Pokyny pro autory časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum - Odborné články

Časopis přijímá původní a dosud nepublikované odborné články, studie, odborná sdělení, zprávy a recenze z celého spektra hornické problematiky. Odborné články a vědecké stati i studie podléhají recenznímu řízení. Redakce přijímá články zasílané výhradně v elektronické podobě na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo poštou na CD.

Veškeré soubory zasílejte pojmenované bez diakritiky.

Formát dokumentu
 •  Textový soubor: doc nebo docx.
 •  Fotodokumentace k příspěvku, tabulky, grafy apod. viz Grafické přílohy
 Doporučený rozsah
 • 6-8 stran A4 v textovém souboru MS Office Word (normovaná strana – 1 800 znaků včetně mezer), max. však 12 stran
 Text
 • V českém jazyce
 • Styl písma: Times New Roman, vel.: 12, zarovnání do bloku, řádkování 1,5
 Recenze
 • Každý odborný článek bude podroben recenznímu řízení
 • Recenzenta má autor možnost navrhnout sám či mu bude přidělen redakční radou časopisu
Struktura příspěvku
Název příspěvku
 • Musí vystihnout zaměření práce, bez zkratek a nadbytečných slov, max. 15 slov nebo 70 znaků

 

Údaje o autorovi
 • Titul, křestní jméno a příjmení všech autorů
 • Osobní životopis všech autorů – postačí krátký odstavec pro vytvoření medailonku (pokud má článek více jak 3 autory, postačí životopis od 3 autorů)
 • Aktuální osobní fotografie všech autorů (pokud má článek více jak 3 autory, postačí foto od 3 autorů)
 • Pracoviště (společnost) s adresou či osobní korespondenční adresa všech autorů
 • E-mail a telefonické spojení alespoň na jednoho z autorů, který bude s redakcí přednostně komunikovat ohledně příspěvku
 • V případě, že příspěvek předkládá více autorů, je třeba určit hlavního autora příspěvku, kterému se zasílá recenze a korektura
 Abstrakt
 • Rozsah: max. 150 slov nebo 1 000 znaků včetně mezer
 • Abstrakt v českém, případně i anglickém jazyce (překlad do AJ může být zajištěn redakcí URGP)
 • Musí vystihnout zaměření práce – cíl, základní postupy a hlavní závěry. Zdůraznit důležité aspekty práce.
 • V abstraktu by se neměly používat zkratky (pouze všeobecně známé) a citace.
 • Abstrakt není totéž, co úvod
Klíčová slova
 • 3 – 5 slov (maximální počet 8 slov)
 • Seznam klíčových slov v českém, možno i v anglickém jazyce (překlad do AJ může být zajištěn redakcí URGP)
 Úvodní fotografie či obrázek
 • Fotografie či obrázek tematicky z oblasti řešené problematiky v příspěvku
 • Tuto fotografii či obrázek je nezbytně nutné dodat v dobré kvalitě, jelikož slouží jako grafická prezentace Vašeho příspěvku
 • Fotografie bude zveřejněna na první straně příspěvku prostorově nad názvem Vašeho článku
 • Formát a rozlišení obrázku viz Grafické přílohy
 Text
 • Strukturovaný do odstavců a jednotlivých pojmenovaných kapitol
 Formátování textu:
 • 1 Nadpis první úrovně
  • Ke zvýraznění některých slov nebo pasáží lze použít kurzívu nebo tučný řez.
  • Nepoužívat celá slova velkými písmeny – ani v nadpisech.
 • 2.1 Nadpis druhé úrovně
 • 2.1.1 Nadpis třetí úrovně
Literatura a zdroje
 • Seznam literatury a ostatních zdrojů musí být očíslován a ve správném citačním formátu. Odkazy v textu uvádějte číslem v hranaté závorce
 Vzorce
 • Použité značky vysvětlit bezprostředně za vzorcem
Obrázky, tabulky a grafy
 • Obrázky, tabulky a grafy musí být číslovány a opatřeny popiskem a uvedeny v seznamu přiloženém k textové části
 • V textu musí být odkazy na všechny obrázky, tabulky a grafy
 • Používáte-li v textu větší počet vzorců a rovnic, číslujte je číslem v kulaté závorce a v textu na ně odkazujte
 • Počet obrázků, tabulek a grafů doporučujeme omezit na nezbytně nutný počet pro dobré porozumění, zároveň je nutné zabránit zdvojeným informacím
 Zkratky a symboly
 • Při jejich prvním uvedení je potřeba je vysvětlit
 • Používané jednotky musí odpovídat soustavě SI
 Grafické přílohy
 • Obrazové přílohy musí být co nejkvalitnější, proto je nutné využití pokud možno zdrojových fotografií.
  • „Skeny“ obrázků a fotografií prosím využívejte jen, není-li jiná možnost pořízení fotodokumentace
 • Je nutné předkládat veškeré grafické prvky (obrázky, fotografie, grafy i tabulky) jako samostatné přílohy emailu či pro jejich poslání využít portál např. uschovna.cz
  • Jsou-li obrazové předlohy začleněny do textu, další zpracování je problematické (jejich použitím se sníží jejich už tak malá kvalita)
 • Popisky k obrázkům uvádějte přehledně v textu v místě, kam má být obrázek vložen.
  • Obr. 1: Popisek obrázku (jedna věta bez tečky, dvě a více vět s tečkou. Pokud možno obrázky nerámujte.)
 • Obrázky není nutné přímo vkládat do textu, při grafické úpravě příspěvku dojde k jejich vložení na příslušné místo na základě popisku obrázku zaznamenaného v textu
 Pojmenování grafických příloh
 • Soubory zasílejte pojmenované bez diakritiky
  • Př.: Obr. 1, Tabulka 1, Graf c. 1…
 • Pro dohledání shodného popisku k obrázku či jiné grafické příloze prosím důsledně dodržujte očíslování veškerých příloh a jejich číselné označení zaznačené v textu
 Minimální rozlišení
 • Barevných obrázků: 300 DPI
 • Obrázků ve stupních šedi a černobílých (B/W) - 600 DPI, lépe však více (cca 1 200 DPI)
 • Barevné výkresy minimálně 300 DPI, optimální 600 DPI
 Formát obrázků, fotografií
 • TIFF, EPS, AI, nekomprimované JPG
Grafy
 • Jako samostatné soubory ve formátu XLS nebo jako obrázek (TIFF, JPEG).
 • Ke grafům, vzorcům a jiným speciálním schématům je nutné přidat vždy i zdrojovou tabulku s daty.
 • Vpisování a dodatečné označování v obrázku (např. označení lokality) musí být s obrázkem seskupeno.
Tabulky
 • Samostatně ve formátu .xls
 Recenzní řízení
 • Předložené příspěvky posuzuje redakční rada, která posoudí, zda příspěvek splňuje všechny požadované náležitosti a zda tematicky odpovídá profilu časopisu. Rozhodne o jejich přijetí či nepřijetí, určí recenzenty pro recenzní řízení.
 • Recenzentem může být i člen redakční rady, preferováni jsou však recenzenti mimo okruh redakční rady.
 • Recenzenti zpracují recenzní posudek formou vyplněného formuláře „ Posudek recenzenta“.
 • Po obdržení všech posudků od recenzentů sdělí redakce autorovi, zda text přijímá k publikování bez úprav, požaduje přepracování, nebo zamítá. Respektování požadavků recenzentů a formálních standardů časopisu je podmínkou publikace jakéhokoliv textu. O termínu uveřejnění, resp. do kterého čísla bude příspěvek zařazen, rozhoduje redakční rada a autor bude informován.
 Autorská korektura a náhled
 • Po zpracování připomínek recenzentů, jazykových a redakčních úpravách dostane autor text ke korektuře a k náhledu vysazeného textu ve formátu PDF (pro kontrolu vzhledu stránek, obrázků, popisků apod.).

Předpokládáme, že příspěvky nabídnuté k otištění nejsou autorem distribuovány ve stejném nebo podobném znění do dalších periodik. V opačném případě považujeme za slušnost, že s touto skutečností budou redakční rada nebo redakce při předání příspěvku seznámeny.