Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu se spolu se svým odborovým protějškem Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu účastní v rámci platformy Těžební průmysl projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému“.

Úkolem je připravit zaměstnavatele a zaměstnance prostřednictvím bipartitního dialogu na dopady a změny vyplývající z důchodové reformy.

I. ETAPA: červenec 2013 – červen 2015

II. ETAPA: 2016 - 2018

 

Cílem projektu:

Připravit současnou a budoucí pracovní sílu v odvětví na reformovaný trh práce vlivem změny důchodového systému:

I. pokračovat ve vybudovaném prostředí platformy pro vedení odvětvového sociálního dialogu včetně zkvalitňování personální a technické kapacity sociálních partnerů a komunikačních nástrojů,

II. zajistit kvalitní relevantní data (demografickou prognózu) za odvětví pro další práci s cílovou skupinou v oblasti adaptace na změny důchodového systému,

III. na základě kvalitních vstupních informací stanovit vzorek firem reprezentující odvětví (pro realizaci sociálního auditu),

IV. přenést poznatky a informace o dobré praxi v zahraničí,

V. vytvořit informované prostředí a informační nástroje pro cílovou skupinu k pochopení změn souvisejících s přeměnou důchodového systému.

Praktická realizace (I. etapa):

1)Informační semináře

-       vysvětlení souvislosti a nutnost včasné přípravy na změny a dopady související s důchodovou reformou, resp. se stárnutím pracovní síly, jejím udržením na pracovním trhu a zvládnutí požadavků na výkonnost a pracovní pozici ve vyšším věku,

-       získání od účastníků takových informací z odvětví, na jejichž základě bude možné identifikovat rizikové pracovní skupiny a s jejichž pomocí budou moci zaměstnavatelé včas připravit ve svých firmách takové změny pracovních podmínek, které umožní cílové skupině plnohodnotné pracovní zapojení až do odchodu do starobního důchodu.

 2)Demografická prognóza odvětví

-       získání a zpracování odvětvových dat (přímo od výrobních podniků),

vytvoření relevantních dat odvětví, tj. věkové složení, generové rozložení a četnost jednotlivých pracovních skupin v dlouhodobém horizontu,

-       vstupní materiál (zdroj informací) pro II. etapu projektu – Sociální audit.

 3)Konference

-       zvýšení úrovně povědomí a informovanosti o problematice sociálního dialogu v odvětví těžebního průmyslu.

 4)Přípravná fáze pro realizaci sociálního auditu

-       závěrečná aktivita I. etapy projektu, jejíž výstup bude vstupním bodem pro II. etapu, tj. příprava a stanovení vzorku firem pro sociální audit v odvětví.