§ 1

Název a definice sdružení Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (dále jen "Svaz") je nezávislou dobrovolnou zájmovou organizací působící na území České republiky. Sdružuje právnické i fyzické osoby, podnikající v oblasti důlního a naftového průmyslu a příbuzných oborech. Svaz je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

§ 2

Sídlo Svazu Sídlem Svazu je Praha 5, Plzeňská 276/298, 150 00.

§ 3

Cíle Svazu
 1. Svaz hájí obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů. Zastupuje je svou účastí na tvorbě a přípravě příslušných legislativních norem, koncepcí a programů hospodářské politiky a jejich částí a při jednání se zákonodárnými, vládními a společenskými orgány a organizacemi.
 2. Za účelem splnění těchto cílů Svaz zejména:
  • formuluje společné ekonomické a jiné zájmy svých členů a prosazuje je na tripartitním principu nebo přímým jednáním s příslušnými institucemi
  • vypracovává vlastní varianty prognóz a koncepcí pro oblast společných zájmů členů, zveřejňuje je a předkládá příslušným orgánům a institucím
  • vypracovává vlastní kvalifikovaná stanoviska a doporučení v rámci připomínkových a obdobných řízení a pro jednání s orgány státní správy a dalšími institucemi -jedná při kolektivním vyjednávání s vyššími odborovými orgány a uzavírá vyšší kolektivní smlouvy
  • podporuje činnost svých členů a koordinuje jejich přístup k řešení vzniklých problémů zejména cestou. Poskytování odborných a poradenských služeb. Organizování výchovné a vzdělávací činnosti. Organizování potřebné interdisciplinární spolupráce. Vydávání periodických a neperiodických publikací. Organizování odborných seminářů, konferencí a exkurzí
  • zastupuje své členy v mezinárodních zaměstnavatelských a profesních organizacích -podílí se na zakládání společností s majetkovou účastí.
 3. Veškerá práce Svazu je založena na demokratických principech a respektování specifických zájmů jednotlivých členů či skupin.

§ 4

Vznik a zánik členství
 1. Členy Svazu se mohou stát právnické i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti důlního, naftového a ostatního těžebního průmyslu a oblastech bezprostředně souvisících. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky představenstvem Svazu ke dni zaplacení zápisného a příslušné výše členských příspěvků stanovených valnou hromadou.
 2. Na základě doporučení člena Svazu může představenstvo rozhodnout o přijetí i jiné právnické či fyzické osoby, jejíž činnost by prospěla cílům Svazu.
 3. Členství zaniká
  • dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze Svazu do sekretariátu Svazu
  • rozhodnutím představenstva o vyloučení z důvodu závažného porušení členských povinností nebo jejich dlouhodobým neplněním
  • zánikem oprávnění k podnikatelské činnosti
  • smrtí fyzické osoby
  • zánikem právnické osoby.
 4. Výkon členských práv může být pozastaven rozhodnutím představenstva z důvodu porušení členských povinností či jejich delším neplněním. Člen, jemuž byl výkon členských práv pozastaven, zůstává členem, který však nemůže vykonávat svá práva.
 5. Při zániku členství se neprovádí majetkové vypořádání zápisného, zaplacených členských příspěvků ani jiných podílů na majetku Svazu.

§ 5

Práva a povinnosti členů
 1. Členové Svazu mají právo:
  1. účastnit se svým delegátem zasedání valných hromad, účastnit se zasedání dalších orgánů Svazu, pokud jsou jejich zvolenými nebo schválenými členy nebo jsou na jednání přizváni, nebo pokud tyto orgány projednávají jejich práva nebo povinnosti
  2. být voleni do orgánů Svazu
  3. volit a hlasovat na valné hromadě Svazu a v dalších orgánech, kde to stanovy předpokládají
  4. podílet se na akcích, které Svaz pořádá a přednostně využívat jeho služeb
  5. předkládat návrhy a podněty k činnosti Svazu a jeho orgánů.
 2. Členové Svazu jsou povinni:
  1. dodržovat stanovy a další dokumenty schválené orgány Svazu,
  2. důsledně vykonávat funkce, do nichž byli zvoleni či schváleni,
  3. zaplatit zápisné a pravidelně platit členské příspěvky,
  4. poskytovat informace nezbytné k činnosti Svazu a jeho orgánů s výjimkou informací tvořících předmět obchodního nebo státního tajemství.

§ 6

Členské příspěvky
 1. Každý člen Svazu platí roční příspěvek stanovený valnou hromadou, případně se podílí na nákladech Svazu podle pravidel schválených valnou hromadou.

§ 7

Orgány Svazu
 1. valná hromada,
 2. představenstvo,
 3. výkonný ředitel,
 4. dozorčí rada.

§ 8

Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Tvoří ji delegáti všech členů. Každý člen vysílá jednoho delegáta. Delegáti zastupující jednotlivé členy mají k dispozici počet hlasů podle klíče 1 hlas na každou i započatou zaplacenou částku rovnající se minimální výši členského příspěvku schváleného valnou hromadou.
 2. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně. Mimořádná valná hromada musí být představenstvem svolána nejpozději do 30 dnů -na písemnou žádost dozorčí rady -požádá-li o to minimálně 10% hlasů.
 3. Pozvánka na zasedání valné hromady musí být členům odeslána nejpozději 15 dnů před jejím zahájením a musí obsahovat program jednání.
 4. Valná hromada je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina oprávněných hlasů.
 5. Usnesení valné hromady je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných hlasů. Ve věcech vyhrazených do výlučné pravomoci valné hromady je usnesení přijato, hlasují-li pro něj alespoň 3/5 všech členů Svazu.
 6. Do výlučné pravomoci valné hromady patří:
  1. schvalovat stanovy Svazu a jejich změny,
  2. volit představenstvo a dozorčí radu,
  3. projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti Svazu a jeho další programové cíle,
  4. projednávat a schvalovat zprávy dozorčí rady,
  5. schvalovat zásady pro placení zápisného a členských příspěvků, sestavování a čerpání rozpočtu Svazu,
  6. usnášet se o zrušení Svazu a pravidlech s tím souvisejícího majetkového vypořádání
  7. rozhodovat o odvolání člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení nebo pozastavení výkonu členských práv.

§ 9

Představenstvo
 1. Činnost Svazu mezi zasedáními valné hromady řídí představenstvo. Představenstvo odpovídá za svoji činnost valné hromadě.
 2. Představenstvo je tvořeno 8 členy volenými valnou hromadou na dobu 3 let.
 3. Představenstvo se schází nejméně 3x do roka. Je schopno jednat a usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení představenstva je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných s tím, že každý člen má při hlasování jeden hlas.
 4. Do pravomoci představenstva patří zejména:
  1. svolávat valnou hromadu,
  2. navrhovat program činnosti Svazu a kontrolovat jeho realizaci,
  3. pozastavovat výkon členských práv a rozhodovat o vyloučení ze Svazu,
  4. schvalovat návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně předkládaný vyjednávací skupinou,
  5. jmenovat členy odborných orgánů Svazu a jejich vedoucí a předsedu redakční rady časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum,
  6. volit předsedu a místopředsedy představenstva,
  7. jmenovat a odvolávat výkonného ředitele, předsedu Českého národního komitétu hornických kongresů (dále ČNK HK) a hlavního vyjednavače.
 1. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda nebo jím pověřený místopředseda představenstva.
 2. Představenstvo je oprávněno jednat jménem Svazu ve všech věcech. Za představenstvo podepisuje předseda, nebo jím pověřený místopředseda.
 3. Představenstvo je oprávněno kooptovat členy představenstva v období mezi konáním valných hromad, a to nejvýše v počtu 2 členů. Kooptace podléhá schválení na nejbližší valné hromadě.
 4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo bylo povinno projednat představenstvo. Představenstvo je povinno odstoupení člena představenstva projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvědělo.

§ 10

Výkonný ředitel
 1. Výkonný ředitel je výkonným orgánem Svazu.
 2. Ve své činnosti je odpovědný představenstvu.
 3. Pro zajištění činnosti Svazu zřizuje sekretariát, jehož činnost řídí.
 4. Zastupuje Svaz ve věcech, které si nevyhradilo představenstvo, zejména v pracovněprávních a představenstvem nevyřizovaných obchodně ekonomických věcech.
 5. Spravuje majetek Svazu a zodpovídá za řádnou účetní evidenci.
 6. Zajišťuje činnost sekretariátu pro valnou hromadu, představenstvo, dozorčí radu, odborné orgány a pracovní skupiny představenstva.
 7. K zajištění úkolů využívá dle potřeby pracovní skupiny, experty, specializované organizace a další aktivity.

§ 11

Dozorčí rada
 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Svazu. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Dozorčí rada je volena valnou hromadou v počtu 3 členů na dobu 3 let. Dozorčí rada je schopna jednat a usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pokud při hlasování dozorčí rady dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího. Ve své práci se řídí obecně závaznými právními normami a stanovami Svazu. Provádí kontrolní činnost a alespoň jedenkrát do roka revizi hospodaření. Zprávy předkládá valné hromadě.
 3. Členové dozorčí rady nesmějí být členy představenstva. Ze svého středu volí předsedu, který je zván na jednání představenstva s hlasem poradním.
 4. Dozorčí rada je oprávněna kooptovat nové členy maximálně v rozsahu 1/3 členů zvolených valnou hromadou.
 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce skončí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo byla povinna projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna odstoupení člena dozorčí rady projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděla.

§ 12

Odborné orgány Svazu Odborné orgány Svazu jsou ustavovány na základě rozhodnutí představenstva a členové těchto orgánů jsou představenstvem voleni na návrh výkonného ředitele.

§ 13

Pracovní skupiny Pracovní skupiny představují odborné zázemí pro zabezpečování strategických cílů Svazu. Vedoucí pracovních skupin a jejich členy jmenuje výkonný ředitel.

§ 14

Sekretariát
 1. Sekretariát je zřizován rozhodnutím výkonného ředitele v sídle Svazu.
 2. K operativnímu řízení a pro případ zastupování může výkonný ředitel po projednání s předsedou představenstva jmenovat svého zástupce.

§ 15

Zásady hospodaření
 1. Majetek Svazu tvoří příspěvky, úroky, dary, nevyčerpané provozní prostředky z minulých období, majetkové účasti na podnikání jiných osob či společností, movitý a nemovitý majetek získaný Svazem.
 2. Svaz hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou na základě obecně závazných právních norem.
 3. Svaz vede podvojné účetnictví; účetní závěrku prověřuje před jejím předložením valné hromadě auditor.
 4. Rozpočtový přebytek nebo schodek je rozdílem nákladů vynaložených na plnění základního poslání Svazu a uhrazených příspěvků a záloh členů. O vypořádání rozpočtového přebytku nebo schodku rozhoduje valná hromada.
 5. Za řádné hospodaření, vedení příslušných evidencí, dodržování schváleného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá výkonný ředitel.

§ 16

Závěrečná ustanovení
 1. Stanovy ve výše uvedeném znění byly schváleny valnou hromadou dne 6. 6. 2012
 2. Ministerstvo vnitra ČR eviduje ZSDNP pod čj. VSC/1-7746/91-E z 23.září 1991.