Příloha č. 1 k Zápisu z jednání valné hromady ZSDNP dne 11.6.2019

 

Valná hromada

 1. Schvaluje

 1. Zprávu výkonného ředitele o činnosti Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu za období 06/18 – 05/19.
 2. Zhodnocení uplynulého roku a hlavní úkoly svazu pro rok 2019 a 2020 přednesené předsedou představenstva.
 3. Zprávu o hospodaření svazu v roce 2018 včetně účetní závěrky s tím, že dosažený hospodářský výsledek – zisk - bude převeden na účet nerozděleného zisku a ztrát minulých let.
 4. Zprávu Dozorčí rady k účetní uzávěrce za rok 2018.
 5. Rozpočet na následující rok 2020.
 6. Návrh výše členských příspěvků na rok 2020. Výše členských příspěvků je uvedena v příloze tohoto usnesení, jehož je nedílnou součástí.
 7. Pověření společnosti NBG, spol. s r.o., č. oprávnění Komory auditorů 134;
  • zpracováním Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky svazu za rok 2019,
  • zajištěním zpracování a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 jménem ZSDNP v zákonem stanovené lhůtě.

 

 1. Pověřuje představenstvo

 1. Stanovením výše členského příspěvku novým členům svazu, kteří požádají o členství ve svazu mezi zasedáními valné hromady
 2. V případě potřeby ke změně struktury rozpočtu
 3. Doplněním výdajových a příjmových položek rozpočtu svazu na rok 2019 a 2020.
 1. Ukládá

 1. Představenstvu
 1. Zajistit plnění hlavních úkolů a cílů svazu při přípravě sektorových politik a strategických dokumentů státu, zejména v oblasti vyhledávání, těžby a úpravy nerostů tak, aby umožňovaly exploataci ložisek nerostů, nezvyšovaly finanční a administrativní zátěž podnikatelů, nenarušovaly sociální smír.
 2. Aktivně reagovat na situaci související s projednáváním řady legislativních aktů, zejména s novelizací horního zákona
 3. Zapojit ZSDNP do práce připravované „uhelné komise“ a snažit se maximálně potlačit rizika a negativní důsledky, které by mohly hrozit energetickému sektoru a těžebním regionům při řešení předmětné problematiky.
 1. Členským organizacím
 1. Aktivně přispívat k plnění hlavních úkolů svazu
 2. Uhradit členské příspěvky pro rok 2020 do 31. 3. 2020 ve výši schválené usnesením této valné hromady
 1. Výkonnému řediteli
 1. Usilovat o vyrovnaný finanční rozpočet v roce 2019 ve schválené výši.

 

Ing. Zdeněk Osner, CSc.       
předseda představenstva       

Zapsala: Ing. Lucie Danielová

Ověřili: JUDr. Jan Brožíček
           Ing. František Ondruš