Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Nové pokyny pro autory

Pokyny pro autory časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum - Odborné články

Časopis přijímá původní a dosud nepublikované odborné články, studie, odborná sdělení, zprávy a recenze z celého spektra hornické problematiky. Odborné články a vědecké stati i studie podléhají recenznímu řízení. Redakce přijímá články zasílané výhradně v elektronické podobě na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou na CD.

Veškeré soubory zasílejte pojmenované bez diakritiky.

Formát dokumentu

- Textový soubor: doc nebo docx.

- Fotodokumentace k příspěvku, tabulky, grafy apod. viz Grafické přílohy

Doporučený rozsah

- 6-8 stran A4 v textovém souboru MS Office Word (normovaná strana – 1 800 znaků včetně mezer), max. však

  12 stran

Text

- V českém jazyce

- Styl písma: Times New Roman, vel.: 12, zarovnání do bloku, řádkování 1,5

Recenze

- Každý odborný článek bude podroben recenznímu řízení

  • Recenzenta má autor možnost navrhnout sám či mu bude přidělen redakční radou časopisu

Struktura příspěvku

Název příspěvku

- Musí vystihnout zaměření práce, bez zkratek a nadbytečných slov, max. 15 slov nebo 70 znaků

Údaje o autorovi

- Titul, křestní jméno a příjmení všech autorů

- Osobní životopis všech autorů – postačí krátký odstavec pro vytvoření medailonku (pokud má

  článek více jak 3 autory, postačí životopis od 3 autorů)

- Aktuální osobní fotografie všech autorů (pokud má článek více jak 3 autory, postačí foto od 3 autorů)

- Pracoviště (společnost) s adresou či osobní korespondenční adresa všech autorů

- E-mail a telefonické spojení alespoň na jednoho z autorů, který bude s redakcí přednostně komunikovat ohledně

  příspěvku

- V případě, že příspěvek předkládá více autorů, je třeba určit hlavního autora příspěvku, kterému se zasílá recenze

  a korektura

Abstrakt

- Rozsah: max. 150 slov nebo 1 000 znaků včetně mezer

- Abstrakt v českém, případně i anglickém jazyce (překlad do AJ může být zajištěn redakcí URGP)

- Musí vystihnout zaměření práce – cíl, základní postupy a hlavní závěry. Zdůraznit důležité aspekty práce.

- V abstraktu by se neměly používat zkratky (pouze všeobecně známé) a citace.

- Abstrakt není totéž, co úvod

Klíčová slova

- 3 – 5 slov (maximální počet 8 slov)

- Seznam klíčových slov v českém, možno i v anglickém jazyce (překlad do AJ může být zajištěn redakcí URGP)

Úvodní fotografie či obrázek

- Fotografie či obrázek tematicky z oblasti řešené problematiky v příspěvku

- Tuto fotografii či obrázek je nezbytně nutné dodat v dobré kvalitě, jelikož slouží jako grafická prezentace Vašeho

  příspěvku

   • Fotografie bude zveřejněna na první straně příspěvku prostorově nad názvem Vašeho článku

- Formát a rozlišení obrázku viz Grafické přílohy

Text

- Strukturovaný do odstavců a jednotlivých pojmenovaných kapitol

Formátování textu:

- 1 Nadpis první úrovně

   • Ke zvýraznění některých slov nebo pasáží lze použít kurzívu nebo tučný řez.

   • Nepoužívat celá slova velkými písmeny – ani v nadpisech.

- 2.1 Nadpis druhé úrovně

- 2.1.1 Nadpis třetí úrovně

Literatura a zdroje

- Seznam literatury a ostatních zdrojů musí být očíslován a ve správném citačním formátu. Odkazy v textu uvádějte

  číslem v hranaté závorce

Vzorce

- Použité značky vysvětlit bezprostředně za vzorcem

Obrázky, tabulky a grafy

- Obrázky, tabulky a grafy musí být číslovány a opatřeny popiskem a uvedeny v seznamu přiloženém k textové části

- V textu musí být odkazy na všechny obrázky, tabulky a grafy

- Používáte-li v textu větší počet vzorců a rovnic, číslujte je číslem v kulaté závorce a v textu na ně odkazujte

- Počet obrázků, tabulek a grafů doporučujeme omezit na nezbytně nutný počet pro dobré porozumění, zároveň je

  nutné zabránit zdvojeným informacím

Zkratky a symboly

- Při jejich prvním uvedení je potřeba je vysvětlit

- Používané jednotky musí odpovídat soustavě SI

Grafické přílohy

- Obrazové přílohy musí být co nejkvalitnější, proto je nutné využití pokud možno zdrojových fotografií.

   • „Skeny“ obrázků a fotografií prosím využívejte jen, není-li jiná možnost pořízení fotodokumentace

- Je nutné předkládat veškeré grafické prvky (obrázky, fotografie, grafy i tabulky) jako samostatné přílohy emailu

  či pro jejich poslání využít portál např. uschovna.cz

   • Jsou-li obrazové předlohy začleněny do textu, další zpracování je problematické (jejich použitím se sníží jejich

  už tak malá kvalita)

- Popisky k obrázkům uvádějte přehledně v textu v místě, kam má být obrázek vložen.

   • Obr. 1: Popisek obrázku (jedna věta bez tečky, dvě a více vět s tečkou. Pokud možno obrázky nerámujte.)

- Obrázky není nutné přímo vkládat do textu, při grafické úpravě příspěvku dojde k jejich vložení na příslušné místo

  na základě popisku obrázku zaznamenaného v textu

Pojmenování grafických příloh

- Soubory zasílejte pojmenované bez diakritiky

   • Př.: Obr. 1, Tabulka 1, Graf c. 1…

- Pro dohledání shodného popisku k obrázku či jiné grafické příloze prosím důsledně dodržujte očíslování veškerých

  příloh a jejich číselné označení zaznačené v textu

Minimální rozlišení

- Barevných obrázků: 300 DPI

- Obrázků ve stupních šedi a černobílých (B/W) - 600 DPI, lépe však více (cca 1 200 DPI)

- Barevné výkresy minimálně 300 DPI, optimální 600 DPI

Formát obrázků, fotografií

- TIFF, EPS, AI, nekomprimované JPG

Grafy

- Jako samostatné soubory ve formátu XLS nebo jako obrázek (TIFF, JPEG).

- Ke grafům, vzorcům a jiným speciálním schématům je nutné přidat vždy i zdrojovou tabulku s daty.

- Vpisování a dodatečné označování v obrázku (např. označení lokality) musí být s obrázkem seskupeno.

Tabulky

- Samostatně ve formátu .xls

Recenzní řízení

- Předložené příspěvky posuzuje redakční rada, která posoudí, zda příspěvek splňuje všechny požadované

  náležitosti a zda tematicky odpovídá profilu časopisu. Rozhodne o jejich přijetí či nepřijetí, určí recenzenty

  pro recenzní řízení.

- Recenzentem může být i člen redakční rady, preferováni jsou však recenzenti mimo okruh redakční rady.

- Recenzenti zpracují recenzní posudek formou vyplněného formuláře „ Posudek recenzenta“.

- Po obdržení všech posudků od recenzentů sdělí redakce autorovi, zda text přijímá k publikování bez úprav,

  požaduje přepracování, nebo zamítá. Respektování požadavků recenzentů a formálních standardů časopisu je

  podmínkou publikace jakéhokoliv textu. O termínu uveřejnění, resp. do kterého čísla bude příspěvek zařazen,

  rozhoduje redakční rada a autor bude informován.

Autorská korektura a náhled

- Po zpracování připomínek recenzentů, jazykových a redakčních úpravách dostane autor text ke korektuře a k

  náhledu vysazeného textu ve formátu PDF (pro kontrolu vzhledu stránek, obrázků, popisků apod.).

  Předpokládáme, že příspěvky nabídnuté k otištění nejsou autorem distribuovány ve stejném nebo podobném

  znění do dalších periodik. V opačném případě považujeme za slušnost, že s touto skutečností budou redakční

  rada nebo redakce při předání příspěvku seznámeny.