Cílem této informace je shrnutí nejvýznamnějších aktivit  od začátku roku 2020 v organizacích sdružených v Zahraničním výboru ZSDNP, tj. v EURACOAL, EHK OSN a Organizačním výboru světových hornických kongresů (IOC WMC).

1. EURACOAL

(předsedkyně podvýboru pro spolupráci s EURACOAL: Dr. Renata Eisenvortová)

27. ledna se uskutečnilo pravidelné lednové zasedání Výkonného výboru EURACOAL. Vzhledem k tomu, že EU intenzivně a systematicky pokračuje ve svém tažení k dekarbonizaci a ke klimatické neutralitě, byla na jednání zařazena Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal –EGD ) a navržený investiční mechanismu pro její realizaci.

Členové Výkonného výboru EURACOAL ve velmi živé diskusi konstatovali, že přesto, že se klimatická neutralita do roku 2050 může jevit jako utopie, je zřejmé, že tento cíl bude přijat. Upozornili na  minimální vliv EU na snižování globálních emisí (méně než 9 %) a rozdílný přístup zbytku světa, což dokazuje např.  kolaps klimatické konference COP25 v Madridu  a oznámení o odstoupení USA od Pařížské dohody.  Vzhledem  k rozdílnému přístupu světa ke snižování emisí vyjádřili  členové EURACOAL obavu o konkurenceschopnost Evropy. V této souvislosti  byl také diskutován připravovaný návrh EK na zpoplatnění uhlíku na hranicích EU, který by měl zabránit přesunu výroby mimo EU. Uvedený poplatek by mohl být odvozen  z průměrné ceny evropských emisních povolenek,  aby cena dovážených produktů přesněji odrážela jejich uhlíkovou náročnost. Členové EURACOAL uvedli, že jde sice  o logickou úvahu, jak nepřímo nutit  země mimo EU  zavádět ekologičtější výrobu,  na druhé straně by však toto opatření vedlo ke zvýšení ceny  importovaného zboží  s dopadem na  evropské spotřebitele. Zavedení poplatku podporuje EP, ze zemí Francie a Itálie, z organizací nově i BusinessEurope. Jde v zásadě o politické rozhodnutí, zda zachovat volný trh či ne.

Co se týče emisí v EU členové EURACOAL uvedli, že plánované  snížení   emisí skleníkových plynů do roku 2030 z dohodnutých 40 % na 50 - 55 % přichází v době, kdy pravděpodobně ne všechny členské země  EU splní své emisní cíle do roku 2020. Vyšší snižování emisí bude mít dopad na všechny sektory, jak  uvádí i EGD. Je proto velmi důležité analyzovat posouzení dopadů plánovaného snížení emisí až na 55 %, které EK předloží v září 2020. V této souvislosti bylo zdůrazněno,  že uhelný průmysl v  EU snížil od roku 1990 emise téměř o 50 %.

U navrhovaného finančního mechanismu pro realizaci EGD byl diskutován Fond spravedlivé transformace (Just Transition Fund - JTF). Po diskusi ve Výkonném výboru bylo zpracováno stanovisko pro veřejnou konzultaci, ve kterém bylo  konstatováno, že finanční prostředky ve výši 7,5 mld. € jsou jen zlomkem potřebných finančních prostředků: jen Německo poskytne svým uhelným regionům 40 mld. € a největší polská černouhelná společnost PGG odhaduje náklady na transformaci na 44 mld. €.  Bylo by proto vhodnější navýšit částku pro JTF než jí kombinovat s různými fondy, tj. doplnění  1 eura z Fondu pro spravedlivou transformaci 1,5 -3 eury z regionálního nebo sociálního fondu. Pro požadované doplnění prostředků JTF z domácích zdrojů jednotlivých  členských zemí EU doporučuje EURACOAL zvážit možnost vyšší  intenzity státní podpory a kompenzacím za uzavření uhelných dolů nebo uhelných elektráren by neměla bránit  pravidla státní pomoci založená na tržním přístupu, protože energetická transformace není řízena trhem. Obecně se EURACOAL pozastavuje se nad tím, že v EGD se uvádí, že současné cíle do roku 2030 budou vyžadovat ročně dodatečně 260  mld. €,  zatímco investiční mechanismus k EGD počítá se 100 mld. €, a to při vyšším snížení emisí, které EU  plánuje.  K omezení  role velkých podniků v procesu transformace regionů, EURACOAL doporučuje, aby role těžebních a energetických  podniků zůstala zachována. Důvodem je skutečnost, že  diverzifikací svých činností vytvářejí nová pracovní  místa a jsou i silným partnerem v teritoriálních transformačních plánech, protože jsou vlastníky řady pozemků.

Bylo dohodnuto, že EGD i JTF je nutné diskutovat s EK i EP. 12. března bylo EK zasláno výše uvedené stanovisko  k veřejné konzultaci k JTF. EURACOAL se také zapojil do veřejné konzultace  ke klimatickému zákonu, který má  EGD zezávaznit.  Ve svém stanovisku uvedl, že transformace by neměla ohrozit energetickou bezpečnost nebo průmyslovou konkurenceschopnost. EURACOAL nabídl EK spolupráci, protože členové EURACOAL mají bohaté zkušenosti s procesem transformace. Konec těžby černého uhlí v západní Evropě zahrnoval řešení mnoha sociálních, environmentálních i kulturních problémů. Tyto zkušenosti a odborné znalosti nabídl při formulaci nových právních předpisů EU v oblasti klimatu a energetiky.

EP se měla uskutečnit 17. března diskuse ke spravedlivé energetické transformaci. Diskusi organizoval EURACOAL ve  spolupráci s Evropským energetickým forem  (EEF). EEF předsedá polský europoslanec J. Buzek a akce se měla uskutečnit za účasti Michała Kurtyky, polského ministra klimatu. Akce v EP byla v důsledků opatření ke koronaviru zrušena.

EURACOAL věnuje velkou pozornost výzkumu a rozvoji moderních technologií a inovací.  Požaduje zachování technologické neutrality a pracuje na projektu CoalTech 2051, jehož úkolem je stanovit cíle evropského uhelného výzkumu do roku 2050. V rámci tohoto projektu EURACOAL zorganizoval 28. ledna mezinárodní technologický workshop k evropskému výzkumu a  globálním trendům užití uhlí. Workshopu se zúčastnil Lou Hrkman,  náměstek ministra  energetiky USA zodpovědného za program čistých uhelných technologií, který představil technologický program CoalFIRST. Na workshopu dále vystoupil např. profesor z University životního prostředí v Pekingu k budoucnosti uhlí v Číně a byly prezentovány projekty k efektivnímu a ekologickému užití uhlí v EU i ve světě (prezentace ). EU prosazuje v uhelných regionech, jak uvádí únorová zpráva Společného výzkumného centra JRC EK, čisté energetické technologie, tj. výrobu energie z větru, slunce, bioenergii, geotermální zdroje a uhelné elektrárny s CSS. Ve zprávě se také uvádí doporučení pro čisté technologie pro všechny evropské uhelné regiony.

Z hlediska výzkumu je nutné zmínit předkládání  výzkumných projektů EURACOAL do Výzkumného fondu uhlí a oceli RFCS. Za ČR je do těchto projektů zapojen Výzkumný ústav pro hnědé uhlí VÚHU, který se v současné době podílí na řešení 4 projektů (využití popílků pro záchyt CO2, využití výsypek a rekultivovaných prostor pro OZE, rizika zatápění povrchových dolů a udržitelnost a rizika těžby v podmínkách extrémních výkyvů počasí). Začátkem března se v Katowicích konal tradiční workshop zaměřený na přípravu nových projektů podávaných do soutěže v roce 2020. Jako priorita  byly stanoveny nové a inovativní technologie podporující uhelné regiony v transformaci. VÚHU zúčastní na přípravě 5 až 6 výzkumných projektů. Již delší dobu je diskutována budoucnost RFCS. Dle zprávy Evropského auditorského dvora již není financování uhlí udržitelné a zvažuje se přesun FRFCS do programu Horizon Europe.

Na zasedání EURACOAL bylo reportováno o žalobě EURACOAL proti BREF BAT pro velké spalovací zdroje, kterou soud prvního stupně (tribunál EU) odmítl. EURACOAL nesouhlasil především s limity pro NOx, rtuť a upozorňoval na procesní pochybení. EURACOAL se odvolal k Soudnímu dvoru EU. Toto odvolání bylo 31. ledna zamítnuto jako „ zjevně neopodstatněné“. Soudní dvůr uvedl, že  EURACOAL měl zákonná práva, pokud jde o shromažďování informací o revizi LCP BREF (Sevillský proces) a fórum podle článku 13 směrnice o průmyslových emisích; nemá  však žádné zákonné právo zpochybňovat rozhodnutí přijatá členskými státy ve Výboru podle článku 75. Přes zamítnutí odvolání je důležité, že je v něm výslovně uvedeno a nezpochybněno, že členské státy mají  právo požádat o výjimky.

Lednové zasedání EURACOAL mělo být volebním. Stávající prezident, generální ředitel největší černouhelné společnosti v EU Tomasz Rogalla, však požádal o roční prodloužení mandátu, vzhledem aktuálním  zásadním aktivitám  EU s dopadem na uhelný průmysl a  postoj Polska k budoucnosti uhelného průmyslu.  Členové  výkonného výboru EURACOAL souhlasili, ovšem s tím, že v lednu 2021 převezeme funkci prezidenta EURACOAL první místopředseda Vladimír Budinský a prvním místopředsedou se stane zástupce německého hnědouhelného průmyslu.

EURACOAL také nezahálí v publikační činnosti, kromě stanovisek z návrhům EK, vydal 7. edici publikace Coal Industry across Europe. Tato publikace byla prezentována 28. ledna v EP pod záštitou polského europoslance Tobiszowskeho. Akce se zúčastnili polští europoslanci a za ČR europoslanec Evžen Tošenovský.  Publikace byla doplněná o úvod komisařky EK pro energetiku Kadri Simson, ve kterém se uvádí, že EK si vědoma významu hospodářského významu uhlí pro mnoho evropských regionů,  výroby pětiny elektřiny z uhlí  v EU  a zaměstnání 230 000 osob v uhelných dolech a elektrárnách. Při přechodu na čistší zdroje energie proto bude i nadále oceňovat spolupráci a výměnu zkušeností s EURACOAL, celá publikace ke stažení na: https://euracoal.eu/info/coal-industry-across-europe/

 

2. EHK OSN (UNECE) - Skupina expertů pro čistší produkci elektřiny z fosilních paliv

(předseda podvýboru pro spolupráci s EHK OSN: Ing. Vladimír Budinský, MBA)

Výbor UNECE pro udržitelnou energetiku jako nadřízený orgán šesti skupin expertů, včetně Skupiny expertů pro čistší elektroenergetické systémy, vydal v lednu 2020 Quarterly Report - Čtvrtletní zprávu za 4. čtvrtletí 2019 s podrobnějším popisem aktivit 2019 a výhledem na rok 2020. Nové byro Výboru UNECE pro udržitelnou energetiku zároveň 26.12.2019 vyhlásilo tzv. první výzvu týkající se očekávaných projektů ke druhé fázi cest k udržitelné energetice a přístupů k dekarbonizaci a k dosažení stavu společnosti s nulovými emisemi CO2.

Skupina expertů pro čistší elektroenergetické systémy (kromě plnění svého odsouhlaseného pracovního plánu) společně s ostatními pěti Skupinami expertů vytvoří v roce 2020 tři nové dočasné týmy (Task Forces) se zaměřením na:

  • financování v oblasti fosilní infrastruktury
  • cesty k čisté ekonomice s nulovými emisemi CO2 (dekarbnizace, čistá uhlíková neutralita)
  • digitalizaci

Ve 3. čtvrtletí 2020 se uskuteční 11. mezinárodní fórum UNECE o udržitelné energetice, a to v Gruzii. Je možné, že paralelně s tím se v Gruzii uskuteční také plánovaná podzimní zasedání  skupin expertů -  společně by zasedaly Skupina expertů pro čistší elektroenergetické systémy, Skupina expertů pro energetickou efektivnost a Skupina expertů pro obnovitelné energetické zdroje. Alternativou zůstává takové společné zasedání koncem září 2020 v Paláci národů v Ženevě.

Ve světle současné situace související s koronavirem byl zrevidován kalendář všech jarních zasedání v Paláci národů. UNECE se přitom řídí stanovisky WHO a vlády Švýcarska jako hostitelské země. Od 6. března tak byla celá řada zasedání zrušena (všechny březnové termíny) nebo odložena na neurčito (dubnové a květnové termíny). V dohledné době budou využívány především videokonference. Odloženo tak bylo i březnové zasedání Skupiny expertů pro plyn, kterého se měl zúčastnit Vladimír Budinský jako místopředseda Skupiny expertů pro čistší elektroenergetické systémy. Stejně tak se odložilo Globální fórum o metanu (to konkrétně až na rok 2021) a zasedání Skupiny expertů pro slojový metan z uhelných dolů.

 

3. Organizační výbor světových hornických kongresů (IOC WMC)

(předseda podvýboru pro spolupráci s IOC WMC: Ing. Josef Havelka)

Pokračuje příprava na účast Českého národního komitétu na 101. zasedání IOC WMC v Moskvě/ Ruská federace. Bylo stanoveno datum 6.-9. září 2020 a ruští organizátoři pevně věří, že se nebude muset měnit.

Naopak australští organizátoři připravovaného světového hornického kongresu WMC 2021 v Brisbane přiznali vzhledem k nepříznivé situaci v Austrálii po zničujících požárech a při negativním postoji veřejnosti k fosilním palivům značné potíže při zajišťování sponzorů a realizačního zázemí kongresu. Zatím tedy nebyly vyhlášeny původně avizované výzvy k předkládání abstraktů uvažovaných referátů a tím se narušuje stanovený harmonogram.  Česká národní komitét bude sledovat vývoj situace a možná nová rozhodnutí IOC WMC.

Shrnutí významných plánovaných akcí  v prvním pololetí 2020

17. března 2020 Diskuse v EP k energetické transformaci, EURACOAL ve spolupráci s Evropským energetickým forem (zrušeno - uzavření EP, koronavirus) Brusel, Belgie
23.-27.3.2020 Globální fórum o metanu a zasedání Skupiny expertů pro slojový metan z uhelných dolů (odloženo až na rok 2021) Ženeva, Švýcarsko
26.-27. 3. 2020 Zasedání Skupiny expertů pro plyn (odloženo - uzavření budovy Spojených národů od 6. března) Ženeva, Švýcarsko
1.- 2. dubna 2020 Zasedání Platformy pro transformaci uhelných regionů (odloženo) Brusel, Belgie
20.- 22. dubna 2020 Hnědouhelný kongres Belchatow, Polsko
29. dubna 2020 Zasedání EURACOAL – Market Committee a Výboru pro energetickou a environmentální politiku Brusel, Belgie
14. května 2020 Den hnědého uhlí Radebeul, Německo
konec května 2020 Energy Congress Varšava, Polsko
22.- 23. června 2020 Zasedání výkonného výboru EURACOAL Kyjev, Ukrajina

 

Stav k 16. březnu 2020
Dr. Renata Eisenvortová
Předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP