Termín konání: 11. 6. 2019 v 9:00 hodin

Místo konání: zasedací místnost Energie – stavební a báňské, a.s.


 

Přítomni:

všichni členové představenstva

Hosté: prezident KZPS, předseda dozorčí rady ZSDNP, výkonný ředitel ZSDNP, předseda legislativní komise ZSDNP, jednatel Agricola, s.r.o.

Program:

  1. Program jednání valné hromady svazu dne 11. 6. 2019 – projednání návrhu
  2. Usnesení valné hromady svazu dne 11. 6. 2019 – projednání návrhu
  3. Rozpočty roků 2018, 2019 – 2020
    (čerpání rozpočtu za rok 2018, návrh rozpočtu svazu pro roky 2019 – 2020)
  4. Zastoupení v pracovních skupinách RVESS
  5. Různé

Jednání zahájil a řídil předseda představenstva Ing. Zdeněk Osner, CSc.

Byl schválen předem zaslaný program jednání s následující úpravou.  Po odvolání Ing. Tomáše Rychtaříka z pozice ředitele s.p. Diamo ministrem průmyslu a obchodu a po jeho následném oznámení o odstoupení z představenstva ZSDNP byl za nového člena představenstva přijat Ing. Bc. Jiří Jež.

Ad 1) a 2)

Byl projednán a schválen návrh programu a usnesení valné hromady s tím, že usnesení bude během jednání případně doplněno o další úkoly, které vyplynou z diskuze zejména k připravované novele horního zákona a záměru na vytvoření uhelné komise.

Ad 3)

Předseda dozorčí rady seznámil členy představenstva se zprávou dozorčí rady.  Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako úsporný. Pro rok 2019 i 2020 je navrhováno navýšení rozpočtu s ohledem na posílení personálního obsazení sekretariátu, zvýšení propagace a obměnu technického vybavení sekretariátu.

Výkonný ředitel informoval, že na základě úkolů z posledního jednání představenstva byla zahájena obměna technického vybavení, v pololetí t.r. budou zprovozněny webové stránky svazu, které budou periodicky aktualizovány (o jejich spuštění budou členové představenstva písmeně informováni). Dále došlo k posílení personálního obsazení sekretariátu svazu. V průběhu letních měsíců budou pořízeny také propagační předměty.

Předseda dozorčí rady poté seznámil členy představenstva ve funkci valné hromady se zprávou dozorčí rady o hospodaření společnosti Agricola s.r.o. za rok 2018. Došlo k překročení plánované ztráty. Na překročení plánované ztráty se podílelo překročení nákladů na tisk časopisu URGP a nesplnění plánovaných tržeb z reklam.

DR doporučila představenstvu ZSDNP ve funkci valné hromady účetní závěrku s.r.o. Agricola za rok 2018 schválit a ztrátu promítnout do výsledku předchozích období, členové představenstva vyslovili se zprávou dozorčí rady 100% souhlas.

Pro rok 2019 došlo k úpravě rozpočtu společnosti Agricola s.r.o., položky převedené v minulých letech pod Agricolu byly vráceny zpět do rozpočtu ZSDNP. Představenstvo ve funkci valné hromady vyslovilo souhlas s podnikatelským záměrem na rok 2019.

Ad 4)

Předseda představenstva informoval o jednání Rady pro energetickou a surovinovou strategii, která se uskutečnila 3. 5. 2019 pod vedením nového ministra průmyslu a obchodu. Na závěr diskuze byla otevřena otázka vzniku uhelné komise. Ministr sdělil, že o vzniku jedná s ministrem životního prostředí.

Ad 5)

Předseda představenstva informoval o žádosti Filipa Dvořáka, člena představenstva Hospodářské komory ČR o zaslání společného dopisu ministrovi průmyslu a obchodu ve věci novely horního zákona, která byla vložena do eKLEPu 10. 6. 2019. Jedná se o již několikátý apel na ministra průmyslu a obchodu či přímo premiéra, který má poukázat na negativní dopady připravované novely a zdůraznit zamítavé stanovisko zaměstnavatelských svazů.

Dále shrnul dosud proběhlá jednání jak s ministrem průmyslu a obchodu, tak i s premiérem v dubnu a květnu t.r.

Materiál vložený do eKLEPu neodpovídá materiálu, který vznikal na základě společných jednání a navržených kompromisů, je ještě víc zkrácen termín pro převedení finančních prostředků na sanace a rekultivace z analytických účtů na vázaný účet, společně s dalšími náklady na technickou likvidaci i zrušení moratoria na zvyšování poplatků bude mít novela (souběh finančních požadavků) významný dopad do chodu těžebních firem.

Prezident KZPS Jan Wiesner informoval o nově domluvené schůzce s ministrem průmyslu a obchodu, která se uskuteční 13. 6. 2019 ráno, bude tedy třeba, aby z valné hromady vyplynuly jasné požadavky, které bude možno na jednání tlumočit.

Předseda představenstva informoval přítomné členy představenstva o proběhlém jednání s Ing. Pěgřímkem, Ph.D., Ing. Roučkem a Ing. Štěpánkem 7. 6. 2019 k diskutované problematice.

V rámci diskuze bylo upozorněno i na problematiku již dokončených sanací a rekultivací na pozemcích, na kterých se těžilo před r. 1989 (tzv. dluhy minulosti), případně dalšího vývoje sanací a rekultivací, zejména jejich financování v případě, že dojde k převedení sanačních a rekultivačních prací pod stát a bude nutno tyto práce zařadit pod veřejné zakázky a soutěžit je.

Na závěr diskuze upozornil Ing. Zítko na další a další povinnosti ukládané státem, kdy hrozí, že bude překročena nejen hranice rentability, ale celkové zvládnutelnosti těžby.

Dalším aspektem je přístup státu a jeho „podpora“ těžby, která je oproti sousedním státům neexistující. Nelze pak hovořit o konkurenčním prostředí v rámci Evropy, těžební sektor je ovlivňován politickými rozhodnutími jednotlivých států.

Pro projednávání novely horního zákona bude třeba nejen zdůrazňovat stanovisko svazu, ale navrhnout a pojmenovat „životnost hornictví“ a upozornit na finanční zátěž, která bude útlum těžby doprovázet. V případě vzniku uhelné komise po vzoru Německa by pak logickým krokem bylo nejprve projednání problému a návrhu dalších kroků v této komisi a teprve poté promítnutí navrhovaných opatření do legislativy.