Termín konání: 12. 9. 2019

Místo konání:  hotel Belvedere v Příbrami


 

Přítomni:

dle prezenční listiny uložené na sekretariátu svazu.

Omluveni: předseda představenstva Severočeských dolů a.s., předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné, a.s.

Hosté: výkonný ředitel ZSDNP 

Program:

 1. Projednání připomínek k I. části návrhu studie ZSDNP .
 2. Aktuální stav projednání novely Horního zákona.
 3. Informace o jednání České uhelné komise.
 4. Návrh úpravy stanov svazu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 5. Různé
  • Aktuální stav hospodaření
  • Změny v redakční radě URGP
  • Hornický pěvecký sbor Kladno - příspěvek
  • Pozvánky

Jednání představenstva zahájil a řídil předseda představenstva Ing. Osner, CSc. Byl schválen předem zaslaný program.

Ad 1)

Po úvodním slově předsedy Ing. Osnera, CSc., který shrnul aktuální stav studie, vystoupil Ing. Rouček, který konstatoval, že podle jeho názoru studie nesplňuje očekávání. Uvedl, že Sev.en Energy provede o chybějících problémech konzultaci s řed. VUHU Ing. Svobodou, CSc. samostatně.

Ing. Gold (v zastoupení Ing. Zítka) se pozastavil nad tím, že těžební společnosti jsou dnes zcela v rukou vlády (státu), zejména s ohledem na nárůst cen energií, připravovaným stanovením referenčních cen úhrad a jejich přerozdělením mezi stát a obce, nařízením intervalu převodu prostředků z anal. účtu na zvláštní vázané účty. Obecně hodnotí studii jako málo razantní.

Zástupce OKD, a.s. Ing. Tabašek sdělil, že studie je málo razantní, připomínky zašlou v písemné podobě.

Ing. Parma se připojil k předešlým výhradám a uvedl, že požaduje odůvodnění rozdílných termínů k převodu prostředků rezerv na zvláštní finanční účet a sdělil opakované výhrady ke stanovení sazby úhrad.

Na závěr diskuse uvedl předseda představenstva, že zástupci Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. budou konzultovat draft studie samostatně s Ing. Svobodou, CSc. Dále sdělil, že pracovní skupina zástupců těžařů, těžících energetické suroviny, k úpravě a dopracování studie, bude jím svolána v nejbližším možném termínu.

Ad 2)

Výkonný ředitel stručně informoval o projednání novely Horního zákona v Podvýboru pro energetiku Hospodářského výboru poslanecké sněmovny dne 3.9.2019. Jednalo se o "informační předkolo", neboť návrh zákona nebyl dosud zařazen na program jednání a tudíž ani přidělen výborům. Po vystoupení předkladatele, představovaného předsedou ČBÚ, byla informace doplněna ředitelem Hornického odboru MPO, Ing. Sochorem, Ph.D. Oba zástupci státní správy se omezili pouze na výčet provedených legislativních změn, bez hlubšího odůvodnění. Poté odpověděli na několik dotazů poslanců. Po nich dostal slovo výkonný ředitel ZSDNP, který přednesl připomínky, obsažené ve stanovisku ZSDNP a KZPS. Lze očekávat začátek projednání v poslanecké sněmovně za cca 4 až 6 týdnů.

Ad 3)

Předseda představenstva Ing. Osner, CSc. informoval členy představenstva o proběhlém 1. zasedání České uhelné komise dne 26.8.2019. Byli ustanovení dva předsedové, ministr Mgr. Brabec a za MPO náměstek ministra Doc.Ing. Havlíček, Ph.D.,MBA a tři pracovní skupiny. Předseda dále popsal jejich navrženou náplň. Sdělil rovněž, že na základě písemných dokladů (Shrnutí průběhu 1. zasedání Uhelné komise . . ., Rešerše relevantních dokumentů a Návrhu pracovních skupin Uhelné komise) zaslal tajemníkovi UK dopis, ve kterém se pozastavil nad skutečností, že KZPS nebyla jmenovitě uvedena ani v jedné pracovní skupině a požaduje tento stav okamžitě napravit. V případě, že by bylo možno nominovat do pracovních skupin i externí pracovníky, navrhuje do skupiny č. 1 Ing. F. Štěpánka, do skupiny č. 2 Ing. V. Roučka a do skupiny č. 3 Ing. Pěgřímka, Ph.D. Dále uplatnil připomínky k výčtu relevantních dokumentů, do kterých požaduje zařazení SURPOL 2015 a dále doplnění jednotlivých úkolů o způsob jejich finančního krytí. Členové představenstva vyjádřili s postupem předsedy souhlas.

Ad 4)

Bod programu č. 4 byl z časových důvodů vypuštěn z projednání a přesunut na další představenstvo.

Ad 5)

Aktuální stav hospodaření.

Výkonný ředitel seznámil členy představenstva s průběžným čerpáním rozpočtu do 31.8.2019. K tomu datu bylo z něj vyčerpáno 53,93 %.

Pozvánky.

Bylo rozhodnuto o zastoupení ZSDNP na"Energetickém fóru Ústeckého kraje 2019," "Energetickém summitu 2019", ve Varšavě a semináři "Budoucnost české energetiky ve světle volebních programů politických stran II," v poslanecké sněmovně.

Po ukončení jednání se členové představenstva zúčastnili oslav 70 let od zahájení těžby uranu na Příbramsku.