Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu,

náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha
IČ 00006025,
vedený ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 858
zastoupený panem Bc. Janem Sábelem, předsedou svazu

      a

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu,

Plzeňská 276/298, Motol 150 00 Praha 5
IČ 15273725,
vedený ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 2512
zastoupený panem Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

uzavírají tuto

kolektivní smlouvu vyššího stupně

 

Dodatek č. 1 ke KSVS ZSDNP OS PHGN 2018-2022

Ke konci roku 2018 proběhla, na základě návrhu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (dále jen OS PHGN), jednání o Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na léta 2018 – 2022 (dále jen KSVS) mezi odborovým svazem a Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu (dále jen ZSDNP).

Chronologie jednání.

 • 12.10 2018 - OS PHGN předložil návrh Dodatku č. 1 KSVS, jehož obsahem byla úprava čl. 10 – Mzdové tarify.
 • 30. 10. 2018 - strana zaměstnavatelů sděluje, že nesouhlasí s předloženým návrhem Dodatku č. 1 a nepřijímá ho.
 • 9. 11. 2018 - Proběhlo I. kolo jednání obou stran za účasti obou vyjednávacích týmů. Nedošlo k dohodě a další vyjednávání bylo přesunuto na úroveň pracovní skupiny 3+3 pro mzdovou oblast.
 • 22.11 2018 - Proběhlo jednání pracovní skupiny 3+3. Každou z účastněných stran byly předloženy 2 další návrhy na úpravu tarifů, které byly vzápětí protistranami negovány. I poslední (třetí) návrh odborů nebyl zaměstnavateli přijat. Bylo ale konstatováno, že se návrhy obou stran přiblížily a bylo dohodnuto, že další jednání bude přesunuto zpět na úroveň hlavních vyjednavačů, do II. Kola vyjednávání vyjednávacích týmů.
 • 4. 12. 2018 - Proběhlo 2. kolo vyjednávání. Obě strany přednesly po 1 protinávrhu a na základě dalšího jednání došlo k dohodě o všech tarifních stupních článku č. 10 KSVS na léta 2018 – 2022.
 • 19. 12. 2018 - Podepsán Dodatek č. 1 KSVS zástupci obou stran, tj. předsedou Bc. Janem Sábelem za OS PHGN a předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc. za ZSDNP.
 • Na jaře roku 2019 proběhlo jednání ZSDNP s Odborovým svazem energetiky a hornictví (dále jen OSEH) o Dodatku č. 1 KSVS, týkající se článku 8 odstavce (1) - mzdových tarifů na pracovištích s povrchovou těžbou uhlí. Dodatek č. 1 byl podepsán 9. 4. 2019 (s účinností od 1. 5. 2019) zástupci obou stran, tj. za ZSDNP předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., za OSEH předsedou svazu Ing. Josefem Slunečkou.

 

Dodatek č. 2 ke KSVS ZSDNP OS PHGN 2018-2022

Dne 8. 10. 2019 byl našemu svazu doručen návrh OS PHGN (dále jen odborový svaz) na změnu článku 10, odst. (1) Kolektivní smlouvy vyššího stupně, uzavřené dne 17. 10. 2017 na roky 2018 až 2022 (dále jen KSVS), který byl označen jako Dodatek č. 2. Po jeho prostudování bylo odborovému svazu sděleno, že ZSDNP návrh nepřijímá a následně byl určen tým vyjednavačů svazu ze zástupců jednotlivých společností:

 • Diamo, s.p. – personální náměstek ředitele Bc. Věra Reslová
 • Severočeské doly, a.s. – personální ředitel Ing. Josef Molek
 • OKD, a.s. – personální ředitel Ing. Radka Naňáková
 • Vršanská uhelná, a.s. – personální ředitel Bc. Petr Mrvík
 • Sokolovská uhelná, a.s. – personální ředitel Ing. Miroslav Mertl

Hlavním vyjednavačem svazu byl ustanoven výkonný ředitel svazu, Ing. František Ondruš.

Dne 24. 10. 2019 proběhla porada tohoto vyjednávacího týmu, na které byl sjednocen názor na protinávrh, a zároveň bylo dohodnuto, že vzhledem ke skutečnosti, že ve společnostech nejsou dosud zpracovány „bussines plány“ na příští rok, požádat odborový svaz o zahájení vyjednávání ve 3. dekádě měsíce listopadu. Bezprostředně poté byl protinávrh ZSDNP zaslán odborovému svazu.

Dne 12. 11. 2019 proběhla další porada vyjednávacího týmu ZSDNP, kde byla určena strategie pro 1. kolo vyjednávání a provedena nominace pro případ vyjednávání v pracovní skupině 3+3.

Dne 22. 11. 2019 proběhlo 1. kolo vyjednávání. Obě strany přednesly a odůvodnily své návrhy. Po proběhlé diskuzi zůstala stanoviska obou stran rozdílná a bylo proto rozhodnuto, ve smyslu dříve uzavřené dohody, přejít k tzv.“ dohodovacímu řízení“. Termín pro přeložení výsledku tohoto řízení byl stanoven na 9. 12. 2019. V dohodovacím řízení se návrhy obou stran přiblížily, ale k dohodě nedošlo.

Dne 11. 12. 2019 proběhlo 2. kolo jednání, na kterém strana zaměstnavatelů předložila svůj variantní návrh, který nebyl stranou odborů přijat. Odbory trvaly na svém návrhu z 1. kola vyjednávání.

Pokračování vyjednávání o Dodatku č. 2 KSVS

V závěru 2. kola vyjednávání bylo konstatováno, že obě strany budou informovat své představenstvo o dosud neúspěšném jednání s požadavkem určení dalšího postupu ve smyslu zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

V mezidobě proběhly interní konzultace obou stran a dne 20. 1. 2020, na schůzce hlavních vyjednavačů, byl dohodnut kompromisní návrh, spočívající v navýšení všech tarifních stupňů o 1 150 Kč.

Dodatek č. 2 KSVS byl podepsán dne 13. 2. 2020.

 

Dodatek č. 3 ke KSVS ZSDNP OS PHGN 2018-2022

 

Dodatek č. 4 ke KSVS ZSDNP OS PHGN 2018-2022