Přítomni: z celkového počtu 23 členských organizací s celkovým počtem 599 hlasů bylo přítomno 19 členských organizací s celkovým počtem 594 hlasů. To představovalo účast 99,2 %. Valná hromada byla usnášeníschopná.

 

Z jednání valné hromady byli omluveni zástupci společností: České lupkové závody, a.s. a R-Princip, s.r.o., VŠB-TUO.

Jednání valné hromady zahájil a řídil předseda představenstva Ing. Z. Osner, CSc.

Po zprávě mandátové komise o usnášeníschopnosti předal předseda představenstva slovo výkonnému řediteli Ing. Františku Ondrušovi, který shrnul uplynulý rok z hlediska statistiky, uvedl další okruhy činnosti svazu – kolektivní vyjednávání a sociální dialog a činnost zahraničního výboru.

Hlavní témata činnosti svazu v uplynulém roce se dají zahrnout pod 4 hlavní body:

  • báňská legislativa,
  • pracovně-právní vztahy,
  • restrukturalizace Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje
  • energetika.

V období 6/2018 - 5/2019 obdržel svaz 363 podání z KZPS (leg. návrhy, žádosti o vyjádření, stanoviska) (v předchozím období 324), z toho bylo členům postoupeno 107 materiálů (oproti 59 v loňském období), za svaz jsme poslali 32 stanovisek k legislativním návrhům - bez stanovisek pro Tripartitu, Radu vlády, Koordinační radu (v předchozím období 17). Legislativní komise obdržela 135 materiálů.

Představenstvo se sešlo v uplynulém období 3 x, dozorčí rada také 3 x.

Prostřednictvím předsedy představenstva Ing. Z. Osnera, CSc. se ZSDNP účastnil jednání v Radě hospodářské a sociální dohody ČR a jejích pracovních orgánech – v pracovním týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku.

Tripartita se sešla ve sledovaném období 7 x, z důležitých témat to bylo např. Programové prohlášení vlády, minimální mzda, prioritní infrastruktura státu, pokračování výstavby jaderných bloků, příprava na Průmysl 4.0, strategický rámec ČR 2030, Strategie regionálního rozvoje 2021+, Restart. Svaz má dále své zastoupení v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii, která se sešla v uplynulém období 1 x, projednáván byl zejména Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu

Koordinační rada KZPS se schází v intervalu 14 dní a řeší zejména sjednocování stanovisek členských organizací.

V uplynulém období došlo k podpisu Dodatků č. 1 Kolektivních smluv vyššího stupně na roky 2018-2022 s OS PHGN a OSEH. Oba dodatky se týkaly základních mzdových tarifů, kdy bylo po složitých jednáních docíleno kompromisu.  S OS PHGN byl dodatek podepsán 14. 12. 2018, s OSEH  9. 4. 2019.

V roce 2019 proběhlo také vyhodnocení plnění KSVS za rok 2018, obě strany (ZSDNP i OS PGHN) konstatovaly, že nemají žádnou zprávu o neplnění KSVS.

V oblasti sociálního dialogu se svaz v rámci KZPS účastní projektu s názvem „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích“. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky na trhu práce. Projekt je realizován formou tematických setkání.

Písemná Zpráva o činnosti zahraničního výboru byla zpracovaná předsedkyní výboru Dr. Eisenvortovou a předložena členům valné hromady.

Předseda dozorčí rady JUDr. J. Brožíček přečetl zprávu dozorčí rady o hospodaření svazu za rok 2018. Členské příspěvky uhradily všechny členské organizace. Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako úsporný.

Na závěr přečetl JUDr. Brožíček výrok auditora, který konstatoval, že: …„účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními zákony“.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku schválit a dosažený čistý HV převést na účet nerozděleného zisku a ztrát minulých let.

JUDr. J. Brožíček dále informoval o rozpočtu svazu na rok 2020 včetně návrhu výše členských příspěvků. Rozpočet je oproti roku 2018 navrhován navýšený, zejména o mzdové náklady a náklady na reprezentaci a obnovu IT zařízení. Mimo navržené úpravy, které jsou již obsaženy v předloženém rozpočtu, bude rozpočet v r. 2020 zřejmě obsahovat i položku zahrnující podíl na poplatku za žalobu, kterou podal EURACOAL ve věci revize dokumentů LCP BREF. Podíl připadající ZSDNP se dá očekávat ve výši 2 – 3 tis. EUR.

Členské příspěvky jsou navrhovány ve stejné výši jako pro r. 2019.

Po hlasování o rozpočtu na rok 2020 a výše členských příspěvků na rok 2020 (jednomyslně schváleno) byl jednomyslně schválen také souhlas s pověřením společnosti NBG, spol. s.r.o. se zpracováním zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019 a zajištěním zpracování a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019.

JUDr. Brožíček na závěr seznámil přítomné se závěry z představenstva, které ve funkci valné hromady společnosti Agricola s.r.o. projednalo jeho hospodaření za rok 2018. Došlo k překročení plánované ztráty. Na jejím překročení se podílelo především překročení nákladů na tisk časopisu URGP a nesplnění plánovaných výnosů tržeb z reklam.

DR doporučila představenstvu ZSDNP ve funkci valné hromady účetní závěrku s.r.o. Agricola za rok 2018 schválit a ztrátu promítnout do výsledku předchozích období.

Po diskuzi shrnul předseda legislativní komise JUDr. V. Amort, CSc. její hlavní body. Bylo poukázáno na věcné i legislativní souvislosti vyplývající z předložené novely horního zákona. ZSDNP se vždy zasazoval o to, aby byla ČR energeticky soběstačná, nebo alespoň odolná, a to i díky využívání domácích zdrojů. Novela HZ znamená pro těžební firmy další zvyšování finanční zátěže.

Ředitel hornictví Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. informoval, že v rámci probíhajících jednání, a to i s ministrem a premiérem sice existovaly určité kompromisy, finální rozhodnutí o termínech ale vzešlo od premiéra v souvislosti s lhůtou platnosti moratoria (30. 6. 2022 jako nejzazší termín pro převod finančních prostředků na zvláštní vázaný účet.).

Podnět na vznik uhelné komise vzešel z MŽP od ministra Mgr. Richarda Brabce, i včetně návrhu na personální obsazení. MPO k materiálu zaslalo své připomínky, týkající se zejména nevyváženého či chybějícího zastoupení některých organizací i legislativního ukotvení komise. Termín předložení materiálu do vlády je konec června t. r.

Ing. Z. Osner, CSc. reagoval na současné trendy ve využití fosilních paliv pro energetické a teplárenské účely a na snahu o jejich urychlené snižování. Upozornil na nereálnost těchto představ, ale i na sociální dopady v postižených regionech a doporučil využít zkušeností uhelné komise v SRN.

Prezident KZPS Jan Wiesner poděkoval za pozvání i za činnost, kterou ZSDNP v rámci svého členství v KZPS vykonává. Informoval o plánovaném jednání s ministrem průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA ve čtvrtek 13. 6. 2019 za účasti své a Ing. Z. Osnera, CSc. Na závěr slíbil, že se bude i nadále snažit, aby byly názory ZSDNP slyšet při vládních jednání.

Předseda ČBÚ Ing. Martin Štemberka, Ph.D. poděkoval za spolupráci, a to jak při přípravě Hornického sympozia, či při předávání ocenění Jiřího Agricoly, nebo při přípravě prováděcích předpisů. Zároveň poděkoval i za korektní spolupráci v oblastech, ve kterých ČBÚ i ZSDNP zastávají často protichůdné názory.

Ing. Vladimír Budinský, MBA shrnul aktuální situaci v Evropě, která se k r. 2050 připravuje na uhlíkovou neutralitu (tj. že k r. 2050 bude celý průmysl, ekonomika i zemědělství bezemisní). V tuto chvíli jsou jednání o podobě materiálu Evropa 2050 blokována členskými zeměmi.

V Německu byly představeny výsledky Komise pro růst, strukturální změny a zaměstnanost („Uhelné komise“), kdy kromě zveřejňovaných informací o konci uhlí k r. 2038 musí německá vláda schválit i 3 zákony (zákon o restrukturalizaci uhelných regionů, zákon o ochraně klimatu a zákon o odchodu od uhlí, který bude také řešit finanční kompenzace pro podnikatelské subjekty s platnými plány těžby). Zároveň upozornil, že v každém případě bude nutno počítat s finančními náklady a kompenzacemi, a to v řádech 100 mld. Kč (odhadované kompenzace v Německu odhadovány na 40 mld. EUR, v Polsku 50 mld. EUR).

Dr. Eisenvortová shrnula výsledky jednání se zástupci hnědouhelné společnosti MIBRAG, kteří zveřejnili své poznatky z činnosti německé „uhelné komise“ a upozornili na tři problematické okruhy, které bude třeba při vzniku české „uhelné komise“ ohlídat:

  • ovlivnit složení komise (zástupci těžebních organizací, zástupci energeticky náročných odvětví, zástupci rozpočtové sféry)
  • vždy žádat posouzení dopadů veškerých navrhovaných opatření (na bezpečnost zásobení energií, soběstačnost, dopady na regiony apod.)
  • požadovat jasné finanční záruky/ finanční krytí veškerých opatření

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. podpořil nesouhlasné stanovisko k novele horního zákona a podpořil vznik uhelné komise.

Dle doc. Ing. Svobody by měli být v uhelné komisi zastoupeny osoby, které budou zastávat odborné technické názory, nemělo by se jednat o politická rozhodnutí, ale věcnou diskuzi.

Ing. Z. Osner, CSc připomněl, že téma uhelné komise bylo otevřeno už i na jednání PT RHSD pro hospodářskou politiku.

Po ukončení diskuze předseda návrhové komise Ing. V. Rouček přečetl návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato.