Termín konání: 13. 5. 2020 v 10:00 hodin

Místo konání:  zasedací místnost Energie – stavební a báňské, a.s.


 

Dne 13. 5. 2020 proběhlo jednání představenstva, původně zamýšlené uskutečnit v polovině března.

Jednání řídil předseda představenstva Ing. Zdeněk Osner, CSc. Na programu jednání bylo projednání zpráv výkonného ředitele ZSDNP a předsedy dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a to jak svazu, tak svazové organizace Agricola s.r.o. vč. zprávy nezávislého auditora (s výrokem bez výhrad). Představenstvo vzalo obě zprávy na vědomí.

V další části jednání projednalo představenstvo návrh úpravy rozpočtu svazu na rok 2020, která odrážela úroveň inflace a nárůst cen služeb. Navržené úpravy rozpočtu byly představenstvem schváleny.

Představenstvo se rovněž zabývalo přípravou valné hromady svazu. Termín byl stanoven na 23. 6. 2020, jednání se uskuteční v Praze - Motole.

Podstatnou část jednání věnovali členové představenstva novele horního zákona, projednávané parlamentem. V diskuzi zhodnotili dosavadní průběh jednání a očekávané úpravy, provedené dosud sněmovními výbory. V souvislosti s přípravou novely požádal předseda členy představenstva o aktivní přístup.

V části jednání „Různé“ vyslechlo představenstvo zprávu o průběhu kolektivního vyjednávání Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně a zhodnotilo práci vyjednávacího týmu. Členové vzali rovněž na vědomí informaci výkonného ředitele, týkající se materiálového zabezpečení medailí Za zásluhy o české hornictví a schválili žádost děkana Hornicko – geologické fakulty Vysoké školy báňské –  Technické univerzity Ostrava o finanční podpoře 131. skoku přes kůži, konaného dne 2. 10. 2020.

Další jednání představenstva se bude konat dne 16. 6. 2020.