Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Charakteristika a cíle

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (dále jen ZSDNP) je nezávislá dobrovolná organizace, která v České republice reprezentuje hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.

Při vzniku svazu na ustavujícím zasedání v Ostravě v květnu roku 1990 se jeho členy stalo 8 organizací. V současné době (2015) sdružuje 22 organizací s cca 33 300 pracovníky.

Jsou to významné akciové společnosti a státní podniky v uhelném, rudném, nerudném a naftovém průmyslu,

včetně širokého spektra organizací, které s báňskou činností úzce souvisí a nebo na ni navazují. Jsou to organizace stavební, strojírenské, rekultivační a další se vztahem k poradenství, průzkumu, projektování, úpravě a zhodnocování nerostných surovin.

 

V průběhu procesu restrukturalizace průmyslu s postupnými fázemi útlumu těžeb - tedy po celou dobu existence svazu - je jeho hlavním posláním obhajovat zájmy svých členů, formulovat a prosazovat jejich cíle při jednání s orgány státní správy, s odborovou organizací, případně jinými subjekty a institucemi.

K hlavním aktivitám ZSDNP v poslední době patří zejména problematika, jež souvisí s přípravou nového horního zákona, se zpracováním energetické koncepce státu a problematikou útlumových procesů. Svaz reprezentuje své členy při jednáních s Odborovým svazem pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu a Odborovým svazem energetiky a hornictví ke kolektivní smlouvě vyššího stupně, trvale koordinuje činnost svých členů a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. V roce 1994 založil svaz společnost s r.o. Agricola, která pro něho zabezpečuje vybrané servisní služby, včetně dalších mimořádných úkolů plynoucích z činnosti a působení svazu.

Svaz je vydavatelem technicko-ekonomického česopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum, který seznamuje odbornou veřejnost s informacemi z oblasti vědy, techniky, ekonomiky a praxe související s hornickou činností. Dále je také spoluvydavatelem Hornické ročenky, která každým rokem průběžně aktualizuje základní statistické a organizační údaje báňského podnikání v České republice.

Svaz je dále garantem, či pořadatelem různých domácích odborných akcí. K nejvýznamnějším patří každoročně realizované mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice.

Zaměstnavatelský svaz věnuje značnou pozornost i zahraničním aktivitám. Od roku 1993 je organickou součástí ZSDNP Český národní komitét hornických kongresů začleněný v Mezinárodním organizačním komitétu světových hornických kongresů (IOC WMC). Od roku 1997 je svaz členem Evropského výboru pro pevná paliva (CECSO), dnes EURACOAL.

Hlavní cíle a zaměření Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu na příští období

Schváleno valnou hromadou dne 15. 6. 2010

 V oblasti legislativy

bude pozornost i nadále zaměřena na tyto okruhy:

 • horní právo a nový horní zákon

 • sociální oblast se zaměřením na kontrolu kolektivních smluv, kolektivní vyjednávání s OSEH a OSPHGN, s cílem udržení sociálního smíru

 • surovinovou a energetickou politiku a v té souvislosti i nedořešenou otázku „Územně ekologických limitů těžeb dobývání hnědého uhlí" environmentální politiku, a zahlazování dolové činnosti

 • ekologické daně, daňovou politiku, na odvody a poplatky

 • spolupráci a koordinaci společných postupů v řešení problematiky energetického hospodářství s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice

 • úzkou spolupráci s KZPS a spolupráci s ostatními svaz, orgány a institucemi

  V oblasti zahraničních aktivit:

 • na další spolupráci v EURACOAL, aktivní účast v komisi Ad Hoc skupiny expertů pro čistší výrobu elektřiny z uhlí při EHK v Ženevě

 • na spolupráci s mezinárodním komitétem pořádání Hornických světových kongresů - IOC WMC

  V sociální oblasti, oblasti vzdělávání a hornických tradic

  budou aktivity ZS zaměřeny:

 • na spolupráci a hledání společných cílů a jednotného postupu s OSPHGN a OSEH při přípravě doplňků KSVS na příští období na přípravu KSVS a zvát na ní, podle projednávané problematiky, i zástupce menších členských organizací

 • při vydávání časopisu Uhlí rudy geologický průzkum na dosahované výsledky a život v jednotlivých členských organizacích zaměstnavatelského svazu. na pokračování vydávání Hornické ročenky ve spolupráci s ČBÚ

 • na pořádání mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice ve spolupráci se s. p. DIAMO a společnosti Agricola

 • na podporu a udržování hornických tradic, a propagaci hornictví, a podporu Hornického pěveckého sboru Kladno a Cechu Příbramských horníků a hutníků. na uspořádání Hornického plesu, jehož premiéra v naší režii, to zn. režii ZSDNP, jež je podle četných ohlasů velmi úspěšná