Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Aktuality

Aktualizováno EURACOAL

EVROPSKÁ ASOCIACE PRO UHLÍ A LIGNIT - EURACOAL

European Association for Coal and Lignite

Historie této organizace sahá  až do roku 1953, kdy byla založena Asociace producentů uhlí západní Evropy. Rozšířením asociace o producenty hnědého uhlí postupně  přibývalo členských organizací a současně vzrůstal její význam v celoevropském měřítku. Od roku 2002 asociace užívá název EURACOAL.

V současné době EURACOAL sdružuje 33 členů z 18 zemí (Belgie, Bosna-Herzegovina, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie). Členy EURACOAL jsou producenti, zpracovatelé a uživatelé uhlí, výzkumné ústavy a university.

Česká republika je členem od roku 1997 a je zastoupená prostřednictvím ZSDNP. Z jeho členů působí v EURACOAL zástupci Severočeských dolů a.s., Severní energetické a.s., Vršanské uhelné, Sokolovské uhelné a.s., OKD, a.s. a Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí Most a.s.

Činnost asociace je řízena Výkonným výborem, který koordinuje a řídí činnost 3 výborů:

- Výbor pro energetickou a environmentální politiku- Výbor pro technický výzkum- Výbor pro obchodní statistiku a sledování vývoje na uhelných trzích

EURACOAL zdůrazňuje úlohu uhlí pro energetickou bezpečnost EU, pro cenovou stabilitu energie a usiluje o vytvoření stabilního rámce pro evropský uhelný průmysl i pro uživatele uhlí. Upozorňuje na významnou úlohu uhlí ve vyváženém energetickém mixu na úrovni EU i v jednotlivých členských zemích. Sleduje proto technické, ekonomické, sociální, ekologické a právní záležitosti týkající se uhelného průmyslu a energetiky s cílem prosazovat zájmy uhelného průmyslu a usilovat o zmezení  zavádění diskriminujících opatření.

Aktivity EURACOAL jsou zaměřeny na celý uhelný řetězec – od průzkumu, přes přístup k zásobám uhlí, jeho těžbu a dopravu k užití v elektrárnách, ocelárnách a ostatních odvětvích. Významná pozornost je věnována ochraně životního prostředí v průběhu těžby uhlí, rekultivaci ploch dotčených těžbou uhlí a snižování emisí při užití uhlí. Vzhledem k tomu, že v EU je přes 26% elektřiny vyráběno z uhlí a v řadě zemí, např. v Polsku je tento podíl mnohem vyšší, jsou v centru pozornosti čisté uhelné technologie. EURACOAL navrhl třístupňovou strategii čistého užití uhlí. Od modernizace stávajících elektráren a výstavby efektivních a flexibilních uhelných elektráren přes novou generaci uhelných elektráren s ještě vyšší účinností a výrazně nižšími emisemi CO2 po eventuální technologie zachytávání a ukládání CO2.

Významnou aktivitou EURACOAL je spolupráce s institucemi EU, zejména Evropskou komisí (EK) a Evropským parlamentem (EP). S oběma institucemi EURACOAL již 12 let organizuje Dialog o uhlí. V EP uspořádal EURACOAL ve spolupráci s Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku ITRE již 26 Kulatých stolů o uhlí. Hlavními tématy v poslední době byly např. Energetická unie a role uhlí v evropské energetice.

Důležitá je i publikační činnost EURACOAL. Z  pravidelných publikací lze uvést např. výroční zprávy EURACOAL a zprávy o trhu s uhlím. S velkým zájmem je vždy očekávána aktualizace publikace Uhelný průmysl v Evropě, kterou EURACOAL pravidelně vydává každé dva až tři roky a která bude vydána v lednu 2017.

Více informací o EURACOAL viz: https://euracoal.eu/

Aktualizováno kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání

Na odvětvové úrovni vede Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) kolektivní vyjednávání s Odborový svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) a Odborovým svazem energetiky a hornictví (OSEH).

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) je závazná pro zaměstnavatele, kteří jsou členy Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, a pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti kolektivní smlouvy ze svazu vystoupili.

KSVS stanoví v souladu s ekonomickými možnostmi všech zaměstnavatelů minimální nároky zaměstnanců s respektováním specifik členů ZSDNP (hlubinné dobývání, povrchové dobývání, průběžné a pomocné profese, vědecká a školská zařízení). Obecně dále stanoví nároky zaměstnanců nad úroveň zákonných nároků s tím, že bližší podrobnosti jsou stanoveny v podnikových kolektivních smlouvách.

Kolektivní vyjednávání – ZSDNP a OS PHGN

V září 2012 bylo zahájeno jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně předáním návrhu smlouvy OS PHGN zaměstnavatelskému svazu na společném jednání vyjednavačů smluvních stran.

Po projednání návrhu a připomínek v odborných skupinách byla smlouva slavnostně podepsána předsedou OS PHGN Bc. Janem Sábelem a předsedou představenstva ZSDNP Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc. dne 6. prosince 2012.

Výsledkem kolektivního vyjednávání je po oboustranné dohodě podpis KSVS pro období 2013 – 2017, tedy na období 5 let s tím, že současně byla stanovena pravidla postupu při jednání o případných změnách KSVS a možnostech jejího ukončení.

Dne 26. února 2015 podepsali předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Dne 7. ledna 2016 podepsali předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Dodatek č. 1 ke KSVS

Dodatek č. 2 ke KSVS

Kolektivní vyjednávání – ZSDNP a OSEH

Jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně probíhala v roce 2012 také mezi Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu a Odborovým svazem energetiky a hornictví. Po oboustranné dohodě se zněním nové smlouvy podepsal dne 21. prosince 2012 v sídle ZSDNP Kolektivní smlouvu vyššího stupně pro období 2013 – 2017 za stranu odborového svazu předseda svazu pan Šimon Vohar, za stranu ZSDNP předseda představenstva Ing. Zdeněk Osner, CSc.

V roce 2016 byla zahájena jednání o Dodatku č. 1 ke KSVS; ve středu 17. srpna 2016 pak předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda OSEH Šimon Vohar Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně podepsali. Dodatek se týká především úpravy výše mzdových tarifů.

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Dodatek č. 1 ke KSVS