedmiletého Václava stal Ota V. Braniborský a ten se pro uchování kontroly nad situací v zemi rozhodl odvézt chlapce do Braniborska. Po několika letech zmatků, hladomoru a nejisté politické situace souhlasil Ota s Václavovým návratem zpět do Čech.

Teprve dvanáctiletý Václav se ujal vlády. Václav II. pokračoval v politice územní expanze svého otce, když v roce 1300 získal polskou korunu a o rok později pro svého syna Václava III. i korunu uherskou. Růst přemyslovské moci vedl k zformování protičeské koalice a na podzim 1304 vtrhla nepřátelská vojska do Čech a oblehla Kutnou Horu. Václava se obratně nenechal strhnout k bitvě a nepřátele vyčerpal, neúspěšné cizí vojsko se dalo s blížící se zimou na ústup. Toto vítězství už nedokázal Václav zužitkovat, protože zhoršující se tuberkulóza, která mu již po nějakou dobu činila značné zdravotní potíže, způsobila jeho předčasnou smrt.

Během své vlády se Václav spoléhal spíše na umění diplomatické než válečné, využíval rozsáhlého nerostného bohatství, zejména stříbra, jež se v Čechách nacházelo. Zavedením pražského groše se mu podařilo stimulovat hospodářský rozvoj a zahraniční obchod, vytvořením nového horního zákoníku Ius regale montanorum v roce 1300 se definovala role státu ve vztahu k hornické činnosti.

blog1b Ius regale montanorum (česky Královské horní právo), známý také jako Constitutiones iuris metallici, byl ve Střední Evropě unikátní horní zákoník a mincovní reforma.

Zákoník je psán latinsky a skládá se ze čtyř knih. První pojednává o osobách v hornictví, druhá a třetí o horách a čtvrtá o soudech.

Zákoník upravoval podmínky pro těžbu a zpracování stříbra. Například přesně stanovil podíl krále na těžbě a ražbě stříbra (Urbura), definoval Horní svobodu, kdy nálezce nerostu může těžit i přes nesouhlas vlastníka pozemku, či zavedl novou minci Pražský groš. Průlomem byla pravidla k zajištění bezpečnosti práce, předpisy o výplatě mezd, délce pracovní doby a také protikoaliční předpisy, zakazující horníkům a kovářům samostatně se organizovat ve spolcích. Král Václav by ZSDNP nedovolil.

Tento zákoník, vydaný za pomoci právníků z Itálie (hlavní podíl na vytvoření zákoníku měl Gozzius z Orvieta), byl na svou dobu převratný. Vycházel ze starších horních zákonů, především z jihlavských, ale výrazně je reformoval podle římského práva a podle nových technických poznatků a zkušeností. Zákoník byl díky svým ustanovením, jež zatím neměla obdoby, přeložen do mnoha jazyků a byl používán v mnoha zemích světa. V zemích Koruny české Ius regale montanorum ztratilo platnost až po více než 550 letech, když byl vydán nový rakouský horní zákoník.

Vzpomínejme s úctou na dobrého krále Václava II.