Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum

Časopis přijímá původní a dosud nepublikované odborné články, studie, odborná  sdělení, zprávy a recenze  z celého spektra hornické problematiky. Odborné články a vědecké stati i studie podléhají recenznímu řízení.  Redakce přijímá články zasílané výhradně v elektronické podobě na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo poštou  na CD.

Struktura příspěvku

 • Formát dokumentu: doc nebo rtf.
 • Doporučený rozsah: 6-8 stran A4 (normovaná strana – 1 800 znaků včetně mezer), max. však 10 stran.
 • Text: strukturovaný do odstavců a kapito
 • v českém nebo slovenském jazyce

Název příspěvku:

 • musí vystihnout zaměření práce, bez zkratek a nadbytečných slov, max. 15 slov nebo 70 znaků!

Údaje o autorovi:

 • titul, křestní jméno a příjmení všech autorů, pracoviště (společnost) s adresou,         e-mail alespoň na jednoho z autorů, případně telefonické spojení

Abstrakt:

 • musí vystihnout zaměření práce – cíl, základní postupy a hlavní závěry. Zdůraznit důležité aspekty práce.
 •  v abstraktu by se neměly používat zkratky (pouze všeobecně známé) a citace.
 • abstrakt není totéž, co úvod
 • rozsah: max. 150 slov nebo 1 000 znaků včetně mezer
 • abstrakt v českém a anglickém jazyce

Klíčová slova:

 • seznam klíčových slov v českém a pokud možno i v anglickém jazyce

Literatura:

 • seznam literatury musí být očíslován a ve správném citačním formátu. Odkazy v textu uvádějte číslem v hranaté závorce

Vzorce:

 • použité značky vysvětlit bezprostředně za vzorcem

Obrázky, tabulky a grafy:            

 • počet obrázků, tabulek a grafů doporučujeme omezit na nezbytně nutný počet pro dobré porozumění,
 •  zároveň  je nutné zabránit zdvojeným informacím v textu musí být odkazy na všechny obrázky, tabulky a grafy
 •  používáte-li v textu větší počet vzorců a rovnic, číslujte je číslem v kulaté závorce a v textu na ně odkazujte    

Zkratky a symboly:

 • Při jejich prvním uvedení je vysvětlit. Používané jednotky musí odpovídat soustavě SI

Formátování textu:

1 Nadpis první úrovně

 • Ke zvýraznění některých slov nebo pasáží lze použít kurzívu nebo tučný řez.
 • Zarovnávání či odsazování odstavců, mezery mezi odstavci, použití tabulátorů, zalamování do více sloupců či  do   rámečků a jiné úpravy - to vše redakci přidělává práci.
 • Nepoužívat celá slova velkými písmeny – ani v nadpisech.

2.1 Nadpis druhé úrovně

2.1.1 Nadpis třetí úrovně

Grafické přílohy:

Jsou-li obrazové předlohy začleněny do textu,  další zpracování je problematické (jejich použitím se sníží jejich už tak malá kvalita). Z tohoto důvodu je nutné předkládat veškeré grafické prvky (obrázky, fotografie, grafy i tabulky) jako samostatné přílohy. Obrazové předlohy musí být co nejkvalitnější,  nepoužívejte prosím „skeny“ obrázků a fotografií.

Popisky k obrázkům – Obr. 1:

Popisek obrázku (jedna věta bez tečky, dvě a více vět s tečkou. Pokud možno obrázky nerámujte.)

Minimální rozlišení:

 • barevných obrázků: 300 DPI
 • barevné výkresy minimálně 300 DPI, optimální 600 DPI

  Formát obrázků, fotografií:

 • TIFF, EPS, AI, nekomprimované JPG.
 • Grafy jako samostatné soubory ve formátu XLS nebo jako obrázek (TIFF, JPEG).  
 • Ke grafům, vzorcům a jiným speciálním schématům je nutné přidat vždy i zdrojovou tabulku s daty. 
 • Vpisování a dodatečné označování v obrázku (např. označení lokality) musí být s obrázkem seskupeno. 
 • Tabulky samostatně ve formátu xls

V případě, že příspěvek předkládá více autorů, je třeba určit hlavního autora příspěvku, kterému se zasílá recenze a korektura.

Recenzní řízení:

 •  Předložené příspěvky posuzuje redakční rada, která posoudí, zda příspěvek splňuje všechny požadované náležitosti a zda tematicky odpovídá profilu časopisu. Rozhodne o jejich přijetí či nepřijetí, určí recenzenty pro recenzní řízení. Ke každému příspěvku jsou  vyhotoveny dva posudky, ve sporných případech tři. Následně je příspěvek zaslán s recenzním formulářem recenzentům.
 • Recenzentem může být i člen redakční rady, preferováni jsou však recenzenti mimo okruh redakční rady. Pokud je autorem člen redakční rady, musí být recenzent v každém případě mimo okruh redakční rady.
 • Recenzenti zpracují recenzní posudek formou vyplněného formuláře „ Posudek recenzenta“.
 • Po obdržení všech posudků od recenzentů sdělí redakce autorovi, zda text přijímá k publikování bez úprav, požaduje přepracování, nebo zamítá. Respektování požadavků recenzentů a formálních standardů časopisu je podmínkou publikace jakéhokoliv textu. O termínu uveřejnění, resp. do kterého čísla bude příspěvek zařazen, rozhoduje redakční rada a autor bude informován.

Autorská korektura a náhled:

 •  Po zpracování připomínek recenzentů, jazykových a redakčních úpravách dostane autor  text ke korektuře a k náhledu vysazeného textu ve formátu PDF (pro kontrolu vzhledu stránek, obrázků, popisků apod.).
 • Předpokládáme, že příspěvky nabídnuté k otištění nejsou autorem distribuovány ve stejném nebo podobném znění do dalších periodik. V opačném případě považujeme za slušnost, že s touto skutečností budou redakční rada nebo redakce  při předání příspěvku seznámeny.