Přítomni: dle prezenční listiny uložené na sekretariátu svazu

Omluveni: člen představenstva Sokolovské uhelné a.s., výkonný ředitel OKR a.s, generální ředitel MND a.s.


 

Na programu jednání byla především novela horního zákona (dále jen HZ) a dále příprava valné hromady. Velká pozornost byla věnována také informaci z jednání UK ČR a jejich pracovních skupin. Jednání zahájil a řídil předseda představenstva Ing.Osner,CSc.

U novely HZ byl diskutován stav projednávání v Poslanecké sněmovně. Na garančním Hospodářském výboru bylo podáno celkem 17 pozměňovacích návrhů, do usnesení výboru prošly 3 z nich: návrh úpravy novely týkající se § 33k – sazby úhrad – návrh identický s návrhem ZSDNP, dále k § 37a, který měnil termín převedení rezerv na zvláštní vázané účty na rok 2030. Návrh opět identický s návrhem ZSDNP. Třetí pozměňovací návrh byl legislativně technický.

Členům představenstva byl předložen návrh programu valné hromady, jehož součástí byl návrh rozpočtu na rok 2021, který vycházel z rozpočtu roku 2020 s tím, že byl, vzhledem k inflaci, navýšen v položkách nákladů na spotřební materiál a služby. Sníženy byly náklady na reprezentaci. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný. Představenstvo doporučilo navržený rozpočet k předložení valné hromadě ke schválení.

Předseda informoval o posledním jednání UK ČR. Dále zástupci ZSDNP v jednotlivých pracovních skupinách informovali o jejich činnosti.

Byly projednány avizované personální změny v představenstvu a dozorčí radě. Bylo rozhodnuto, že tyto otázky budou řešeny komplexně na mimořádném jednání představenstva dne 23. 6. 2020. V této souvislosti oznámil předseda představenstva, že ke dni valné hromady rezignuje JUDr. Brožíček na funkci člena a předsedy dozorčí rady a on sám k témuž datu na funkci předsedy představenstva.

Následně bylo jednání představenstva ukončeno.