Zaměstnavatelský  svaz  důlního a naftového  průmyslu

Aktuality

Změny v redakční radě časopisu Uhlí♦Rudy♦Geologický průzkum

Uhlí ♦ Rudy ♦ Geologický průzkum

Časopis Uhlí Rudy Geologický průzkum byl zařazen Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Z toho důvodu jsou odborné příspěvky recenzovány. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Prosíme autory, aby si přečetli Pokyny pro autory. Redakce přijímá pouze příspěvky odpovídající těmto pokynům.

Redakční rada

Předseda redakční rady: Ing. Bc. Jiří Jež

Členové redakční rady:

JUDr. Václav Amort, CSc.

Ivo Čelechovský

prof. Ing. Ivo Černý, CSc.

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.

prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc.

RNDr. Martin Holý

Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.

Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D

Ing. Bohuslav Machek, Ph.D.

RNDr. Richard Nouza, CSc.

Ing. Josef Pomahač

Ing. Vratislav Řehor, Ph.D.

Mgr. Gabriela Sáričková Benešová

Jaroslava Štovíčková

Mgr. František Toman, Ph.D.

PeadDr. Josef Velfl

Luboš Veselý

Ing. Helena Veverková

Redaktorka Ing. Lucie Danielová - tel.+ 420 737 122 128, e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Adresa redakce a vydavatele časopisu

Časopis URGP, 150 00 Praha 5, Plzeňská 298/276

Vydávání časopisu pro ZSDNP zajišťuje

Agricola, s.r.o.

ISSN Code 1210-7697

Náklad 400 ks

Vydavatel

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu,

Agricola s.r.o.

150 00 Praha 5, Plzeňská 298/276

tel.: + 420 224 230 588, +420 224 232 158 e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Periodicita časopisu v r. 2017:

2 čísla, rozsah cca 32 stran, cena Kč 65,-/za číslo, roční předplatné vč. poštovného a balného 130,- Kč (cena je včetně DPH).

Inzerci přijímá redakce.

Grafická úprava - STUDIO MARWIN CZ s.r.o.

Příjem objednávek na sekretariátu ZSDNP, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Tuzemskou distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost SEND Předplatné s.r.o., Ve Žlíbku 1800, hala A3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice.

Pro zahraniční předplatitele distribuci provádí v zastoupení vydavatele společnost MediaCall, s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, www.predplatnedozahranici.cz zákaznická linka +420 532 165 165. Objednávat lze také na e-mailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.

Časopis lze objednat také v redakci.

Aktualizováno OSN (UNECE)

UNECE

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) – Výbor pro udržitelnou energetiku a Skupina expertů pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv

V rámci současných aktivit Výboru UNECE pro udržitelnou energetiku patří čistší produkce elektřiny spolu s energetickou účinností a energetickou bezpečností k hlavním úkolům.   UNECE je vládní organizace působící od roku 1947 v Ženevě.  Spojuje 56 zemí, nejen z Evropy, ale i ze Severní Ameriky a Společenství nezávislých států. Jejích zasedání a činností se účastní také více než 70 mezinárodních expertních organizací a institucí i nevládních organizací. V současné době sleduje plnění Cíle č. 7 udržitelného rozvoje OSN – Dosažení přístupu k dostatku spolehlivé, udržitelné a moderní energie pro všechny (2015-2030).

Skupina expertů pro čistší výrobu elektřiny z fosilních paliv v roce 2015 zkoumala podmínky udržitelnosti a další role uhlí v rámci Cíle č. 7. Zahraniční výbor ZSDNP v koordinaci s MPO ČR podporuje zaměření konkrétních témat Skupiny expertů na zhodnocení budoucí úlohy tepelných elektráren v systémech udržitelného rozvoje, zvyšování flexibilnosti elektroenergetické produkce z uhlí, redukci emisí a zvyšování účinnosti nových i stávajících uhelných elektráren.

Více informací o UNECE zde: www.unece.org/energy/se/cep

SVĚTOVÉ HORNICKÉ KONGRESY - World Mining Congress (WMC)

Myšlenka organizace světových hornických kongresů vznikla v Polsku, kde byl v roce 1958 také vůbec první kongres v historii uspořádán. Česká republika (tehdy Československo) byla jednou ze 13 zakládajících členských zemí a v roce 1961 zorganizovala 2. světový hornický kongres v Praze. V současné době má WMC 41 členských zemí zastupujících hornictví pěti světadílů. Permanentním sídlem sekretariátu WMC jsou polské Katovice.

Hlavním cílem světových hornických kongresů (pořádaných zpravidla v tříletých intervalech) je globální spolupráce v oblasti báňské vědy a technologie, tedy podpora plodných vědeckotechnických i praktických kontaktů a celosvětová výměna názorů na vývoj hornictví v rámci udržitelného rozvoje.

Stálým orgánem WMC je IOC - Mezinárodní organizační komitét, působící jako mezinárodní nevládní organizace. Sjednocuje osobnosti angažované v hornictví. V každé členské zemi WMC pracuje Národní organizační komitét. V ČR jeho činnost podporuje zahraniční výbor ZSDNP.

V roce 2016 se v Riu de Janeiro (Brazílie) 18. - 21. října uskutečnil 24. světový hornický kongres, jemuž 17. října předcházelo 91. zasedání IOC. Obou akcí se zúčastnili členové českého Národního organizačního komitétu. Za ČR byl na kongresu přednesen referát Odpovědný báňský provoz (www.wmc2016.org.br/24th Proceedings).

Aktuální a výhledové termíny kongresů WMC a zasedání IOC:

2017  98. zasedání IOC WMC v New Delhi (Indie)

2018  25. světový hornický kongres WMC v Astaně (Kazachstán)

Více informací o WMC zde: www.wmc.org.pl

 

Aktualizováno EURACOAL

EVROPSKÁ ASOCIACE PRO UHLÍ A LIGNIT - EURACOAL

European Association for Coal and Lignite

Historie této organizace sahá  až do roku 1953, kdy byla založena Asociace producentů uhlí západní Evropy. Rozšířením asociace o producenty hnědého uhlí postupně  přibývalo členských organizací a současně vzrůstal její význam v celoevropském měřítku. Od roku 2002 asociace užívá název EURACOAL.

V současné době EURACOAL sdružuje 33 členů z 18 zemí (Belgie, Bosna-Herzegovina, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie). Členy EURACOAL jsou producenti, zpracovatelé a uživatelé uhlí, výzkumné ústavy a university.

Česká republika je členem od roku 1997 a je zastoupená prostřednictvím ZSDNP. Z jeho členů působí v EURACOAL zástupci Severočeských dolů a.s., Severní energetické a.s., Vršanské uhelné, Sokolovské uhelné a.s., OKD, a.s. a Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí Most a.s.

Činnost asociace je řízena Výkonným výborem, který koordinuje a řídí činnost 3 výborů:

- Výbor pro energetickou a environmentální politiku- Výbor pro technický výzkum- Výbor pro obchodní statistiku a sledování vývoje na uhelných trzích

EURACOAL zdůrazňuje úlohu uhlí pro energetickou bezpečnost EU, pro cenovou stabilitu energie a usiluje o vytvoření stabilního rámce pro evropský uhelný průmysl i pro uživatele uhlí. Upozorňuje na významnou úlohu uhlí ve vyváženém energetickém mixu na úrovni EU i v jednotlivých členských zemích. Sleduje proto technické, ekonomické, sociální, ekologické a právní záležitosti týkající se uhelného průmyslu a energetiky s cílem prosazovat zájmy uhelného průmyslu a usilovat o zmezení  zavádění diskriminujících opatření.

Aktivity EURACOAL jsou zaměřeny na celý uhelný řetězec – od průzkumu, přes přístup k zásobám uhlí, jeho těžbu a dopravu k užití v elektrárnách, ocelárnách a ostatních odvětvích. Významná pozornost je věnována ochraně životního prostředí v průběhu těžby uhlí, rekultivaci ploch dotčených těžbou uhlí a snižování emisí při užití uhlí. Vzhledem k tomu, že v EU je přes 26% elektřiny vyráběno z uhlí a v řadě zemí, např. v Polsku je tento podíl mnohem vyšší, jsou v centru pozornosti čisté uhelné technologie. EURACOAL navrhl třístupňovou strategii čistého užití uhlí. Od modernizace stávajících elektráren a výstavby efektivních a flexibilních uhelných elektráren přes novou generaci uhelných elektráren s ještě vyšší účinností a výrazně nižšími emisemi CO2 po eventuální technologie zachytávání a ukládání CO2.

Významnou aktivitou EURACOAL je spolupráce s institucemi EU, zejména Evropskou komisí (EK) a Evropským parlamentem (EP). S oběma institucemi EURACOAL již 12 let organizuje Dialog o uhlí. V EP uspořádal EURACOAL ve spolupráci s Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku ITRE již 26 Kulatých stolů o uhlí. Hlavními tématy v poslední době byly např. Energetická unie a role uhlí v evropské energetice.

Důležitá je i publikační činnost EURACOAL. Z  pravidelných publikací lze uvést např. výroční zprávy EURACOAL a zprávy o trhu s uhlím. S velkým zájmem je vždy očekávána aktualizace publikace Uhelný průmysl v Evropě, kterou EURACOAL pravidelně vydává každé dva až tři roky a která bude vydána v lednu 2017.

Více informací o EURACOAL viz: https://euracoal.eu/

Aktualizováno kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání

Na odvětvové úrovni vede Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) kolektivní vyjednávání s Odborový svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) a Odborovým svazem energetiky a hornictví (OSEH).

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) je závazná pro zaměstnavatele, kteří jsou členy Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, a pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti kolektivní smlouvy ze svazu vystoupili.

KSVS stanoví v souladu s ekonomickými možnostmi všech zaměstnavatelů minimální nároky zaměstnanců s respektováním specifik členů ZSDNP (hlubinné dobývání, povrchové dobývání, průběžné a pomocné profese, vědecká a školská zařízení). Obecně dále stanoví nároky zaměstnanců nad úroveň zákonných nároků s tím, že bližší podrobnosti jsou stanoveny v podnikových kolektivních smlouvách.

Kolektivní vyjednávání – ZSDNP a OS PHGN

V září 2012 bylo zahájeno jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně předáním návrhu smlouvy OS PHGN zaměstnavatelskému svazu na společném jednání vyjednavačů smluvních stran.

Po projednání návrhu a připomínek v odborných skupinách byla smlouva slavnostně podepsána předsedou OS PHGN Bc. Janem Sábelem a předsedou představenstva ZSDNP Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc. dne 6. prosince 2012.

Výsledkem kolektivního vyjednávání je po oboustranné dohodě podpis KSVS pro období 2013 – 2017, tedy na období 5 let s tím, že současně byla stanovena pravidla postupu při jednání o případných změnách KSVS a možnostech jejího ukončení.

Dne 26. února 2015 podepsali předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Dne 7. ledna 2016 podepsali předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Dodatek č. 1 ke KSVS

Dodatek č. 2 ke KSVS

Kolektivní vyjednávání – ZSDNP a OSEH

Jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně probíhala v roce 2012 také mezi Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu a Odborovým svazem energetiky a hornictví. Po oboustranné dohodě se zněním nové smlouvy podepsal dne 21. prosince 2012 v sídle ZSDNP Kolektivní smlouvu vyššího stupně pro období 2013 – 2017 za stranu odborového svazu předseda svazu pan Šimon Vohar, za stranu ZSDNP předseda představenstva Ing. Zdeněk Osner, CSc.

V roce 2016 byla zahájena jednání o Dodatku č. 1 ke KSVS; ve středu 17. srpna 2016 pak předseda představenstva ZSDNP Ing. Zdeněk Osner, CSc. a předseda OSEH Šimon Vohar Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně podepsali. Dodatek se týká především úpravy výše mzdových tarifů.

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Dodatek č. 1 ke KSVS