Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. V. Zítko – Sedlecký kaolín, a.s.


 

Stěžejní body programu byly:

  • Pokračování činnosti svazu do příští (volební) valné hromady

K tomuto bodu vystoupil místopředseda Ing. Tabášek a navrhl posílit a doplnit vedení svazu o druhého místopředsedu. Program byl, na návrh místopředsedy Ing. Tabáška, doplněn o bod „Volba místopředsedy představenstva“ a jako kandidáta navrhl Ing. J. Pöpperla z SU, a.s. V následujícím hlasování byl bod zařazen do programu a Ing. Pöpperl zvolen místopředsedou představenstva.

V další diskuzi vystoupilo 5 členů představenstva. Na závěr diskuze k tomuto bodu bylo konstatováno, že případné návrhy o budoucím směřování a náplni činnosti svazu budou členy představenstva předloženy na příštím jednání 14. 10. 2020.

V souvislosti se žádostí MND, a.s. o kooptaci Mgr. Pavla Kotáska za člena představenstva za odstupujícího Ing. Parmu byl v následujícím hlasování Mgr. Kotásek kooptován do představenstva.

  • Volba zástupce ZSDNP do Uhelné komise ČR – Pracovní skupiny č. 1.

K bodu proběhla diskuse, v níž vystoupili 4 členové představenstva. Závěrem bylo stanoveno, že kandidáti na tuto funkci budou oznámeni sekretariátu svazu do 30. 9. 2020. Výběr zástupce ZSDNP bude proveden na jednání dne 14. 10. 2020.

V bodě „Různé“ byla výkonným ředitelem přednesena informace o aktuálním stavu projednávání novely h.z., dále informace  o novele zákona o ZPF, kterou uplatnil poslanec Jurečka při projednávání novely vodního zákona. Novela posl. Jurečky je z hlediska stanovení oprávnění k těžbě a surovinové soběstačnosti a bezpečnosti nepřijatelná. Je nyní před 3. čtením. Obsahově se s novelou shodují i další pozměňovací návrhy zákona o ZPF, podané do sněmovny jako tisky č. 953 a č. 515. Po diskuzi bylo výkonnému řediteli uloženo připravit dopis místopředsedovi vlády a ministru MPO s upozorněním na tuto situaci, zejména na vliv na SURPOL.

Následně byla projednána otázka nominace zástupců ZSDNP v orgánu Tripartity – Pracovního týmu pro místní rozvoj a EU a kolegia MMR pro oblast stavebního práva. Návrhy budou oznámeny sekretariátu do 30.9.2020. Bod Různé byl ukončen projednáváním provozních záležitostí svazu.  Poté místopředseda představenstva Ing. Tabášek jednání ukončil.