Nově byla do programu valné hromady, po rezignacích na funkce v představenstvu a dozorčí radě, zařazena volba do orgánů svazu.

 

Z jednání valné hromady byli omluveni zástupci společností České lupkové závody, a.s. a R-Princip, s.r.o.

Program jednání byl z větší části tradiční, obsahující jak procesní kroky, nutné pro průběh valné hromady, tak další obvyklé body, jako zprávu o činnosti svazu za období 06/19 až 05/20, zprávu dozorčí rady vč. výroku auditora k hospodaření v uplynulém roce, návrh rozpočtu pro rok 2021.

Nově byla do programu valné hromady, po rezignacích na funkce v představenstvu a dozorčí radě, zařazena volba do orgánů svazu. A také diskuze se převážně týkala aktuálních problémů resortu. Účast organizací byla 99,5 % - valná hromada byla usnášeníschopná.

Volba do orgánů svazu byla jednak reakcí na rezignaci předsedy představenstva Ing. Osnera, CSc. na funkci předsedy, místopředsedy představenstva Ing. Roučka na členství v představenstvu, JUDr. Brožíčka na funkci člena a předsedy dozorčí rady, Ing. Lence na funkci člena dozorčí rady a měla také potvrdit kooptované členy představenstva.

Volba do orgánů svazu proběhla takto:

  • Ing. Kašpar, Ing. Pöpperl – potvrzena kooptace jako členů představenstva
  • Ing. Lenc – zvolen členem představenstva
  • Ing. Rouček, Ing. Fiedler – zvoleni členy dozorčí rady

Do zvolení nového předsedy představenstva bude povinnosti předsedy vykonávat místopředseda představenstva Ing. Radim Tabášek.

Hospodaření svazu v roce 2019 vč. návrhu rozpočtu pro rok 2021 bylo valnou hromadou schváleno. Schválena byla rovněž zpráva výkonného ředitele o činnosti svazu za období 06/19 až 05/20. Bylo také schváleno hospodaření dceřiné společnosti Agricola s.r.o. a záměr pro rok 2020.

V diskuzi vystoupili postupně děkan HGF VŠB-TUO prof. RNDr. Slivka, CSc.,dr.h.c., emeritní předseda OS PHGN Bc. Sábel, předsedkyně zahraničního výboru ZSDNP Dr. Eisenvortová, prezident KZPS Wiesner, zástupce ČBÚ JUDr. Dvořák, ředitel Hornického odboru MPO Ing. Sochor, Ph.D. a předseda OS PHGN Palička.

Návrh Usnesení valné hromady ve smyslu výše uvedených bodů byl jednomyslně schválen.

Na závěr jednání valné hromady odstupující předseda představenstva Ing. Osner, CSc. poděkoval přítomným za dlouholetou spolupráci.